مراقبت های بعد از بوتاکس

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 15 / 04 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

مهم ترین مراقبت بعد از بوتاکس  چیست و برای کاهش عوارض ناشی از تزریق آن، چه کارهایی باید انجام داد؟ می دانید که بوتاکس از یک سم به نام بوتولینوم ساخته شده که تزریق آن موجب فلج شدن عصب های ناحیه مورد نظر می شود و به این ترتیب از ایجاد چین و چروک و خطوط در هنگام حرکت اعضای صورت مثل اخم کردن و… جلوگیری می شود.

اگرچه این روش در صورت انجام صحیح توسط پزشک متخصص، عوارض خاصی نداشته و در جوانسازی صورت و جذابیت فرد تاثیر زیادی دارد، اما عدم مراقبت های لازم ممکن است آسیب های جدی به سلامت شخص وارد کند.

آزمایش آنلاین موفق به ارائه خدمات تزریق بوتاکس با کیفیت بالا و با کمترین عوارض در افراد می باشد که شما می توانید از این خدمات با بهترین قیمت، در مکانی کاملا بهداشتی و با رعایت اصول و استاندارهای لازم، استفاده کنید.

 

اما پس از اینکه این سم را به ناحیه مورد نظر تزریق کردید، باید چه کارهایی را انجام دهید و از چه کارهایی پرهیز کنید تا علاوه بر کم کردن عوارض، بهترین نتیجه را دریافت کنید. در این صفحه همه چیزهایی را که لازم است درباره مراقبت های پس از تزریق بوتاکس بدانید، مطالعه خواهید کرد؛ پس اگر به تازگی این کار را انجام داده اید و یا می خواهید برای آن اقدام کنید، با ما همراه باشید.

مراقبت بعد از بوتاکس صورت

به طور کلی بوتاکس صورت و یا هر قسمت دیگر از بدن، دوره نقاهت طولانی نداشته و فرد به سرعت می تواند به زندگی عادی خود بازگردد. اما اگر به موارد زیر توجه کنید، نتیجه بهتری دریافت کرده و عوارض احتمالی آن نیز کاهش می یابد. اگرچه برای گذراندن دوره نقاهت بوتاکس (هرچند کوتاه مدت) فرقی نمی کند، تزریق به کدام ناحیه انجام شده و تقریبا  در همه آن ها، نکات مراقبتی به یک سکل هستند، با این حال در ادامه به مراقبت بعد از بوتاکس اجزای صورت می پردازیم.

مراقبت بعد از بوتاکس پیشانی و دور چشم

با گذر زمان، افزایش سن و تکرار برخی حرکات صورت مثل اخم کردن، بالا بردن ابروها، باریک کردن چشم ها و… بر روی پیشانی و اطراف چشم بسیاری از افراد، خطوطی عمیق و چروک هایی دیده شده که خوشایند نیست و باعث می شود فرد پیر تر از سن خود به نظر برسد. به همین دلیل بوتاکس خط اخم و بوتاکس چشم گربه ای از مرسوم ترین تزریق های زیبایی می باشد. برای اینکه بیشترین تاثیر را بر روی چهره خود مشاهده کنید، باید پس از بوتاکس به چند مورد زیر عمل کنید:

 • بین 4 تا 6 ساعت پس از عمل بنشینید و از دراز کشیدن خود داری کنید تا بوتاکس تزریق شده به خوبی در ناحیه مورد نظر بماند و از پخش شدن آن به نواحی دیگر جلوگیری شود.
 • حدود 4 ساعت سر خود را به حالت عمود نگه دارید و از خم کردن آن پرهیز کنید تا بوتاکس بر روی صورتتان پخش نشود.
 • از آرایش چشم و ابرو خودداری کنید تا ماساژ پوست باعث حرکت بوتاکس در صورت نشود.
 • تا 24 ساعت از انجام ورزش و فعالیت های سنگین پرهیز کنید.
 • از انجام سایر روش های زیبایی مثل اصلاح صورت، لیزر، میکروبیلدینگ و…. تا مدت سه روز در این نواحی خودداری کنید.
 • به پشت بخوابید و از قرار دادن صورت بر روی بالش و یا تماس آن با رختخواب اجتناب کنید.
 • حدود 6 ساعت پس از تزریق، نواحی مورد نظر را لمس نکنید و از ماساژ یا فشار دادن آن خودداری کنید.

مراقبت پس از بوتاکس لب و خط خنده

تزریق بوتاکس لب معمولا به منظور حجم دادن به لب ها، برطرف کردن خطوط آن، حالت دادن به لب های صاف و بی حالت و… انجام می شود. با هر هدفی که اقدام به تزریق بوتاکس لب می کنید، به موارد زیر توجه نمایید:

 

 • خودداری از دراز کشیدن یا خوابیدن بین 4 تا 6 ساعت
 • عدم استفاده از محصولات مراقبت از پوست در اطراف لب، مثل بالم لب و…
 • عدم استفاده از محصولات آرایشی مثل رژ لب، مداد لب و…
 • پرهیز از شستشوی صورت و تماس با آب گرم تا یک روز
 • حفظ حالت عمود سر
 • لمس نکردن لب ها
 • ماساژ ندادن و فشار ندادن لب ها
 • عدم مصرف الکل
 • خوابیدن به پشت به مدت 3 روز و عدم تماس لب با بالش و رختخواب ها
 • پرهیز از ورزش و انجام فعالیت های سنگین

شستن صورت بعد از بوتاکس

پس از تزریق بوتاکس به صورت، با گذشت زمان تعیین شده توسط پزشک، جهت رعایت بهداشت و پاک شدن صورت از آلودگی ها، باید صورت خود را بشویید. اما هنگام شستشوی صورت، باید به چند مورد مهم توجه کنید که باعث آسیب رساندن به ساختار بوتاکس و در پی آن ایجاد عوارض در بدن خود نشوید.

 • آب گرم و داغ می تواند ساختار بوتاکس را به هم بریزد، پس باید از آب خنک و یا ولرم برای شستشوی صورت استفاده کنید.
 • در صورتی که می خواهید از یک شوینده برای شستشو استفاده کنید، باید شوینده ای ملایم انتخاب نمایید.
 • لمس صورت توسط دستان باید بسیار آرام باشد و از هرگونه فشار پوست و یا ضربه (هرچند آهسته) در زمان شستن صورت اجتناب کنید.
 • برای پاک کردن آلودگی ها و تمیز کردن صورت، باید حرکت شما به صورت دورانی باشد.

شستن اشتباه صورت پس از تزریق بوتاکس، می تواند موجب حرکت این سم در ناحیه های اطراف تزریق شود و آسیب هایی مثل افتادگی پلک، نا متقارن شدن چهره و… را به همراه داشته باشد. پس هنگام شستشوی صورت حتما به نکات بالا توجه کنید تا از هرگونه عوارض احتمالی جلوگیری شود.

مراقبت بعد از بوتاکس مو

بوتاکس مو  به معنی تزریق موادی مغذی و تقویت کننده به پوست سر است که باعث بهبود و تقویت رشد موها می شود. البته نوعی دیگر از بوتاکس مو، بوتاکس ساقه است که به تقویت موهای موجود و آسیب دیده کمک می کند. اگر چه بوتاکس پوست سر مورد تایید سازمان دارو و غذای آمریکا نیست اما بسیاری از افراد این کار را انجام می دهند.

با رعایت نکات زیر، موهایی سالم تر خواهید داشت. پس اگر تصمیم به بوتاکس مو دارید، موارد زیر را به خاطر سپرده و آن ها را انجام دهید:

 • عدم شستشوی موها تا 48 ساعات
 • عدم ماساژ پوست سر و یا ساقه مو
 • استفاده از سشوار با باد ملایم جهت خشک کردن موها
 • استفاده از شامپوی مناسب موهای بوتاکس شده

مراقبت بعد از بوتاکس زیر بغل

بوتاکس زیر بغل جهت کاهش تعریق در این قسمت از بدن از طریق فلج کردن غدد اعصاب می باشد. این روش می توانید تا 90 در صد موثر بوده و تعریق شما را کاهش دهد. اما باید توجه کنید بوتاکس زیر بغل و علامت گذاری نواحی مورد نظر باید توسط یک پزشک متخصص و ماهر انجام شود تا میزان عوارض به حداقل برسد. شما می توانید برای انجام این کار از پزشکان متخصص ما در آزمایش آنلاین کمک گرفته و بهترین نتیجه را به سرعت در کاهش تعریق خود مشاهده کنید.

در صورتی که تزریق بوتاکس در کلینیک های معتبر و مجاز و توسط پزشکی حاذق انجام شود، دوره نقاهت کوتاهی (بین 3 تا 5 روز) داشته و نیاز به مراقبت های خاصی ندارد. پس از اینکه در ناحیه زیر بغل خود تزریق بوتاکس انجام دادید، بهتر است با انجام و رعایت نکاتی که در ادامه بیان می کنیم، به دریافت نتیجه بهتر و کاهش عوارض کمک کنید:

 • بین 4 تا 6 ساعت دراز نکشید و از خوابیدن اجتناب کنید.
 • تا 48 ساعت از انجام فعالیت های سنگین و حرکات ورزشی خودداری کنید.
 • بین 1 تا 3 روز کارهایی که موجب تعریق می شوند را متوقف کرده و سعی کنید زمان زیادی را استراحت کنید.
 • به مدت 4 ساعت از خم شدن خودداری کرده و سعی کنید به صورت صاف و عمود، در حالت ایستاده و یا نشسته بمانید.
 • از مصرف محصولات بهداشتی و ضد تعریق ها در قسمت زیر بغل تا 4 ساعت پس از تزریق اجتناب نمایید.
 • تا 24 ساعت از ماساژ دادن، فشردن و حتی لمس کردن این قسمت خودداری کنید.
 • از خدمات درمانی یا زیبایی دیگر، مثل لیزر و… در این ناحیه از بدن تا 24 ساعت استفاده نکنید.
 • تا 48 ساعت پس از تزریق مسافرت هوایی نداشته باشید.

مراقبت بعد از بوتاکس کف دست

تعریق بوتاکس کف دست دلایل زیادی مثل ژنتیک، استرس، مشکلات تیروئید و… دارد که راه های درمان بسیاری نیز برای آن کشف شده است. به تزریق بوتاکس نیز یکی از این راه هاست که می تواند این موضوع را کنترل و درمان کند. اما اگر این روش را برای درمان انتخاب می کنید، باید حتما از خدمات یک مرکز مجاز و کلینیک های معتبر استفاده کنید تا علاوه بر نتیجه بهتر، عوارض کمتری برای شما داشته باشد.

آزمایش آنلاین موفق به تزریق بوتاکس با هدف زیبایی و درمان به نواحی مختلف بدن بوده و با پزشکانی ماهر و متخصص همکاری دارد.

چنانچه از تزریق بوتاکس برای کنترل تعریق کف دست استفاده می کنید، بهتر است موارد زیر را به خاطر بسپارید:

 • تا 72 ساعت پس از تزریق، از انجام ورزش و فعالیت های سنگین خودداری کنید.
 • از مصرف الکل و هرگونه دخانیات تا 48 ساعت پس از درمان بپرهیزید.
 • تا 24 ساعت پس از تزریق، استفاده از سولار، سونا، جکوزی و… ممنوع است.
 • مصرف داروها و محصولات ضد تعریق را در صورت صلاح‌دید پزشک متوقف کنید.

در نهایت به یاد داشته باشید توجه به توصیه های پزشک و عمل به آن ها مهم ترین نکته مراقبت بعد از بوتاکس است. بنابراین قبل از اقدام به این روش زیبایی و درمانی، ابتدا تمامی سوالات خود را از پزشک های آزمایش آنلاین پرسیده و پس از انجام این کار، به تمام دستورات پزشک با دقت عمل کنید.

به نظر شما چه راهکارها و روش هایی به تاثیرگذاری بیشتر بوتاکس کمک می کند؟ می توانید تجربیات و نظرات خود را در این باره در قسمت دیدگاه ها مطرح نمایید. همچنین سوالات و ابهامات ذهنی خود را در همین قسمت بیان کنید تا در اسرع وقت توسط کارشناسان ما پاسخ مناسب را دریافت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *