لیفت گردن با بوتاکس ، هزینه + ماندگاری

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 23 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

با بالا رفتن سن پوست گردن کیفیت و شادابی خود را از دست می دهد و به مرور زمان چروکیده و افتاده می شود. یکی از روش های موثر و پرطرفدار برای از بین بردن این چین و چروک ها لیفت گردن با بوتاکس می باشد. افرادی که به دنبال راه حلی سریع هستند و می خواهند زود به نتیجه برسند، این کار می تواند بهترین گزینه برای آن ها باشد.

تزریق بوتاکس به گردن یکی از خدمات مجموعه آزمایش آنلاین است که توسط متخصصین انجام می شود. شما می توانید از خدمات این مجموعه جهت لیفت گردن استفاده کرده و بیشترین بازدهی را دریافت نمایید.

اما نحوه تزریق بوتاکس گردن چگونه است و ماندگاری آن چقدر می باشد؟ آیا بوتاکس گردن هزینه زیادی دارد؟ پزشکان و متخصصان این کار را به چه افرادی توصیه می کنند؟ در ادامه این مطلب مهم ترین و کاربردی ترین نکات در مورد لیفت گردن با بوتاکس را بررسی می کنیم. تا هرآنچه را که لازم است، درباره لیفت گردن با بوتاکس بدانید.

 

بوتاکس چیست؟

بوتاکس botox از نوعی سم به نام بوتولینوم ساخته می شود که به دلیل ترکیب شدن با موادی دیگر کاملا بدون خطر است. می توان گفت این روش جزء پرطرفدارترین عمل های زیبایی در سراسر دنیا است که بعد از تزریق به دلیل فلج شدن موقتی عضلات موضع باعث از بین رفتن چروکیدگی ها می شود. برای از بین بردن خط اخم، خطوط پنجه کلاغی دور چشم، چروک های اطراف لب و… می توانید ازاین راه حل عالی استفاده کنید. همچنین لیفت گردن با بوتاکس امروزه راه کاری مناسب برای کسانی است که به دنبال جوانی و شادابی پوستشان هستند.

ماندگاری بوتاکس گردن چقدر است؟

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که ماندگاری بوتاکس گردن طولانی مدت نیست و نیاز به تمدید دارد. ماندگاری بوتاکس در افراد مختلف متفاوت است و بستگی به نوع پوست دارد. به طور کلی چین و چروک های پوست را به دو دسته می توان تقسیم کرد:

 • چین های پویا
 • چین های استاتیک یا ساکن

چین های پویا با تزریق بوتاکس از بین می روند اما چین و چروک های ساکن که در حالت عادی یا عدم حرکت عضلات وجود دارند با تزریق از بین نمی روند. ماندگاری بوتاکس برای رفع چین و چروک های پوست، به طور متوسط بین 4 الی 6 ماه بوده و پس از این مدت نیاز به تزریق مجدد دارد. حدود ده روز بعد از تزریق شما می توانید تغییرات را مشاهده کنید .

لیفت گردن با بوتاکس برای چه افرادی مناسب است؟

همه ما در طول روز با افراد زیادی روبرو می شویم که که پوستی پیرتر از سن خود دارند. به عبارتی این افراد دچاری پیری پوست زودرس شده اند. پوست گردن نیز به از این موضوع مستثنی نیست و با گذشت زمان دچار چروک و خطوطی خواهد شد. لیفت گردن با بوتاکس برای افراد بالای 18 سال که پوست گردنشان دارای خطوط عمیق و چروک های زیادی است، پیشنهاد می شود. اما قبل از انجام این کار از عدم حساسیت خود نسبت به بوتاکس مطمئن شوید.

همچنین حتما قبل از تصمیم گیری و اقدام به تزریق بوتاکس با یک پزشکان متخصص و مجرب آزمایش آنلاین مشورت نمایید.

نحوه تزریق بوتاکس گردن

برای تزریق بوتاکس به گردن، ابتدا نواحی مورد نظر که دارای چروک های عمیقی است توسط مراجعه کننده نشان داده می شود. سپس پزشک متخصص این نواحی را علامت گذاری کرده و در صورت نیاز بی حس می کند.

در نهایت سم بوتولینوم را به اندازه تشخیص خود و با استفاده از سوزن های بسیار باریک تزریق می کند. این کار بین 10 تا 15 دقیقه زمان می برد. و نتیجه آن حدود 10 روز پس از تزریق نمایان می شود.

مزایای تزریق بوتاکس گردن

تزریق بوتاکس گردن با دو هدف انجام می شود که در ادامه به آن ها می پردازیم:

زیبایی و رفع چین و چروک

بسیاری از افراد با هدف زیبایی و رفع چین و چروک ایجاد شده بر روی پوست گردن، روش لیفت گردن با بوتاکس را انتخاب می کنند. با این کار بوتاکس عضله های این قسمت را فلج کرده و از نمایش چین و چروک ها جلوگیری می شود.

 

درمان گردن درد

دیگر مزیت تزریق بوتاکس گردن، درمان دردهای گردنی است که برخی از پزشکان تزریق بوتاکس به نواحی گردن را راه حلی برای درمان این دردها می دانند. برخی از پزشکان نیز تزریق بوتاکس و به صورت همزمان فیزیوتراپی را پیشنهاد می کنند.

مراقبت های پس از لیفت گردن با بوتاکس

بوتاکس نیز نیاز به گذراندن دوره نقاهت و مراقبت هایی دارد که باید درباره آن اطلاعات داشته باشید تا عوارض ناشی از آن به شما آسیب نرساند. برخی از این مراقبت ها را در ادامه توضیح داده ایم:

 • از ورزش های سنگین به مدت یک تا دو روز خودداری کنید.
 • بهتر است تا 24 ساعت بعد از لیفت گردن با بوتاکس از شستن آن ناحیه خودداری شود.
 • استفاده از آب گرم و استحمام کردن تا دو روز بعد از تزریق بوتاکس ممنوع می باشد.
 • تا چهار ساعت بعد از انجام بوتاکس نخوابید و به صورت نشسته استراحت کنید و بعد از آن طاق باز و بدون کمترین فشار روی موضع بخوابید.
 • برای بهبود تورم و کبودی های احتمالی و گردن درد بعد از بوتاکس می توانید از کمپرس یخ استفاده کنید.
 • بلافاصله بعد از تزریق بوتاکس نباید در معرض آفتاب قرار بگیرید.
 • از اصلاح کردن صورت تا 24 ساعت پرهیز کنید.
 • مصرف داروها و یا دمنوش هایی که باعث رقیق شدن خون می شود قبل و بعد از انجام بوتاکس ممنوع می باشد.
 • حداقل تا 24 ساعت قبل و بعد از ترزیق، مصرف سیگار و الکل ممنوع است.
 • تا 2 الی 5 ساعت بعد از تزریق از لمس کردن و فشار دادن نواحی خودداری نمایید.

لیفت گردن با بوتاکس به چه افرادی پیشنهاد نمی شود؟

هر چند بوتاکس راه درمانی عالی برای بسیاری از مشکلات پوستی است، اما هیچ روشی وجود ندارد که بدون عوارض باشد. انجام بوتاکس برای افراد مختلف بستگی به محل چین و چروک، نوع و شدت آن و حساسیت و وضعیت سلامتی فرد دارد. در صورتی که بوتاکس به تشخیص پزشک متخصص و در مراکز درمانی مناسب و معتبر انجام شود، می توان گفت بهترین و ایمن ترین راه برای بهبود و کاهش افتادگی، شلی و چروک های گردن است و میزان عوارض ناشی از آن به حداقل کاهش می یابد.

مجموعه آزمایش آنلاین یکی از مراکزی است که با رعایت تمامی اصول و استانداردها و با حضور بهترین پزشکان این کار را انجام می دهد و شما را از ایمن بودن این کار مطمئن می نماید.

بوتاکس گردن در موارد زیر توصیه نمی شود:

 • افرادی که سیستم ایمنی ضعیف دارند.
 • افرادی که داروی رقیق کننده خون مصرف می کنند.
 • افرادی که ضعف عضلانی یا فلج عضلانی دارند.
 • افراد با بیماری های خاص
 • افرادی که به ترکیبات بوتاکس حساسیت دارند.
 • افرادی که دارای پوست حساسی هستند.
 • افرادی که افتادگی پلک دارند.

همچنین لیفت گردن با بوتاکس مانند بوتاکس صورت در بارداری پیشنهاد نمی شود و بهتر است برای تزریق بوتاکس منتظر اتمام این دوران باشید.

هزینه بوتاکس گردن

هزینه بوتاکس گردن، ثابت نبوده و با توجه به عوامل زیادی متغیر می باشد. برخی از این موارد به شرح زیر است:

 • شدت چین و چروک
 • برند بوتاکس
 • حجم مورد نیاز بوتاکس جهت تزریق
 • هزینه کلینیک

در مجموعه آزمایش آنلاین دو برند دیسپورت و مسپورت که بهترین برندهای موجود در ایران هستند، جهت تزریق مورد استفاده قرار می گیرند و این کار با مناسب ترین قیمت انجام می شود. برای اطلاع از شرایط بوتاکس صورت مسپورت و یا دیسپورت می توانید با کارشناسان آزمایش آنلاین مشورت کنید.

در نهایت قبل از لیفت گردن با بوتاکس یا انجام هر نوع تزریق برای درمان یا زیبایی باید از سلامت بدن خود مطمئن باشید و اطلاعات کافی در مورد نوع بوتاکس، دکتر و مرکزی که می خواهید تزریق را در آن انجام دهید داشته باشید. امروزه ترزیق بوتاکس در صورتی که توسط افراد متخصص و در مراکز درمانی معتبر انجام شود، بسیار موثر است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *