هرآنچه باید درباره شپش و باورهای غلط بدانید!

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 24 / 12 / 1400

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

شپش‌ها حشرات انگلی کوچک و بدون بال هستند که از خون انسان تغذیه می‌کنند. شپش به راحتی، به ویژه توسط دانش آموزان، از طریق تماس شخصی نزدیک و با به اشتراک گذاشتن وسایل منتقل می‌شود. به طور کلی، سه نوع شپش وجود دارد:

 • شپش سر: این شپش‌ها روی پوست سر شما یافت می‌شوند. آنها به راحتی در پشت گردن و بالای گوش قابل مشاهده هستند.
 • شپش بدن: این شپش‌ها در لباس و روی رختخواب زندگی می‌کنند و به منظور تغذیه روی پوست شما حرکت می‌کنند. شپش‌های بدن اغلب افرادی را مبتلا می‌کنند که قادر به حمام کردن یا شستشوی منظم لباس نیستند، مانند افراد بی‌خانمان.
 • شپش ناحیه تناسلی: این شپش‌ها که معمولاً خرچنگ نامیده می‌شوند، روی پوست و موهای ناحیه شرمگاهی و در مواقع نادر روی موهای زبر بدن مانند موهای سینه، ابروها یا مژه‌ها ایجاد می‌شوند.

این امکان وجود دارد که افراد بهداشت شخصی خوبی داشته باشند و همچنان به شپش مبتلا شوند. باید توجه داشت، اگر به درستی درمان نشود، این وضعیت می‌تواند به یک مشکل عود کننده تبدیل شود.

 

 

علائم شپش کدامند؟

علائمی که ناشی از شپش در افراد ایجاد می‌شود، اغلب مشابه هستند و باید دقت داشته باشید که در صورت مشاهده یا تجربه هر یک (و یا ترکیبی) از علائم زیر حتما با مشاوره پزشکی تلفنی تماس بگیرید و یا ویزیت پزشک در منزل را خبر کنید. علائم و نشانه‌های رایج شپش عبارتند از:

 • خارش شدید در پوست سر، بدن یا در ناحیه تناسلی
 • احساس غلغلک ناشی از حرکت چیزی مو
 • مشاهده حشره شپش روی پوست سر، بدن، لباس یا موهای ناحیه تناسلی یا سایر موهای بدن. شپش بالغ ممکن است به اندازه یک دانه کنجد یا کمی بزرگتر باشد.
 • وجود تخم شپش روی ساقه مو. دیدن تخم‌های شپش ممکن است سخت باشد زیرا بسیار ریز هستند. با این حال، آنها به راحتی در اطراف گوش و پشت گردن دیده می‌شوند. شپش‌ها را می‌توان آن را با شوره سر اشتباه گرفت، اما بر خلاف شوره سر، آنها را نمی‌توان به راحتی از روی موها پاک کرد.
 • زخم روی پوست سر، گردن و شانه‌ها. خاراندن می‌تواند منجر به ایجاد برجستگی‌های قرمز کوچک شود که گاهی اوقات می‌تواند با باکتری عفونی شود.
 • آثار گزش به ویژه در اطراف کمر، کشاله ران، بالای ران و ناحیه شرمگاهی.

اگر مشکوک به آلودگی به شپش هستید به مشاوره پزشکی مراجعه کنید. چیزهایی که اغلب با نیت (تخم شپش) اشتباه می شوند عبارتند از:

 • شوره سر
 • باقی مانده از محصولات مو
 • مهره‌ای از بافت موی مرده روی ساقه مو (ریخته گری مو)
 • دلمه، کثیفی یا سایر کثیفی و زائده‌ها
 • سایر حشرات کوچک موجود در مو

 

 

علل شپش

همانطور که گفته شد، شپش از خون انسان تغذیه می‌کند و قادر است سر، بدن و ناحیه شرمگاهی انسان را آلوده کند. شپش ماده چسبنده‌ای تولید می‌کند که هر تخم را محکم به پایه ساقه مو می‌چسباند. تخم‌ها در شش تا نه روز از تخم خارج می‌شوند. شما امکان دارد در صورت تماس با شپش یا تخم آنها به شپش مبتلا شوید. شپش‌ها نمی توانند بپرند یا پرواز کنند. آنها از طریق موارد زیر به افراد منتقل می‌شوند:

 • تماس سر به سر یا بدن با بدن: این ممکن است زمانی رخ دهد که کودکان یا اعضای خانواده از فاصله بسیار نزدیک بازی می‌کنند یا با هم تعامل دارند.
 • نزدیک بودن وسایل انبار شده به یکدیگر: نگهداری لباس‌های آلوده در کمدها یا روی قلاب‌های کنار هم در مدرسه، یا نگهداری وسایل شخصی مانند بالش، پتو، شانه و اسباب‌بازی‌های پر شده در نزدیکی خانه می‌تواند باعث گسترش شپش شود.
 • موارد به اشتراک گذاشته شده بین دوستان یا اعضای خانواده: اینها ممکن است شامل لباس، هدفون، برس، شانه، لوازمات تزیین مو، حوله، پتو، بالش و اسباب بازی‌های پر شده باشد.
 • تماس با مبلمان آلوده: دراز کشیدن روی تخت یا نشستن در مبلمان پر از پارچه و پوشیده از پارچه که اخیراً توسط افراد مبتلا به شپش استفاده شده است، می‌تواند باعث گسترش آن شود. شپش قادر است برای یک تا دو روز به دور از بدن زنده بماند.
 • تماس جنسی: شپش ناحیه تناسلی معمولاً از طریق تماس جنسی منتشر می‌شود و بیشتر بزرگسالان را مبتلا می‌کند. شپش ناحیه تناسلی که در کودکان یافت می‌شود ممکن است نشانه‌ای از قرار گرفتن در معرض یا سوء استفاده جنسی باشد.

چگونه باید از آلوده شدن به شپش جلوگیری کرد؟

جلوگیری از انتشار شپش سر در بین کودکان در مراکز مراقبت از کودک و مدرسه دشوار است. ارتباط نزدیک بین کودکان و وسایل آنها بسیار زیاد است و در این حالت، شپش می‌تواند به راحتی پخش شود. شپش هیچ بازتابی بر عادات بهداشتی شما یا فرزندانتان نیست و اگر فرزندتان به شپش سر مبتلا شود، این مورد برای شما به عنوان والدین یک شکست در عدم آموزش موارد بهداشتی تلقی نمی‌شود.

برخی از محصولات بدون نسخه ادعا می‌کنند که شپش را دفع می‌کنند، اما تحقیقات علمی بیشتری برای اثبات ایمنی و اثربخشی آنها مورد نیاز است. تعدادی از مطالعات کوچک نشان داده‌اند که مواد تشکیل دهنده برخی از این محصولات، عمدتاً روغن‌های گیاهی مانند نارگیل، زیتون، رزماری و درخت چای، ممکن است برای دفع شپش مفید عمل کنند. با این حال، این محصولات به عنوان “محصولات طبیعی” طبقه بندی می‌شوند، بنابراین آنها توسط سازمان غذا و دارو (FDA) تنظیم و تائید نمی‌شوند و ایمنی و اثربخشی آنها مطابق با استانداردهای FDA آزمایش نشده است.

تا زمانی که تحقیقات بیشتر مربوط به اثربخشی محصولات پیشگیری از شپش سر ثابت شوند، بهترین رویکرد صرفاً مشورت با مشاوره پزشکی تلفنی و برداشتن گام‌های کامل برای از بین بردن شپش و تخم‌های آنها است تا شپش بیشتری برای مقابله با آن نداشته باشید.

 

 

از کودک خود بخواهید در حین بازی و سایر فعالیت‌ها از تماس سر با سر با همکلاسی‌های خود اجتناب کند. همچنین به کودک خود آموزش دهید که وسایل شخصی مانند کلاه، روسری، کت، شانه، برس، لوازم جانبی مو و هدفون را با دوستان خود به اشتراک نگذارد.

به فرزندتان بگویید از فضاهای مشترکی که کلاه و لباس بیش از یک دانش آموز به یک قلاب معمولی آویزان شده یا در کمد نگهداری می‌شود، خودداری کند. با این حال، انتظار اینکه شما و فرزندتان بتوانید تمام انواع تماس‌هایی که ممکن است منجر به انتشار شپش شود را از بین ببرید، واقع بینانه نیست.

ممکن است کودک شما در موهایش نیش شپش داشته باشد اما لزوماً به شپش سر مبتلا نشود. برخی از نیش‌ها تخم های خالی هستند. با این حال، حفره‌هایی که در 1/4 اینچ (6.4 میلی‌متر) از پوست سر یافت می‌شوند، باید درمان شوند، حتی اگر فقط یک مورد پیدا کنید. درمان این گونه از موارد به جلوگیری از زیاد شدن شپش‌ها جلوگیری می‌کند. حفره‌هایی که دورتر از پوست سر هستند احتمالاً ناشی از یک عفونت قدیمی هستند، اما برای جلوگیری از عود باید برداشته شوند.

راه‌های تشخیص شپش

در طول معاینه، مشاوره پزشکی ممکن است از یک لنز ذره بین‌دار برای جستجوی شپش استفاده کند. پزشک شما همچنین ممکن است از یک چراغ مخصوص به نام وودز لایت برای بررسی وجود نیش استفاده کند. این نور خاص با ایجاد نور آبی کم رنگ، تشخیص نیش‌ها را راحت تر می‌کند.

شپش سر

تشخیص شپش سر را می‌توان پس از یافتن شپش جوان یا بالغ زنده در مو یا پوست سر، یا پس از مشاهده یک یا چند شپش روی ساقه‌های مو که در 1/4 اینچ (6.4 میلی متر) از پوست سر قرار دارند، با کمک ویزیت پزشک در منزل انجام داد.

اگر پزشک هیچ شپش زنده‌ای مشاهده نکند یا شپش‌هایی را ببیند که بیش از 1/4 اینچ از پوست سر فاصله دارند، احتمالاً آلودگی دیگر فعال نیست. برای جلوگیری از عود، باقی مانده شپش یا تخم‌ها باید برداشته شوند.

شپش بدن

اگر تخم‌ها یا شپش‌های خزنده در درزهای لباس یا روی رختخواب یافت شوند، ممکن است شپش بدن تشخیص داده شود. اگر شپش بدن برای تغذیه به آنجا بخزد، ممکن است روی پوست مشاهده شود.

شپش ناحیه تناسلی

شپش ناحیه تناسلی زمانی تشخیص داده می‌شود که تخم یا شپش متحرک روی موهای ناحیه تناسلی یا سایر نواحی موهای زبر مانند موهای سینه، ابروها یا مژه ها دیده شود.

چگونه شپش درمان می‌شود؟

گاهی اوقات می‌توان شپش را در خانه درمان کرد اما توصیه می‌شود به منظور ریشه کن کردن دائمی شپش‌ها از مشاوره پزشکی کمک دریافت کنید. اگر از داروهای بدون نسخه استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید که شپش تنها در صورتی ممکن است حتما از بین برود که طبق دستور درمان را پیش ببرید. استفاده بیش از حد می‌تواند باعث قرمزی و تحریک پوست شود.

 

 

شپش سر

درمان شپش سر ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • محصولات بدون نسخه: شامپوهای حاوی پیرترین (Rid، A200 Lice Treatment) یا پرمترین (Nix) معمولا اولین گزینه‌ای هستند که برای مبارزه با آلودگی شپش استفاده می‌شود. هنگام استفاده از این محصولات دستورالعمل‌ها را به دقت دنبال کنید. در برخی از مکان‌های جغرافیایی، شپش‌ها نسبت به مواد موجود در درمان‌های بدون نسخه مقاوم شده‌اند. اگر داروهای بدون نسخه موثر نبودند، ویزیت پزشک در خانه می‌تواند شامپو یا لوسیون‌هایی را که حاوی مواد مختلف هستند تجویز کند.
 • داروهای تجویزی خوراکی: ایورمکتین خوراکی (استرومکتول) به طور موثر شپش را با دو دوز به فاصله هشت روز درمان می‌کند. این دارو معمولاً برای درمان هجوم‌هایی استفاده می‌شود که به درمان‌های دیگر پاسخ نداده‌اند. کودکان برای مصرف ایورمکتین خوراکی باید حداقل 33 پوند (15 کیلوگرم) وزن داشته باشند. عوارض جانبی ممکن است شامل حالت تهوع و استفراغ باشد.
 • داروهای تجویزی موضعی: مالاتیون یک داروی تجویزی است که آن را روی موهای خود می‌مالید و سپس موها و پوست سر خود را ماساژ می‌دهید. مالاتیون دارای محتوای الکل بالایی است و قابل اشتعال است، بنابراین آن را از منابع حرارتی مانند سشوار، بیگودی برقی و سیگار دور نگه دارید. اگر باردار هستید یا در دوران شیردهی قرار دارید، قبل از استفاده از مالاتیون با مشاوره پزشکی خود صحبت کنید. این دارو برای کودکان 2 سال و کمتر توصیه نمی‌شود و مشخص نیست که آیا برای استفاده در کودکان 2 تا 6 ساله بی خطر است یا خیر.
 • لوسیون بنزیل الکل: این یک درمان تجویزی است که باید به مدت 10 دقیقه روی پوست سر و مو استفاده کرده و سپس با آب بشویید. هفت روز بعد درمان را تکرار می‌کنید. عوارض جانبی احتمالی شامل تحریک پوست، پوست سر و چشم‌ها و همچنین بی حسی در محل استفاده است. این دارو برای کودکان کمتر از 6 ماه توصیه نمی‌شود.
 • لوسیون ایورمکتین (Sklice): این یک درمان موضعی و تک دوز برای شپش سر است. لوسیون را مستقیماً روی موهای خشک و پوست سر به مدت 10 دقیقه بمالید و سپس با آب بشویید. این درمان را بدون مشورت با ویزیت پزشک در منزل خود تکرار نکنید. عوارض جانبی احتمالی شامل سوزش یا قرمزی چشم، شوره سر، خشکی پوست و احساس سوزش در محل استفاده است. این دارو برای کودکان کمتر از 6 ماه توصیه نمی‌شود.
 • سوسپانسیون موضعی اسپینوساد (Natroba): یک درمان تجویزی جدیدتر برای شپش سر است. دارو را به مدت 10 دقیقه روی موهای خشک و پوست سر قرار دهید و سپس با آب بشویید. تنها در صورتی که هنوز شپش زنده وجود دارد، درمان را پس از هفت روز تکرار کنید. عوارض جانبی احتمالی شامل قرمزی یا سوزش چشم و پوست است. این دارو برای کودکان کمتر از 4 سال توصیه نمی‌شود.

 

 

شپش بدن

اگر شپش بدن دارید، باید با آب و صابون حمام کنید. پس از استحمام، پرمترین (نیکس) را قبل از خواب روی نواحی آسیب دیده بمالید و سپس صبح دوش بگیرید. شما باید این درمان را نه روز پس از اولین استفاده تکرار کنید. شما همچنین باید همان اقدامات خودمراقبتی مانند درمان لباس و سایر موارد را مانند شپش سر انجام دهید.

شپش ناحیه تناسلی

شپش ناحیه تناسلی را می‌توان با بسیاری از همان درمان‌های بدون نسخه و نسخه‌ای که برای شپش سر استفاده می‌شود، درمان کرد. دستورالعمل‌های بسته را با دقت دنبال کنید. در مورد درمان شپش و شپش روی ابرو یا مژه با ویزیت پزشک در منزل خود مشورت کنید.

مراقبت از خود

چه از شامپوهای بدون نسخه یا نسخه‌ای برای از بین بردن شپش استفاده می‌کنید، بیشتر درمان شامل مراحل مراقبت از خود است که می‌توانید در خانه انجام دهید. این موارد شامل اطمینان از برداشتن تمام تخم‌ها و ضد عفونی شدن تمام لباس‌ها، ملافه‌ها، وسایل شخصی و مبلمان است.

در بیشتر موارد، کشتن شپش‌هایی که روی شما هستند کار سختی نیست. چالش خلاص شدن از شر تمام شپش‌ها و اجتناب از تماس با سایر شپش‌ها در خانه یا مدرسه بخش دشوار درمان و مراقبت از خود است.

شیوه زندگی و درمان‌های خانگی

شما می‌توانید با یک رویکرد صبورانه و کامل که شامل تمیز کردن خود یا فرزندتان و هر وسیله شخصی که ممکن است آلوده باشد، از شر شپش خلاص شوید. این مراحل ممکن است به شما در از بین بردن هجوم شپش کمک کند:

 • سایر اعضای خانواده را برای شپش و تخم شپش بررسی کنید. هرکسی که علائم آلودگی دارد باید درمان شود.
 • از لوسیون و شامپو استفاده کنید. از بین چندین لوسیون و شامپوی بدون نسخه که برای از بین بردن شپش طراحی شده اند، انتخاب کنید. محصول را طبق دستورالعمل بسته اعمال کنید.
 • ممکن است نیاز باشد که درمان با لوسیون یا شامپو را در حدود ۹ تا ۱۰ روز پس از اولین استفاده تکرار کنید. این لوسیون‌ها و شامپوها معمولا برای کودکان زیر 2 سال توصیه نمی شوند.
 • موهای خیس را شانه کنید. برای از بین بردن فیزیکی شپش از موهای خیس از یک شانه دندانه دار استفاده کنید. هر سه تا چهار روز یک بار به مدت حداقل دو هفته تکرار کنید. این روش ممکن است در ترکیب با سایر درمان‌ها استفاده شود و معمولاً به عنوان خط اول درمان برای کودکان زیر 2 سال توصیه می‌شود.
 • اقلام آلوده را بشویید. ملافه‌ها، حیوانات عروسکی، لباس‌ها و کلاه‌ها را با آب گرم و صابون، حداقل 130 فارنهایت (54 درجه سانتیگراد)، بشویید و حداقل به مدت 20 دقیقه در حرارت بالا خشک کنید.
 • اقلام غیر قابل شستشو را ببندید. آنها را به مدت دو هفته در یک کیسه دربسته قرار دهید.
 • جارو بکشید. کف و مبلمان را به خوبی جاروبرقی بکشید.

 

 

 • شانه‌ها و برس‌ها را بشویید. از آب بسیار داغ و صابون استفاده کنید. آب باید حداقل 130 فارنهایت (54 درجه سانتیگراد) باشد. همچنین می‌توانید شانه‌ها و برس‌ها را به مدت یک ساعت در الکل مالشی خیس کنید.

یکی از چیزهایی که لازم نیست نگران آن باشید حیوانات خانگی شماست. شپش‌ها، افراد را به حیوانات خانگی ترجیح می‌دهند، بنابراین حیوانات خانگی شما به هیچ درمانی برای شپش نیاز ندارند.

طب جایگزین برای درمان شپش

تعدادی از درمان‌های خانگی یا طبیعی، مانند سس مایونز یا روغن زیتون، برای درمان عفونت‌های شپش سر استفاده می‌شوند، اما شواهد کمی از اثربخشی آن‌ها وجود ندارد. دستگاه مخصوصی که از هوای گرم برای از بین بردن آب شپش سر و تخم‌های آن استفاده می‌کند، یکی دیگر از روش‌های درمانی جایگزین است. این دستگاه نیاز به آموزش خاصی دارد و در حال حاضر فقط در مراکز درمانی شپش حرفه‌ای موجود است.

برای انجام این کار در خانه، نمی‌توان از سشوار معمولی استفاده کرد زیرا خیلی گرم است و ممکن است پوست سر را بسوزاند. دستگاه در کلینیک‌ها از هوای خنک تر از اکثر سشوارها استفاده می‌کند اما سرعت جریان بسیار بیشتری دارد تا شپش‌ها را با خشک کردن آنها از بین ببرد.

باورهای غلط درمورد شپش

گفته می‌شود، از میان همه موجوداتی که معمولاً از انسان تغذیه می‌کنند، شپش سر کمترین اهمیت را دارد. با این حال آنها به زور به بالاترین قسمت‌های بدن رسیده‌اید و به چیزی که را انسان‌ها بیشتر از همه چیز می‌ترسند، رسیده‌اند. این ممکن است تا حدی به این دلیل باشد که تصورات نادرست در مورد شپش وجود دارد. تصورات و باورهای غلط در مورد نحوه رفتار آنها، محل انتشار آنها و نحوه بهترین درمان. در اینجا، چند باور رایج را بررسی کرده و حقیقت پشت آنها را ارزیابی کرده‌ایم.

 

 

شپش موهای کثیف را ترجیح می‌دهد

برخلاف تصور رایج، داشتن شپش به معنای عدم رعایت بهداشت نیست. در واقع، شپش‌ها به همان اندازه که می‌توانند در موهای تازه شامپو شده خانه بسازند، قادر هستند در موهایی که به تازگی شسته شده و تمیز هستند و یا مدتهاست که شسته نشده‌اند، ایجاد شوند. این بدین معناست که شپش‌ها اصلا به تمیزی و یا کثیفی موها اهمیتی نمی دهند. آنها عاشق گرمای موجود در پوست سر هستند.

شپش با پریدن یا پرواز پخش می‌شود

شپش‌ها بدون بال هستند، نمی‌پرند و پرواز نمی‌کنند. آنها نیز از جایی به مکان دیگر نمی‌پرند. با این حال، آنها می‌توانند خیلی سریع بخزند، زیرا پاهای آنها برای خزیدن بسیار مناسب است و هنگامی که روی سر کودک خزیده می‌شوند، به لطف چنگال‌های قلاب مانندی که در انتهای پاهای خود دارند، می‌توانند در محل موردنظر خود محکم آویزان باقی بمانند.

بنابراین، با خزیدن از یک سر به سر دیگر، از طریق تماس مستقیم سر به سر بین دو نفر پخش می‌شوند. اگرچه از نظر تئوری آلوده شدن به شپش از یک مکان عمومی، مانند صندلی سینما، امکان پذیر است، اما بسیار بعید است. این به این دلیل است که شپش‌ها روی سر انسان زندگی می‌کنند و آنها باید هر 4 تا 6 ساعت یکبار تغذیه کنند. شپش‌های بزرگسالان در صورت افتادن فقط حدود یک روز می‌توانند زنده بمانند. آنها روی حیوانات خانگی نیز زندگی نمی‌کنند.

 

 

برای کشتن آنها باید از آفت کش استفاده کرد

چندین درمان مبتنی بر آفت کش‌ها، چه بدون نسخه یا با نسخه، در دسترس هستند. اما اینها ممکن است همیشه بهترین انتخاب نباشند. بسیاری از آفات در ایالات متحده و سایر نقاط جهان که گاهی اوقات سوپر شپش نامیده می‌شود، در برابر درمان‌های بدون نسخه شپش که حاوی آفت کش‌های خاصی، به ویژه پرمترین و پیرترین هستند، مقاومت نشان داده‌اند. در مطالعه‌ای در سال 2016 در مورد این موضوع، دانشمندان دریافتند که 98 درصد از شپش‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفتند، که از 138 مکان در 48 ایالت جمع‌آوری شده بودند، دارای یک جهش ژنی نشان دهنده مقاومت احتمالی به آفت کش‌ها بود. محققان می‌گویند در حالی که این جهش تضمین نمی‌کند که یک محصول OTC شپش با پرمترین یا پیرترین شکست بخورد، اما شانس موفقیت درمان را کاهش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *