علت و راه های درمان تورم غدد لنفاوی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 18 / 11 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

تورم غدد لنفاوی معمولاً در نتیجه عفونت ناشی از باکتری یا ویروس رخ می‌دهد. البته به ندرت این امکان نیز وجود دارد که تورم غدد لنفاوی ناشی از سرطان باشد. غدد لنفاوی شما که گره لنفاوی نیز نامیده می‌شوند، نقش حیاتی در توانایی بدن شما برای مبارزه با عفونت‌ها ایفا می‌کنند. آنها به عنوان فیلتر عمل می‌کنند، ویروس‌ها، باکتری‌ها و سایر علل بیماری‌ها را قبل از اینکه بتوانند سایر قسمت‌های بدن شما را آلوده کنند، به دام می‌اندازند. نواحی رایجی که ممکن است متوجه تورم غدد لنفاوی شوید عبارتند از: گردن، زیر چانه، زیر بغل و کشاله ران.

به گفته مشاوره پزشکی؛ در برخی موارد، گذر زمان و کمپرس گرم ممکن است تمام چیزی باشد که برای درمان تورم غدد لنفاوی نیاز دارید. اگر عفونت باعث تورم غدد لنفاوی شود، درمان به علت آن بستگی دارد.

علائم تورم غدد لنفاوی

سیستم لنفاوی شما شبکه‌ای از اندام‌ها، عروق و غدد لنفاوی است که در سراسر بدن شما قرار دارند. بسیاری از غدد لنفاوی در ناحیه سر و گردن شما قرار دارند. غدد لنفاوی که اغلب متورم می‌شوند در این ناحیه و همچنین در ناحیه زیر بغل و کشاله ران شما قرار دارند. تورم غدد لنفاوی نشانه این است که چیزی در جایی از بدن شما اشتباه است. هنگامی که گره‌های لنفاوی شما برای اولین بار متورم می‌شوند، ممکن است متوجه علائم اشاره شده در زیر شوید:

 

 

 • حساسیت و درد در غدد لنفاوی
 • تورمی که ممکن است به اندازه یک نخود یا لوبیا یا حتی بزرگتر در غدد لنفاوی باشد.

بسته به علت تورم غدد لنفاوی، علائم و نشانه‌های دیگری که ممکن است داشته باشید عبارتند از:

 • آبریزش بینی، گلودرد، تب و سایر نشانه‌های عفونت دستگاه تنفسی فوقانی
 • تورم عمومی غدد لنفاوی در سراسر بدن شما. هنگامی که این اتفاق می‌افتد، ممکن است نشان دهنده یک عفونت، مانند HIV یا مونونوکلئوز یا یک اختلال سیستم ایمنی مانند لوپوس یا آرتریت روماتوئید باشد.
 • غدد سخت، ثابت و با رشد سریع که نشان دهنده سرطان یا لنفوم احتمالی است
 • تب
 • تعرق شبانه

چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

ویزیت پزشک در منزل توضیح می‌دهد، برخی از غدد لنفاوی متورم زمانی که شرایط زمینه‌ای، مانند عفونت جزئی، بهتر می‌شود، به حالت عادی باز می‌گردند. اگر علائم توضیح داده شده در زیر را تجربه می‌کنید، نگران هستید یا غدد لنفاوی شما متورم شده است به پزشک مراجعه کنید:

 • تورمی که بدون دلیل ظاهر شده‌ است
 • بزرگ شدن یا تورم غدد لنفاوی که مداوم است یا برای دو تا چهار هفته غدد لنفاوی در آن حالت باقی می‌مانند
 • غدد احساس سفتی داشته باشند، یا وقتی به آنها فشار می‌دهید حرکت نکنند
 • تب مداوم، تعریق شبانه یا کاهش وزن غیرقابل توضیح با تورم غدد لنفاوی همراه است
 • اگر در بلع یا تنفس مشکل دارید، فوراً به دنبال مراقبت‌های پزشکی باشید.

نحوه بررسی تورم غدد لنفاوی

افراد امکان دارد با فشار دادن آرام اطراف ناحیه غدد لنفاوی مانند کناره گردن، زیر بغل، این غدد را بررسی کنند که آیا غدد لنفاوی آنها متورم شده است یا خیر. مشاوره تلفنی پزشکی بیان می‌کند، غدد لنفاوی متورم مانند برآمدگی‌های نرم و گرد هستند و ممکن است به اندازه یک نخود یا انگور باشند. آنها ممکن است در لمس حساس باشند که نشان دهنده التهاب است. در برخی موارد، غدد لنفاوی نیز بزرگتر از حد معمول به نظر می‌رسند.

گره‌ها یا غدد لنفاوی به صورت موازی در دو طرف بدن ظاهر می‌شوند. افراد می‌توانند غدد را در هر طرف بررسی کرده و آنها را با هم مقایسه کنند تا ببینند که آیا یکی از آنها بزرگتر از دیگری است یا خیر. بزرگ بودن این غدد احتمالاً نشان دهنده تورم است.

بسیاری از افرادی که غدد متورم دارند در حین انجام حرکات ناگهانی یا فشاری نیز درد را تجربه می‌کنند. چنین حرکاتی شامل چرخاندن شدید گردن، تکان دادن سر یا خوردن غذاهایی است که جویدن آنها دشوار است.

تورم غدد لنفاوی اغلب در کنار علائم دیگر رخ می‌دهد. اینها بسته به مشکل اساسی متفاوت است، اما ممکن است شامل گلودرد، سرفه یا علائمی شبیه آنفولانزا باشد.

 

علت تورم غدد لنفاوی

غدد لنفاوی مجموعه‌ای از سلول‌های کوچک، گرد یا لوبیا شکل هستند. غدد لنفاوی درونی ترکیبی از انواع مختلف سلول‌های سیستم ایمنی هستند. این سلول‌های تخصصی مایع لنفاوی شما را در حالی که در بدن شما حرکت می‌کند فیلتر کرده و با از بین بردن مهاجمان از شما محافظت می‌کنند.

غدد لنفاوی به صورت گروهی قرار دارند و هر گروه ناحیه خاصی از بدن شما را تخلیه می‌کند. شما ممکن است بیشتر متوجه تورم در نواحی خاصی شوید، مانند غدد لنفاوی در گردن، زیر چانه، زیر بغل و کشاله ران. محل غدد لنفاوی متورم ممکن است به شناسایی علت زمینه‌ای کمک کند.

شایع ترین علت تورم غدد لنفاوی عفونت، به ویژه عفونت ویروسی، مانند سرماخوردگی است. سایر علل احتمالی تورم غدد لنفاوی عبارتند از:

عفونت‌های رایج

 • گلودرد استرپتوکوکی
 • سرخک
 • عفونت گوش
 • دندان عفونی (آبسه)
 • مونونوکلئوز
 • عفونت‌های پوست یا زخم، مانند سلولیت

عفونت‌هایی که می‌توانند علت تورم غدد لنفاوی باشند، بیشتر ویروسی هستند. عفونت‌های رایج عبارتند از:

 

 

 • سرماخوردگی
 • آنفولانزا
 • عفونت‌های سینوسی
 • مونونوکلئوز
 • ورم لوزه
 • عفونت دندان یا لثه
 • عفونت‌های استاف
 • گلودرد استرپتوکوکی
 • عفونت‌های پوستی
 • عفونت‌های قارچی

عفونت‌های شدیدتر که می‌توانند باعث تورم در یک یا چند ناحیه غدد لنفاوی شوند عبارتند از:

بیماری خراش گربه که به آن تب چنگ گربه نیز گفته می‌شود، می تواند باعث تورم موضعی غدد لنفاوی در ناحیه نزدیک خراش ایجاد شده، شود. این یک عفونت باکتریایی ناشی از خراش یا گاز گرفتن گربه است.

عفونت‌های غیر معممول و نادر که موجر تورم غدد لنفاوی می‌شود:

 • بیماری سل
 • برخی از عفونت‌های مقاربتی مانند سیفلیس
 • توکسوپلاسموز: یک عفونت انگلی ناشی از تماس با مدفوع گربه آلوده یا خوردن گوشت نیم پز

اختلالات سیستم ایمنی

اختلالات سیستم ایمنی که می‌توانند باعث تورم غدد لنفاوی شوند عبارتند از:

 • لوپوس اریتماتوز سیستمیک (لوپوس: یک بیماری التهابی مزمن که مفاصل، پوست، کلیه‌ها، سلول‌های خونی، قلب و ریه‌ها را هدف قرار می‌دهد.)
 • روماتیسم مفصلی
 • سندرم شوگرن
 • آرتریت روماتوئید: یک بیماری التهابی مزمن که بافتی را که مفاصل شما را می‌پوشاند (سینوویوم) هدف قرار می‌دهد.

 

 

سرطان‌ها

 • لنفوم: سرطانی که از سیستم لنفاوی شما منشا می‌گیرد
 • سرطان خون: سرطان بافت خون ساز بدن، از جمله مغز استخوان و سیستم لنفاوی
 • سایر سرطان‌هایی که به غدد لنفاوی گسترش یافته‌اند (متاستاز).

به بیان مشاوره تلفنی پزشکی، سایر علل احتمالی اما نادر عبارتند از برخی داروها، مانند داروی ضد تشنج فنی توئین (دیلانتین) و داروهای پیشگیرانه برای مالاریا. برخی از عوامل خطر احتمال ابتلا به یک مشکل بدخیم لنفاوی مانند لنفوم را در فرد افزایش می‌دهد. این موارد عبارتند از:

 • داشتن سن 40 سال یا بیشتر
 • مرد بودن
 • داشتن پوست سفید

افراد مبتلا به غدد لنفاوی بدخیم ممکن است متوجه شوند که غدد سفت یا لاستیکی هستند. آنها همچنین ممکن است علائم سیستمیک مانند تب، تعریق شبانه و کاهش وزن غیرقابل توضیح را تجربه کنند.

تورم غدد لنفاوی کشاله ران

عفونت‌های مقاربتی (STIs)، مانند سیفلیس و سوزاک، می‌توانند باعث تورم غدد لنفاوی، به طور معمول در ناحیه کشاله ران شوند. غدد لنفاوی در کشاله ران نیز به عنوان غدد لنفاوی اینگوینال شناخته می‌شوند. به توضیح مشاوره پزشکی، عفونت‌های مکرر، عفونت‌های پایین تنه و آسیب به پاها نیز می‌توانند باعث تورم غدد لنفاوی در کشاله ران شوند. در موارد بسیار نادر، تورم غدد لنفاوی نیز می‌تواند نشان دهنده یک شرایط بدخیم یا سرطان باشد، از جمله:

 • لنفوم
 • بیماری هوچکین
 • سرطان خون
 • متاستاز یا گسترش سرطان موجود
 • سارکوم کاپوزی

غدد لنفاوی زیر بغل

پیدا کردن یک توده یا غده لنفاوی متورم در زیر بغل می‌تواند با یک بیماری شایع به نام لنفادنوپاتی زیر بغل مرتبط باشد. تورم غدد زیر بغل به عنوان آدنوپاتی زیر بغل نیز نامیده می‌شود. لنفادنوپاتی زیر بغل زمانی رخ می‌دهد که غدد لنفاوی زیر بغل شما بزرگتر شوند. در حالی که این وضعیت ممکن است نگران کننده باشد، معمولاً به یک علت خوش خیم نسبت داده می‌شود. همچنین این امکان وجود دارد که تورم غدد زیر بغل موقتی باشد.

با این حال، در برخی موارد، بزرگ شدن غدد لنفاوی زیر بغل ممکن است به چیزهای جدی تری مانند یک بیماری عفونی یا سرطان مرتبط باشد. مهم است که از هرگونه تغییر در غدد لنفاوی زیر بغل خود و همچنین هرگونه علائم بیماری که همزمان رخ می‌دهد آگاه باشید. در حالی که بسیاری از موارد لنفادنوپاتی زیر بغل ممکن است خود به خود برطرف شوند، سایر موارد نیاز به مراقبت‌های پزشکی بیشتری دارند.  در هنگام ابتلا به تورم غدد زیربغل امکان دارد علائمی که در ادامه آورده شده‌اند را تجربه کنید:

 • یک توده قابل مشاهده زیر بغل
 • غدد لنفاوی که از نظر اندازه بزرگتر یا بیش از 2 سانتی متر (بزرگتر از 3/4 اینچ) بوده و در حال رشد هستند.
 • برجستگی‌های اطراف ناحیه زیر بغل که در حال تغییر شکل هستند
 • احساس درد یا سوزن سوزن شدن
 • تب یا لرز (در موارد عفونت)

ویزیت پزشک در منزل می‌گوید؛ لنفادنوپاتی زیر بغل ممکن است به دلایل متعددی نسبت داده شود. عفونت‌ها یا شرایط پزشکی که ممکن است باعث تورم غدد لنفاوی در زیر بغل شوند عبارتند از:

 • عفونت‌های سینه
 • HIV/AIDS
 • هرپس سیمپلکس
 • مونونوکلئوز (“مونو”)
 • ویروس اپشتین بار
 • عفونت‌های بازو
 • بیماری خراش گربه
 • بیماری‌های خود ایمنی، مانند آرتریت روماتوئید یا لوپوس
 • بیماری سل
 • سارکوئیدوز، که خوشه‌هایی از سلول‌های التهابی را ایجاد می‌کند

 

 

گاهی اوقات توده زیر بغل ممکن است ناشی از موارد زیر باشد:

 • کیست خوش خیم
 • آبسه
 • لیپوما (یک بافت چربی خوش خیم)
 • واکنش به واکسن اخیر

با افزایش سن، این خطر بیشتر خواهد شد که لنفادنوپاتی زیر بغل بنا به یک علت بدخیم ایجاد شده باشد. سرطان‌هایی که ممکن است باعث این وضعیت شوند عبارتند از:

 • لنفوم
 • لوسمی لنفوسیتی
 • سرطان پستان
 • سرطان های دیگری که به غدد لنفاوی متاستاز داده اند.

عوارض تورم غدد لنفاوی

همانطور که مشاوره تلفنی پزشکی می‌گوید، اگر عفونت علت تورم غدد لنفاوی گردن و یا سایر قسمت‌های بدن شما باشد و درمان نشود، ممکن است آبسه ایجاد شود. آبسه‌ها تجمع موضعی چرک ناشی از عفونت هستند. چرک حاوی مایع، گلبول‌های سفید، بافت مرده و باکتری‌ها یا مهاجمان دیگر است. آبسه ممکن است نیاز به زهکشی و درمان آنتی بیوتیکی داشته باشد.

وقتی غدد لنفاوی در دو یا چند ناحیه از بدن متورم می‌شوند به چه معناست؟

مشاوره پزشکی تلفنی می‌گوید؛ هنگامی که غدد لنفاوی در دو یا چند ناحیه از بدن متورم می‌شوند، به آن لنفادنوپاتی عمومی گفته می‌شود. علت تورم غدد لنفاوی در یک یا چند ناحیه از بدن اغلب امکان دار با یکی از مواردی که در زیر آمده است، مرتبط باشند:

 • یک بیماری ویروسی، مانند سرخک، سرخجه، آبله مرغان (واریسلا)، یا اوریون.
 • مونونوکلئوز (ویروس اپشتین بار)، که منجر به تب، گلودرد و خستگی می‌شود، یا سیتومگالوویروس (CMV)، یک عفونت ویروسی که علائمی مشابه علائم مونونوکلئوز ایجاد می‌کند.
 • یک بیماری باکتریایی، مانند گلودرد استرپتوکوکی (ناشی از باکتری استرپتوکوک) یا بیماری لایم (عفونت باکتریایی که توسط انواع خاصی از کنه‌ها منتشر می‌شود).
 • عوارض جانبی فنی توئین (دیلانتین)، دارویی که برای جلوگیری از تشنج استفاده می‌شود.
 • عوارض جانبی واکسیناسیون سرخک، اوریون، سرخجه (MMR).
 • سرطان مانند لوسمی، بیماری هوچکین و لنفوم غیر هوچکین.

سندرم نقص ایمنی اکتسابی (ایدز)، که پس از ابتلای فرد به HIV (ویروس نقص ایمنی انسانی) ایجاد می‌شود. این ویروس به سیستم ایمنی حمله می‌کند و مبارزه با عفونت و برخی بیماری‌ها را برای بدن دشوار می‌کند.

راه‌های تشخیص علت تورم غدد لنفاوی

مشاوره پزشکی اغلب می‌تواند علت تورم غدد لنفاوی را با انجام یک معاینه فیزیکی با تمرکز بر ناحیه آسیب دیده و با بحث در مورد علائم و سابقه پزشکی فرد تشخیص دهد. با این حال، آنها همچنین ممکن است آزمایش‌های پزشکی را برای تعیین علت تورم درخواست کنند. این آزمایشات ممکن است شامل یک آزمایش خون معمول برای بررسی علائم عفونت باشد. آزمایش‌های تصویربرداری می‌تواند به پزشک کمک کند تا غدد لنفاوی و ساختارهای اطراف بدن را از نزدیک ببیند. تست‌های تصویربرداری عبارتند از:

 • سونوگرافی
 • سی تی اسکن
 • اسکن ام آر آی
 • رادیوگرافی قفسه سینه یا توموگرافی کامپیوتری (CT) از ناحیه آسیب دیده ممکن است به تعیین منابع احتمالی عفونت یا یافتن تومور کمک کند.

 

 

برای تشخیص آنچه ممکن است علت تورم غدد لنفاوی شما باشد، سایر مواردی را که ویزیت پزشک در منزل ممکن است از آنها استفاده کند عبارتند از:

 • سابقه پزشکی: پزشک شما می‌خواهد بداند که غدد لنفاوی متورم چه زمانی و چگونه ایجاد شده است و آیا علائم یا نشانه دیگری دارید یا خیر.
 • یک معاینه فیزیکی: پزشک همچنین می‌خواهد غدد لنفاوی نزدیک سطح پوست شما را از نظر اندازه، حساسیت، گرما و بافت بررسی کند. محل غدد لنفاوی متورم شما و سایر علائم و نشانه‌های شما سرنخ‌هایی را برای علت اصلی ارائه می‌دهد.
 • آزمایش خون: برخی از آزمایش‌های خون ممکن است به تأیید یا رد هر گونه بیماری مشکوک زمینه‌ای کمک کند. آزمایشات خاص به علت مشکوک بدن پزشک به برخی از موارد خاص بستگی دارد، اما به احتمال زیاد شامل شمارش کامل خون (CBC) خواهد بود. این آزمایش به ارزیابی سلامت کلی شما و تشخیص طیف وسیعی از اختلالات از جمله عفونت و لوسمی کمک می‌کند.
 • بیوپسی غدد لنفاوی: ممکن است پزشک از شما بخواهد که برای اطمینان از تشخیص، بیوپسی انجام دهید. او نمونه‌ای را از یک غدد لنفاوی یا حتی یک غدد لنفاوی کامل برای بررسی میکروسکوپی خارج می‌کند.

درمان تورم غدد لنفاوی

همانطور که مشاوره تلفنی پزشکی بیان می‌کند و همچنین در بالا به آن اشاره شد، غدد لنفاوی متورم ناشی از ویروس معمولاً پس از رفع عفونت ویروسی به حالت عادی باز می‌گردند. آنتی بیوتیک‌ها برای درمان عفونت‌های ویروسی مفید نیستند. درمان تورم غدد لنفاوی ناشی از علل دیگر به علت آن بستگی دارد:

 • عفونت: رایج ترین درمان برای تورم غدد لنفاوی ناشی از عفونت باکتریایی آنتی بیوتیک است. اگر غدد لنفاوی متورم شما به دلیل عفونت HIV باشد، درمان خاصی برای آن وضعیت دریافت خواهید کرد.
 • اختلال سیستم ایمنی: اگر غدد لنفاوی متورم شما در نتیجه شرایط خاصی مانند لوپوس یا آرتریت روماتوئید باشد، درمان بر روی وضعیت زمینه‌ای انجام می‌شود.
 • سرطان: گره‌های متورم ناشی از سرطان نیاز به درمان سرطان دارند. بسته به نوع سرطان، درمان ممکن است شامل جراحی، پرتودرمانی یا شیمی درمانی باشد.
 • تورم غدد لنفاوی معمولاً با از بین رفتن عفونت ناپدید می‌شود. تورم همچنین ممکن است زمانی که فرد داروهای تجویز شده مانند آنتی بیوتیک‌ها یا ضد ویروس‌ها را مصرف می‌کند از بین برود.
 • اگر فردی تورم بافتی داشته باشد، پزشکان ممکن است داروهای ضد التهابی تجویز کنند.
 • اگر یک بیماری زمینه‌ای مسئول تورم غدد لنفاوی باشد، درمان این وضعیت باید تورم را کاهش دهد.

درمان‌های خانگی رایج برای درمان علائم تورم غدد لنفاوی عبارتند از:

 • مصرف داروهای مسکن بدون نسخه، مانند استامینوفن یا ایبوپروفن
 • استفاده از کمپرس مرطوب گرم روی ناحیه آسیب دیده
 • نوشیدن مایعات فراوان، مانند آب و آبمیوه‌های تازه
 • استراحت برای کمک به بهبودی بدن از بیماری

 

 

شیوه زندگی و درمان‌های خانگی

اگر تورم غدد لنفاوی شما حساس یا دردناک است، ممکن است با انجام کارهای زیر تا حدودی تسکین پیدا کنید:

 • یک کمپرس گرم اعمال کنید. یک کمپرس گرم و مرطوب، مانند یک پارچه نم دار که در آب داغ آغشته شده، روی ناحیه آسیب دیده قرار دهید.
 • یک مسکن بدون نسخه مصرف کنید. اینها عبارتند از آسپرین، ایبوپروفن (Advil، Motrin، دیگران)، ناپروکسن (Aleve) یا استامینوفن (Tylenol، و غیره). هنگام دادن آسپرین به کودکان یا نوجوانان احتیاط کنید. اگرچه آسپرین برای استفاده در کودکان بزرگتر از 2 سال تایید شده است، کودکان و نوجوانانی که از آبله مرغان یا علائم مشابه آنفولانزا بهبود می‌یابند، هرگز نباید آسپرین مصرف کنند. اگر نگرانی خاصی دارید با مشاوره پزشکی خود صحبت کنید.
 • استراحت کافی داشته باشید. شما اغلب برای کمک به بهبودی خود از شرایط زمینه‌ای نیاز به استراحت دارید.

تورم غدد لنفاوی؛ جمع‌بندی

غدد لنفاوی متورم معمولاً نشانه یک بیماری دیگر مانند عفونت هستند و تمایل دارند که طی چند هفته خود به خود برطرف شوند. اگر غدد لنفاوی متورم بیش از 3 هفته باقی ماند یا همراه با علائم دیگر مانند تب بالا، درد شکم یا تعریق شبانه رخ داد، بهتر است با مشاوره پزشکی مشورت کنید. علت تورم غدد لنفاوی درمان را تعیین می‌کند.

6 دیدگاه ها

 1. محمد گفت:

  سه روز شکمم درد میکرد رفتم دکتر و دکتر داروی ضد ترشح اسید‌معده تجویز کرد و امروز کنار گلویم متورم شده
  لطفا دلیلش رو بگید خیلی نگرانم

 2. سایه گفت:

  خیلی کامل و عالی توضیح دادید سپاسگزارم.

 3. Romina گفت:

  سلام وقت شما بخیر.
  من از بچگی زیر گلوم چندتا غده ی لنفاوی داشتم
  الان 16 سالمه
  امشب یه دفعه حسش کردم یکم درد داره
  من هانزفری زیاد استفاده میکنم
  گوشام حساسن
  ممکنه درد غده از گوشم باشه
  چون گوشم هم درد میکنه
  اولین باره دارم حسش میکنم
  خیلی نگرانم
  ممنون میشم جواب بدین.

 4. مریم گفت:

  سلام.مادرم درگیر لنفوم هستن،۶ جلسه شیمی درمانی شدن، دکتر بعد دوماه شیمی درمانی،سونوگرافی نوشت،که نتیجه ش این بود که از ۵۵ میلی به ۱۵ میلی کاهش یافته،گف بعد یه ماه دوباره سونو تکرار شود،نتیجه باز همان بود،این یعنی کامل از بین نرفته؟برا کامل از بین رفتن غده،چکار باید کرد؟ایا راهی هست برای کامل از بین رفتن غده؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *