علل نامنظم بودن پریود و روش درمان

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 24 / 02 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

به طور طبیعی میزان خونریزی در زمان قاعدگی در دختران و بانوان متفاوت است. اما هر گونه تغییر در زمان و مقدار پریود باید مورد بررسی قرار گیرد. اگر خونریزی زیاد یا کم باشد و یا زودتر یا دیرتر از زمان معمول شروع شود، باید با متخصص زنان مشورت کرده و علت این اتفاق مورد بررسی قرار گیرد. گاهی ممکن است علت نا منظم بودن پریود،دلیل یک بیماری زمینه‌ای باشد که به مرور زمان منجر به کم خونی و فقر آهن می‌شود. با دریافت مشاوره تلفنی زنان در هر لحظه مراقب سلامتی خود باشید.

چنانچه شما نیز دچار پریود نامنظم هستید و یا میزان خونریزی شما در ماه‌های مختلف متفاوت است، با ما همراه باشید.

علت نا منظم بودن پریود چیست؟

دلایل مختلفی برای به هم ریختن نظم پریود وجود دارد که تنها با تشخیص پزشک متخصص زنان و انجام معاینات پزشکی امکان پذیر خواهد بود. به هم ریختن نظم پریود ممکن است به یکی از دلایل زیر مرتبط باشد:

 

 • آغاز دوره یائسگی
 • سندروم تخمدان پلی کیستیک
 • وجود فیبروم رحمی در دیواره رحم به صورت توده‌های بزرگ و کوچک
 • اضافه وزن بیش از حد
 • کاهش شدید وزن در مدت زمان کوتاه
 • بارداری خارج از رحم
 • ابتلا به سرطان دهانه‌ی رحم
 • اضطراب و عوامل روانی
 • عوارض جانبی برخی از داروها مانند داروهای ضد التهابی و برخی داروهای هورمونی و داروهای ضد انعقاد خون
 • استفاده از دستگاه IUD

علل دیگر نا منظم بودن پریود به شرح زیر می‌باشد:

به هم خوردن تعادل هورمونی در بدن: وجود هورمون‌های پروژسترون و استروژن در بدن زنان موجب شروع قاعدگی و ریزش دیواره رحم و احیای مجدد آن نقش موثری دارد. اگر سطح این هورمون‌ها در بدن افزایش یابد، خونریزی شدید خواهد بود. این علائم در دختران جوانی که به تازگی دوره قاعدگی را تجربه می‌کنند و همچنین در زمان نزدیک شدن به دوره یائسگی و آغاز یائسگی در زنان شایع‌تر است و دلیل آن به هم خوردن تعادل سطح هورمون‌ها در بدن است.

برخی از بیماری‌ها: برخی از بیماری‌های التهاب لگن و انواع عفونت‌های دستگاه ادراری و عفونت واژن ممکن است موجب به اختلالات قاعدگی شود. برای اطلاع از انواع بیماری‌های موثر در بروز اختلالات قاعدگی از مشاوره پزشکی تلفنی تهران استفاده نمائید.

اختلال آندومترویز: از دیگر عوامل شایع پریود نامنظم وجود اختلال آندومترویز است. در صورت بروز این مشکل، بافت پوششی داخل رحم در قسمتی به جز داخل رحم شکل می‌گیرد و همین موضوع موجب پریود شدید و دردناک خواهد شد. این پوشش ممکن است پشت رحم و یا در اطراف لوله رحم یا همان لوله فالوپ تشکیل شود.

اختلالات ارثی: از دیگر عوامل نامنظم بودن پریود وجود برخی اختلالات ارثی همانند بیماری انعقاد خون است که باعث شدید و دردناک بودن قاعدگی می‌شود.

تومورهای خوش خیم: از دیگر عوامل به هم خوردن نظم قاعدگی وجود برخی از تومورهای خوش خیم مانند تومورهای رحمی، تومور دهانه رحم و تومورهای تخمدان است. البته این تومورها دلیل اصلی اختلالات قاعدگی نیستند اما بی تاثیر نیز نخواهند بود.

وجود پولیپ رحمی: وجود زائده‌هایی در جداره رحم که عمدتا به صورت خوش خیم هستند می‌تواند علت نا منظم بودن پریود باشد و باعث خونریزی شدید همراه با درد خواهد بود. به این زائده‌های خوش خیم پولیپ گفته می‌شود و اگر این زائده‌ها در بافت ماهیچه‌ای رحم بوجود آید، با نام فیبروئید شناخته می‌شوند.

 

عدم تخمک گذاری: گاهی به دلیل افت شدید مقدار هورمون پروژسترون تخمک گذاری انجام نمی‌شود و همین موضوع موجب وقوع قاعدگی دردناک و شدید خواهد بود. همچنین ممکن است نظم پریود نیز به هم بریزد.

بارداری خارج از رحم: وجود خونریزی خفیف در سه ماهه اول بارداری به صورت لک بینی امری طبیعی است و نباید نگران بود. اما اگر در سه ماهه اول بارداری خونریزی شدید بود باید معاینات لازم انجام شود زیرا ممکن است تخمک بارور شده از رحم خارج شده باشد و در قسمت بیرونی رحم مانند لوله فالوپ لانه گزینی کند، به این حالت بارداری خارج از رحم گفته می‌شود. در این حالت رحم به طور طبیعی در ماه خونریزی دارد اما این خونریزی شدید و دردناک خواهد بود.

مصرف قرص جلوگیری اورژانسی: این قرص حاوی مقدار زیادی هورمون است و ممکن است موجب به هم خوردن نظم قاعدگی شود. این قرص ممکن است بر میزان خونریزی نیز تاثیر بگذارد.

تنبلی تخمدان (تخمدان پلی کیستیک)

این اختلال در بسیاری از دختران جوان و زنان مشاهده می‌شود و معمولا به صورت ژنتیکی در افراد مختلف بروز می‌کند. اختلال تنبلی تخمدان موجب می‌شود تا در هر قاعدگی تخمک گذاری به درستی انجام نشود و عوارضی برای فرد ایجاد می‌کند.

علل تنبلی تخمدان

 • اضافه وزن
 • تومور مغزی
 • اختلالات تیروئیدی
 • دیابت
 • شیمی درمانی
 • وراثت
 • مصرف دخانیات
 • بیماری‌های عفونی دستگاه ادرار و دستگاه تناسلی

 

 

علائم تنبلی تخمدان

 • نامنظم شدن چرخه قاعدگی
 • افزایش هورمون مردانه در بدن و رشد موهای ضخیم بر روی صورت و بدن
 • ریزش مو و بروز طاسی
 • عدم تخمک گذاری

علائم پریود نامنظم

خونریزی قاعدگی به طور طبیعی بین 4 تا 5 روز است و پس از آن ممکن است چند روز لک بینی داشته باشید. اما اگر این مقدار بیشتر از حالت طبیعی باشد، به اصطلاح گفته می‌شود که قاعدگی نامنظم است. در قاعدگی نامنظم علائم زیر مشاهده می‌شود:

 • نیاز به تعویض پد بهداشتی در مدت زمان کوتاه، چند بار در روز
 • بیدار شدن از خواب به دلیل شدت خونریزی و نیاز به تعویض پد
 • وجود لخته‌های خونی بزرگ در زمان خونریزی
 • طولانی شدن زمان پریود تا بیش از یک هفته

با بروز اختلالات قاعدگی و خونریزی سنگین ممکن است فرد دچار کم خونی شود و علائمی مانند ضعف و خستگی و سرگیجه در فرد بروز کند. همچنین در صورتیکه در فواصل زمانی میان دو قاعدگی شاهد خونریزی یا لک بینی بودید و یا پس از ارتباط جنسی دچار خونریزی شدید حتما با مشاوره تلفنی زنان تماس حاصل نموده و راهنمایی لازم را دریافت نمائید.

 

در صورت مشاهده هر یک از علائم زیر به پزشک زنان مراجعه نمائید و علت بروز اختلال در قاعدگی را جدی بگیرید:

 • کم یا زیاد شدن فواصل میان دوره‌های قاعدگی. اگر این مدت زمان کمتر از 21 روز یا بیشتر از 35 روز باشد باید با پزشک مشورت نمود.
 • عدم شروع قاعدگی پس از سه ماه در صورتی که باردار نیستید.
 • تداوم خونریزی بیشتر از 7 روز
 • درد شدید در زمان پریود
 • بروز تب و ترشحات غیر معمول از واژن
 • نیاز به تعویض پد در زمان کمتر از یک ساعت
 • خونریزی پس از یائسگی
 • بروز آکنه‌های شدید در دوره قاعدگی
 • خارج شدن ترشحات غیر عادی از سینه

روش‌های تشخیص پریود نامنظم

اولین راه تشخیص علت اختلالات قاعدگی انجام معاینات لگنی است. در صورتیکه درمان دارویی تاثیری نداشته باشد پزشک انجام چکاپ زنان را به فرد توصیه خواهد کرد. تست پاپ اسمیر، آزمایش خون، سونوگرافی لگنی و نمونه برداری از بافت رحم و هیستروسکوپی از جمله آزمایشاتی است که برای تشخیص علت اختلالات قاعدگی انجام می‌شود. برای اطلاع از آزمایشات لازم برای تشخیص علت قاعدگی نامنظم و نحوه انجام چکاپ بانوان در منزل با آزمایش آنلاین تماس حاصل نمائید.

 

نحوه درمان پریود نامنظم و تنبلی تخمدان

نوع درمان به چند فاکتور مهم بستگی خواهد داشت:

 • وضعیت جسمی فرد
 • انواع بیماری‌های زمینه‌ای
 • سابقه بارداری و یا قصد باردار شدن در آینده

پزشک زنان با توجه به موارد بالا یکی از روش‌های درمانی را آغاز خواهد کرد:

 • درمان با داروهای ضد التهابی
 • تجویز مکمل آهن برای جلوگیری از کم خونی
 • درمان‌های هورمونی برای متعادل کردن میزان هورمون‌های بدن
 • تجویز دارو برای کاهش میزان خونریزی

درمان‌های غیر دارویی

جراحی: اگر وجود زائده یا پولیپ رحمی علت اصلی خونریزی شدید و اختلال قاعدگی باشد، با انجام جراحی تومورهای و زائده‌های موجود در رحم برداشته می‌شود. برای برداشتن فیبروئید نیز از روش جراحی استفاده می‌شود اما برای رفع پولیپ رحمی از روش هیستروسکوپی استفاده می‌شود.

 

کورتاژ: در این روش درمانی بافت موجود در بافت رحم پاکسازی می‌شود و این روش در کاهش میزان خونریزی بسیار موثر است.

روش رزکسیون: در این روش جداره داخلی رحم به طور کامل برداشته می‌شود اما این روش ممکن است برای بارداری در آینده مشکل ایجاد کند. این روش برای افرادی مناسب است که دیگر قصد بارداری ندارند به همین علت پیش از انجام این عمل باید از مشاوره تلفنی پزشکی استفاده نموده و با پزشک متخصص مشورت کنید.

هیسترکتومی: در شرایطی که خونریزی بسیار شدید باشد و سلامت فرد را دچار مشکل نماید طی یک عمل حراجی رحم، دهانه رحم و در شرایط خاص تخمدان‌ها از بدن خارج می‌شود. این عمل موجب یائسگی زودرس در فرد می‌شود و فرد به طور کلی قدرت بارداری را از دست خواهد داد.

روش‌های درمانی دیگر

 • انجام فعالیت ورزشی منظم
 • مصرف داروهای جلوگیری از بارداری
 • مصرف مکمل غذایی
 • درمان اختلالات تیروئیدی

جلوگیری از تنبلی تخمدان با چند روش ساده

 • مصرف غذاهای ضد التهاب: تنبلی تخمدان موجب التهاب خفیف یکی از تخمدان‌ها و یا هر دو آنها می‌شود و باید برای کاهش التهاب ناشی از این اختلال غذاهای ضد التهاب مانند روغن زیتون، سبزیجات برگ دار، ماهی پرچرب، آجی، پیاز قرمز و گوجه فرنگی را در برنامه غذایی روزانه مصرف نمود.
 • کاهش وزن و خوردن صبحانه: صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های غذایی است و در کاهش علائم تنبلی تخمدان بسیار موثر است. همچنین مصرف صبحانه به کاهش وزن کمک خواهد کرد.
 • مصرف چربی‌های سالم: مصرف انواع چربی سالم همچون امگا 3، ماهی چرب، روغن زیتون، آجیل و دانه‌های مغذی در کاهش علائم تخمدان پلی کیستیک موثر می‌باشند.

عوارض تنبلی تخمدان

تنبلی تخمدان در برخی از افراد ممکن است هیچ علامتی نداشته باشد اما به مرور زمان موجب بروز برخی مشکلات جسمی و روحی در فرد خواهد شد که عبارتند از:

 • سقط جنین
 • خونریزی شدید یا بسیار خفیف در زمان قاعدگی
 • افسردگی و اضطراب
 • افزایش یا کاهش شدید اشتها
 • ریزش شدید مو

 

 • رشد موهای ضخیم بر روی صورت و بدن
 • افزایش موهای دور سینه و شکم
 • بروز جوش‌های سر سیاه و آکنه
 • لک بینی در فواصل میان دو پریود
 • ناباروری
 • سرطان سینه و رحم

تنبلی تخمدان و پریود نامنظم دلایل بسیاری دارد و به طور قطع نمی‌توان گفت که دلیل اصلی آن چیست. درمان قطعی تنبلی تخمدان در دختران جوان و زنان گاهی بسیار دشوار است اما می‌تواند با انجام روش‌های درمانی و استفاده از رژیم غذایی مناسب علائم و عوارض این بیماری را به حد چشم گیری کاهش داد. برای دریافت راهنمایی کامل‌تر با مشاوره تلفنی زنان تماس حاصل نموده و با پزشکان متخصص زنان و زایمان در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *