مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس گردن

  • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
  • 03 / 05 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

انجام بوتاکس گردن می‌تواند برای بسیاری از افراد مانند یک رویا باشد. از این گذشته، چه کسی نمی‌خواهد چین و چروک‌های روی گردن خود را  از بین ببرد و جوان‌تر به نظر برسد؟ بوتاکس گردن می‌تواند یک مرحله جدیدی از زندگی شما باشد که نتیجه آن زیبایی و برطرف کردن بیماری‌های ناحیه گردن است. شما بعد از انجام بوتاکس گردن باید تحت مراقبت‌های ویژه قرار بگیرید. پس اگر می‌خواهید بهترین نتایج ممکن را بعد از بوتاکس به دست آورید، توصیه‌هایی وجود دارند که باید آنها را رعایت کنید. در این بررسی ما به طور کامل در مورد مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس گردن صحب می‌کنیم.

چرا مراقبت‌های بعد از بوتاکس گردن اهمیت دارد؟

هدف از مراقبت های بعد از بوتاکس گردن، رسیدن به نتایج بهینه درمان است. همچنین با مراقبت‌های ویژه می‌توانید خطر کبودی و سرایت به نواحی دیگر بدن را به حداقل برسانید. بعد از بوتاکس احتمالاً همان روز به خانه خواهید رفت. برخی از پزشکان از کرم بی‌حس کننده موضعی برای راحتی بیمار استفاده می‌کنند.

 

در هر صورت، احساس کمی ناراحتی یا درد هنگام تزریق بوتاکس طبیعی است. پزشک از یک سوزن نازک برای تزریق استفاده می‌کند. تعداد تزریق بستگی به مشکلات ناحیه گردن دارد. کل زمان انجام بوتاکس ممکن است 10 تا 20 دقیقه به طول انجامد. این امکان را دارید از خدمات «تزریق بوتاکس» با بهترین قیمت و کیفیت توسط متخصصان مجرب بهره مند شوید.

بعد از بوتاکس گردن چه باید کرد؟

چهار ساعت اول پس از انجام بوتاکس دراز نکشید. ممکن است پس از تزریق بوتاکس درد یا کمی خسته شده باشید اما باید تا چهار ساعت اول پس از تزریق از دراز کشیدن خودداری کنید. خم شدن و دراز کشیدن می‌توانند سم را پخش کند و منجر به کبودی در محل تزریق شود. فقط باید آرام باشید اما برای ایمن بودن، از رختخواب خود دوری کنید زیرا دراز کشیدن و چرت زدن ممکن است بسیار وسوسه انگیز باشد. یک تایمر روی گوشی خود تنظیم کرده تا باعث شود از خوابیدن اجتناب کنید. هنگامی که اثر بوتاکس از بین رفت، می‌توانید کمی استراحت کنید.

بعد از بوتاکس گردن از هرگونه درمان پوستی مانند فیشال، فیلرهای پوستی، اسکراب لایه بردار یا ماساژ گردن خودداری کنید. زمان و مکان مناسبی برای این کارها وجود دارند اما پس از بوتاکس، باید روی بهبودی خود در خانه تمرکز کنید. عدم استفاده از مواد آرایشی روی گردن بعد از تزریق به شما اطمینان می‌دهد که بوتاکس تا حد امکان موثر واقع خواهد شد. پس از روز اول، می‌توانید دوباره این کارهای روتین خود را انجام دهید اما برای ایمن بودن، حداقل یک یا دو دیگر صبر کنید و سپس به آرایش کردن مشغول شوید.

فعالیت‌های ممنوعه بعد از تزریق بوتاکس

در زیر به کارهایی که باید بعد از تزریق اجتناب کنید، اشاره می‌کنیم:

حداقل 24 ساعت بعد از بوتاکس ورزش نکنید

بوتاکس یک داروی آرایشی تزریقی است که از نوروتوکسین استفاده می‌کند. نوروتوکسین از باکتری به نام کلستریدیوم بوتولینوم تولید می‌شود. در تزریق بوتاکس، مقدار رقیق شده سم از انقباض ماهیچه‌ها جلوگیری می‌کند. این همان چیزی است که به چین و چروک‌های شما کمک می‌کند تا شدت کمتری پیدا کنند. اما چرا پس از انجام بوتاکس باید حداقل 24 ساعت برای ورزش کردن صبر کنید؟

بدین دلیل که شما نباید سم را به سایر قسمت‌های بدن خود پخش کنید. این کار می‌تواند اثربخشی بوتاکس گردن را کاهش دهد و همچنین می‌تواند منجر به افزایش خطر کبودی شود. بسته به آنچه که پزشک شما می‌گوید، ممکن است توصیه کند که چند روز قبل از شروع هر برنامه ورزشی منتظر بمانید. ریلکس باشید و به جای آن روی تمرینات گردن (حرکات بسیار آرام گردن) تمرکز کنید. این تمرینات می‌توانند اثرات بوتاکس را زودتر نشان دهند.

 

مهم است قبل از انجام بوتاکس، «تست آلرژی در محل» را انجام دهید تا نسبت به بوتاکس حساسیت خاصی نداشته باشید.

یک تا سه روز بعد از بوتاکس گردن خود را لمس نکنید

اگر نمی‌خواهید سموم بوتاکس را به سایر قسمت‌های بدن خود منتقل کنید، پس از انجام بوتاکس گردن خود را لمس نکنید. قطعا گفتن این کار آسان‌تر از انجام دادنش است زیرا اکثر مردم به صورت ناخودآگاه و بدون اینکه بدانند گردن و صورت خود را لمس می‌کنند! اگر می‌خواهید تزریق بوتاکس موثر واقع شود، به گردن خود دست نزنید.

اگر روی گردنتان تا به حال بوتاکس نداشتید، عدم دست زدن برای هر قسمت از بدنتان که بوتاکس تزریق کرده‌اید نیز صادق است. از انجام هر گونه ماساژ بعد از بوتاکس در مناطق تحت درمان خودداری کنید زیرا این امر می‌تواند منجر به جابجایی سم از محل تزریق به قسمت‌های دیگر بدن شود.

1 تا 2 روز پس از بوتاکس در معرض نور خورشید قرار نگیرید

آیا می‌دانستید قرار گرفتن در معرض نور خورشید و گرما می‌تواند فشار خون شما را افزایش دهد و این می‌تواند باعث کبودی در محل تزریق شود؟ آخرین چیزی که باید بعد از بوتاکس به دنبال آن باشید، کبودی کمتر است. بنابراین بهترین راه حل این است که یک تا دو روز در معرض نور خورشید و گرما قرار نگیرید. این کار می‌تواند موارد زیر را نیز شامل شود:

  • عدم رفتن به استخر سرباز و سونا
  • قرار گرفتن در معرض نور مستقیم خورشید
  • خوابیدن در وان آب گرم
  • گرفتن دوش آب گرم یا حمام

برای رسیدن به بهترین نتیجه، هیچ سفر ساحلی یا تعطیلاتی را بلافاصله بعد از بوتاکس برنامه ریزی کنید. پس از یک تا دو روز، می‌توانید دوباره در معرض نور خورشید قرار بگیرید.

خوابیدن بعد از بوتاکس گردن را انجام ندهید

بعد از تزریق بوتاکس گردن باید 24 ساعت به پشت نخوابید. بهترین حالت این است که به صورت نشسته بخوابید. از پهلو خوابیدن نیز دوری کنید تا تزریق اثرات مثبت خود را نشان دهد. به هیچ عنوان سرتان نباید خم شود (به ویژه در ساعات ابتدایی خواب). برای این کار می‌‌توانید از بالش‌های گردنی برای حفظ ایستایی ناحیه گردن و جلوگیری از انحراف آن در هنگام خواب استفاده کنید.

قبل یا بعد از بوتاکس هیچ مسکنی مصرف نکنید

منطقی به نظر می‌رسد که قبل از تزریق بوتاکس از مسکن‌هایی مانند ادویل یا تیلنول استفاده کنید اما در واقع این کار ایده خوبی نیست. مسکن‌ها در واقع یک رقیق کننده خون هستند که وقتی تزریق بوتاکس می‌کنید باعث کبودی می‌شوند. نه تنها قبل از بوتاکس نباید مسکن مصرف کنید بلکه نباید بعد از بوتاکس هم آن را قرص بخورید. مصرف قرص پس از تزریق تنها منجر به کبودی بیشتر می‌شود.

 

اگر بعد از بوتاکس درد دارید، یک کیسه یخ می‌تواند به کاهش احساس ناراحتی شما کمک کند. حداقل یک روز پس از تزریق بوتاکس از مصرف مسکن خودداری کنید تا بهترین نتیجه را به دست آورید. اگر می‌توانید درد را تحمل کنید، پس حداقل یک هفته قبل از مصرف هر گونه مسکن بعد از تزریق بوتاکس صبر کنید. با این کار جوان‌تر و شاداب‌تر به نظر می‌رسید و ارزش انجام بوتاکس را روی گردن خود خواهید دید.

24 ساعت قبل و بعد از بوتاکس هیچ الکلی ننوشید

بعد از انجام بوتاکس گردن الکل ننوشید. این کار هم برای روز قبل از تزریق بوتاکس و هم روز بعد از تزریق صدق می‌کند. اگر نمی‌خواهید بسیار کبود به نظر برسید، مهم است احتیاط کنید. الکل می‌تواند خطر کبودی را افزایش دهد. این مکان را دارید از خدمات «مشاوره تلفنی پزشک» برای اطلاع از عوارض و مزایای بوتاکس بهره مند شوید.

کلام آخر

بوتاکس نوعی سم بوتولینوم تزریقی است که می‌تواند ظاهر چین و چروک گردن را کاهش دهد و به درمان برخی از بیماری‌های ناحیه گردن کمک کند. اما مهم است مراقبت های بعد از تزریق بوتاکس گردن را انجام دهید تا اثرات آن را به خوبی مشاهده کنید. مهم است که مدتی بعد از تزریق از خوابیدن با فشار روی گردن، ورزش، دست زدن، آرایش گردن و بسیاری از کارهای دیگر که پزشک شما آنها را تجویز می‌کند، خودداری کنید. این امکان را دارید از خدمات «تزریق بوتاکس» با بهترین قیمت و کیفیت توسط متخصصان مجرب بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *