مزایا بوتاکس گردن | فواید بوتاکس گردن در زیبایی و درمان

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 24 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

هنگامی که علائم پیری ظاهر می‌شوند، ما اغلب آنقدر روی خطوط صورت خود تمرکز می‌کنیم که از اتفاقاتی که برای گردن ما میفتند غافل می‌شویم. افتادگی پوست زیر خط فک و خطوط موازی روی گردن ناخوشایند به نظر می‌رسند. خوشبختانه خطوط گردن، چین و چروک و خطوط صورت با بوتاکس قابل درمان هستند. در این بررسی به طور مفصل در مورد مزایا بوتاکس گردن و نحوه انجام بوتاکس برای زیبایی و درمان مشکلات گردن صحبت می‌کنیم.

کاربرد بوتاکس گردن چیست؟

با افزایش سن، عضلات گردن پوست این ناحیه را به سمت پایین می‌کشند و در نتیجه باعث افتادگی، خطوط برجسته و چروک‌های افقی می‌شوند. افتادگی پوست گردن و چین و چروک نیز ممکن است در اثر استفاده بیش از حد از تلفن همراه و خم شدن بیش از حد گردن ظاهر شوند. به این مشکل «گردن پیامکی» می‌گویند.

هم گردن پیامکی و هم پوست پیری گردن را می‌توان با بوتاکس درمان کرد. در تزریق بوتاکس از مقادیر کم آن، معمولاً 20 تا 50 واحد، برای شل کردن عضلات گردن استفاده می‌شود. این کار از انقباض و کشیدن پوست به سمت پایین جلوگیری می‌کند. به بوتاکس گردن اغلب «لیفت گردن نفرتیتی» نیز گفته می‌شود زیرا پوست گردن را سفت و جوان می‌کند.

 

بوتاکس گردن درمانی برای صاف کردن خطوط روی گردن با تزریق بوتاکس به عضله پلاتیسما است. بوتاکس به این عضله تزریق می‌شود تا آن را ضعیف کند. با انجام این کار، بوتاکس عضله‌ای را هدف قرار می‌دهد که باعث ظاهر ناخوشآیند می‌شود و در نتیجه گردن صاف‌تر، سفت‌تر و زیباتر به نظر می‌رسد. برای انجام بوتاکس گردن خدمات منحصر به فرد آزمایشگاه آنلاین در منزل برای «تزریق بوتاکس» بهره مند شوید.

فواید بوتاکس گردن در زیبایی

اگرچه بوتاکس بیشتر به عنوان درمانی برای خطوط و چین و چروک‌های موجود در گردن شناخته می‌شود اما شواهدی وجود دارند که نشان می‌دهند بوتاکس ممکن است در وهله اول از ایجاد چین و چروک و خطوط در آینده نیز جلوگیری کند.

در واقع، ما می‌بینیم که افرادی در اوایل دهه 40 و حتی اواسط دهه 30 زندگی خود به بوتاکس به عنوان یک درمان پیشگیرانه برای صاف نگه داشتن پوست گردن خود روی می‌آورند. محققان بر این باورند که بوتاکس با جلوگیری از ایجاد خطوط و چین و چروک در مراحل اولیه به طور پیشگیرانه عمل می‌کند. مزایای بوتاکس گردن در زیبایی عبارتند از:

 • صاف و جوانی پوست گردن
 • سفت کردن پوست گردن
 • زیباتر نشان دادن چروک گردن
 • جلوگیری از ایجاد خطوط در آینده
 • کاهش ظاهر نوارهای گردن پلاتیسما
 • کاهش خطوط ریز افقی و چین و چروک

فواید بوتاکس درمانی گردن

بوتاکس همچنین یک درمان مفید برای فیزیوتراپی برای تسکین درد گردن ناشی از انقباض مزمن عضلات باشد. در یک مطالعه، محققان اثرات ترکیب یک تزریق بوتاکس به عضله گردن آسیب دیده با فیزیوتراپی استاندارد را در 25 فرد مبتلا به گردن درد مزمن بررسی کردند. پس از سه ماه پیگیری، از شرکت کنندگان خواسته شد تا درد گردن خود را در مقیاس یک تا 10 ارزیابی کنند.

این مطالعه نشان داد که از مقیاس درد در شروع حدود 6 و در پایان حدود 4 بود، به طور متوسط ​​کاهش نزدیک به 40 درصد از درد گردن را نشان داد. بیش از 50 درصد از بیمارانی که در این مطالعه شرکت کردند گفتند که در آینده برای حل مشکل تحت تزریق بوتاکس قرار خواهند گرفت. این یافته‌ها با مطالعات قبلی که نشان داده‌اند تزریق بوتاکس می‌تواند درد ناشی از سایر بیماری‌های مرتبط با عضله مانند دیستونی گردن رحم و اسپاسم (سفتی و اسپاسم عضلات گردن) را تسکین دهد، مطابقت دارد. این مطالعات نشان می‌دهد که مدت زمان تسکین درد توسط بوتاکس بسته به اختلال، از حدود سه تا شش ماه متفاوت است.

 

محققان گمان می‌کنند که استفاده از بوتاکس برای شل کردن عضله قبل از درمان، پتانسیل توانبخشی و ترمیم بافت عضلانی آسیب دیده، تقویت عضلات ضعیف ناشی از اسپاسم و تسکین درد را به حداکثر می‌رساند. محققان می‌گویند درمان درد گردن با تزریق بوتاکس ممکن است نسبت به داروهای ضد درد خوراکی نیز مزیتی داشته باشد زیرا اثرات تزریق موضعی است و عوارض جانبی مانند آرام بخش، خستگی و سرگیجه را ایجاد نمی‌شوند. برای انجام بوتاکس گردن خدمات منحصر به فرد آزمایش آنلاین در منزل برای «تزریق بوتاکس» بهره مند شوید.

عمل بوتاکس گردن چگونه است؟

اولین قدم در عمل بوتاکس گردن، مشاوره با پزشک است. او تعیین می‌کند که شما کاندیدای لیفت گردن با بوتاکس هستید یا خیر. اگر هستید، پزشک به شما دستورالعمل‌هایی در مورد نحوه آماده شدن برای انجام بوتاکس را می‌دهد. ممکن است لازم باشد مصرف برخی داروها یا ویتامین‌ها را متوقف کنید و نباید 24 ساعت قبل از عمل الکل بنوشید. در روز عمل باید یک یک پیراهن گشاد یا یقه V به قرار ملاقات بپوشید. پزشک گردن شما را تمیز می‌کند و مکان‌هایی که مقادیر کمی بوتاکس تزریق می‌شود را مشخص می‌نماید. پزشم معمولا بوتاکس را در مناطق زیر تزریق می‌کنند:

 • ماهیچه‌های پلاتیسما (دو نوار عمودی) روی گردن که پوست گردن را به سمت پایین می‌کشند.
 • در امتداد خط فک پایین
 • در امتداد خطوط افقی و چین و چروک روی گردن

این روش تا 10 دقیقه طول می‌کشد و معمولاً بدون درد است.

از چه سنی می‌توان بوتاکس گردن انجام داد؟

اگر پوست شل و چروک‌های افقی روی گردن شما کیفیت زندگیتان را مختل می‌کند، شما کاندیدای خوبی برای بوتاکس گردن هستید. با این حال، اگر به هر یک از دسته‌های زیر تعلق دارید، نباید بوتاکس گردن انجام دهید:

 • زنان باردار یا شیرده
 • افرادی که به آلبومین انسانی حساسیت دارند.
 • افرادی که سابقه اختلالات عصبی عضلانی دارند.

با پزشک خود در مورد اینکه چه سنی برای تزریق بوتاکس مناسب است، صحبت کنید.

مراقبت‌های بعد از بوتاکس گردن چیست؟

بوتاکس گردن یک روش ایمن و غیر تهاجمی است که نیازی به استراحت ندارد. با این حال، برای اطمینان از بهترین نتایج و به حداقل رساندن احتمال کبودی، 24 ساعت پس از درمان از فعالیت‌های زیر خودداری کنید:

 

 • ورزش‌های قلبی و سایر فعالیت‌های سنگین
 • دراز کشیدن یا خم شدن
 • اعمال فشار به ناحیه تحت درمان
 • نوشیدن الکل
 • حمام داغ، نور خورشید و سایر منابع گرمایی

آیا بوتاکس گردن عوارض جانبی دارد؟

بیماران با بوتاکس گردن معمولاً کمترین عوارض جانبی را تجربه می‌کنند. شایع‌ترین آنها کبودی، تورم، قرمزی و درد خفیف است. کارهایی وجود دارند که می‌توانید برای کاهش یا تسریع کبودی بعد از بوتاکس انجام دهید. اگر بعد از عمل احساس درد کردید، از پزشک خود بپرسید که کدام داروها را باید مصرف کنید.

تزریق بوتاکس گردن با آزمایش آنلاین

هنگامی که علائم پیری ظاهر می‌شوند، بسیاری از ما توجه خود را بر روی ویژگی‌های صورت متمرکز می‌کنیم و از تغییرات روی گردن خود غافل می‌شویم. زمانی که متوجه چین و چروک‌های گردن و شل شدن پوست می‌شویم، زمان مداخله جدی‌تر نسبت به کرم‌های ضد پیری فرا می‌رسند. بوتاکس گردن بهترین راه حل برای جوان کردن گردن است زیرا یک روش سریع، ایمن و کم تهاجمی می‌باشد که پوست گردن را جوان و صاف می‌کند. برای انجام بوتاکس گردن می‌توانید از خدمات در منزل «تزریق بوتاکس» بهره مند شوید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *