افسردگی چیست ؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 16 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

افسردگی یک اختلال خلقی است که باعث احساس غم و اندوه مداوم و از دست دادن علاقه می‌شود. اختلال افسردگی بر احساس، تفکر و رفتار شما تأثیر می‌گذارد و می تواند منجر به بروز انواع مشکلات عاطفی و جسمی شود. ممکن است حتی در انجام فعالیت‌های عادی روزمره مشکل داشته باشید و گاهی اوقات ممکن است احساس کنید که زندگی ارزش زندگی کردن را ندارد. اغلب افراد تصور می‌کنند که افسردگی با این علائم خفیف نیاز به درمان ندارد و به خودی خود از بین می‌رود. اما لازم است بدانید، افسردگی بیشتر از این است و شما نمی‌توانید به سادگی از آن خارج شوید. افسردگی ممکن است نیاز به درمان طولانی مدت داشته باشد. اما اگر به موقع از روانشناس کمک دریافت کنید، می‌توان با استفاده از دارو، روان درمانی و یا ترکیبی از این روش‌ها استفاده کرد. بنابراین، نا امید نشوید و در صورتی که احساس می‌کنید افسردگی شما ریشه در مشکلات فیزیکی دارد، با مشاوره پزشکی تماس بگیرید. در غیر این صورت برای انجام اقدامات لازم به منظور درمان از مشاوره روانشناسی آنلاین و تلفنی مجموعه کمک بگیرید. افسردگی دارای انواع مختلف است که در ادامه چند نمونه از رایج ترین آنها را توضیح داده‌ایم.

 

افسردگی و انواع آن

به طور کلی، علائم افسردگی شامل احساس غم، اضطراب یا ناامیدی است. این عارضه همچنین می‌تواند باعث اختلال در تفکر، حافظه، خوردن و خوابیدن شود. تشخیص اختلال افسردگی (به عنوان مثال افسردگی بالینی)، به این معنی است که شما در اکثر روزها به مدت حداقل دو هفته احساس غمگینی، کم ارزشی یا بی ارزشی کرده‌اید و در عین حال علائم دیگری مانند مشکلات خواب، از دست دادن علاقه به فعالیت‌ها یا تغییر در اشتها نیز دارید. بدون درمان، افسردگی می‌تواند بدتر و طولانی تر شود. در موارد شدید، می‌تواند منجر به خودآزاری یا مرگ نیز شود. خوشبختانه، درمان‌ها می‌توانند در بهبود علائم افسردگی بسیار موثر باشند. اگر نمی‌دانید درمان را باید از کجا شروع کنید، با مشاوره پزشکی تلفنی و یا مشاوره روانشناس ما تماس بگیرید. افسردگی در همه جای دنیا رایج است. ارائه دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تخمین می‌زنند که تقریباً 7 درصد از بزرگسالان هر ساله دچار افسردگی می‌شوند. بنابراین، تا دیر نشده است با ما تماس بگیرید. انواع افسردگی به شرح زیر است.

1.اختلال افسردگی اساسی (MDD)

هنگامی که افراد از واژه افسردگی بالینی استفاده می‌کنند، به طور کلی به اختلال افسردگی اساسی (MDD) اشاره می‌کنند. اختلال افسردگی اساسی یک اختلال خلقی است که با تعدادی ویژگی کلیدی مشخص می‌شود:

 • حالت افسردگی
 • عدم علاقه به فعالیت‌هایی که معمولاً در گذشته از آنها لذت می‌برده‌اید
 • تغییرات در وزن
 • تغییرات در خواب
 • خستگی
 • احساس بی ارزشی و گناه
 • مشکل در تمرکز
 • افکار مربوط به مرگ و خودکشی

 

اگر فردی اکثر این علائم را برای مدتی طولانی‌تر از دو هفته تجربه کند، اغلب مبتلا به MDD تشخیص داده می‌شود. اما بهترین گزینه مراجعه به پزشک است. اگر برای مراجعه به پزشک شک دارید، از تیم ویزیت پزشک در منزل کمک دریافت کنید تا به منزل شما آمده و معاینات لازم را انجام دهند.

2.اختلال افسردگی مداوم (PDD)

دیستیمیا، که اکنون به عنوان اختلال افسردگی مداوم شناخته می‌شود، به نوعی افسردگی مزمن اشاره دارد که در بیشتر روزهای هفته به مدت حداقل دو سال وجود دارد. این نوع از افسردگی ممکن است خفیف، متوسط ​​یا شدید باشد. افراد ممکن است دوره‌های کوتاهی از عدم احساس افسردگی را تجربه کنند، اما این تسکین علائم به مدت دو ماه یا کمتر طول می‌کشد. اگرچه علائم به شدت اختلال افسردگی اساسی نیستند، اما فراگیر و طولانی مدت هستند. علائم PDD عبارتند از:

 • احساس غم و اندوه
 • از دست دادن علاقه و لذت
 • عصبانیت و تحریک پذیری
 • احساس گناه
 • عزت نفس پایین
 • مشکل در به خواب رفتن یا ماندن در خواب
 • زیاد خوابیدن
 • احساس ناامیدی
 • خستگی و کمبود انرژی
 • تغییرات در اشتها
 • مشکل در تمرکز

درمان اختلال افسردگی مداوم اغلب شامل استفاده از داروها و روان درمانی است. روان درمانی را می‌توان توسط مشاوره پزشکی تلفنی نیز انجام داد.

3.اختلال دو قطبی

اختلال دوقطبی یک اختلال خلقی است که با دوره‌هایی از خلق و خوی غیرطبیعی به نام مانیا مشخص می‌شود. این دوره‌ها می‌توانند خفیف باشند (هیپومانیا) یا امکان دارد آنقدر شدید باشند که باعث اختلالات قابل توجهی در زندگی فرد شوند. گاهی نیز ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشند. در صورتی که این اختلال شدیدتر شود، بر حس فرد بیمار از واقعیت نیز تأثیر می‌گذارد. اکثریت قریب به اتفاق مبتلایان به اختلال دوقطبی نیز دارای دوره‌های افسردگی شدید هستند. علاوه بر خلق افسرده و کاهش قابل توجه علاقه به فعالیت‌ها، افراد مبتلا به افسردگی اغلب دارای طیف وسیعی از علائم فیزیکی و عاطفی هستند که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 • خستگی، بی خوابی و بی حالی
 • دردها، دردهای غیرقابل توضیح و بیقراری روانی
 • ناامیدی و از دست دادن عزت نفس
 • تحریک پذیری و اضطراب
 • بلاتکلیفی و بی نظمی

4.افسردگی پس از زایمان (PPD)

بارداری می‌تواند تغییرات هورمونی قابل توجهی را ایجاد کند که اغلب بر خلق و خوی زنان تأثیر می‌گذارد. این نوع از افسردگی می‌تواند در دوران بارداری یا پس از تولد کودک شروع شود. تغییرات خلقی، اضطراب، تحریک پذیری و.. از جمله علائم افسردگی پس از بارداری هستند و اغلب تا دو هفته ادامه دارد.

PPD می‌تواند از بی حالی و غم مداوم که نیاز به درمان و صحبت با مشاوره روانشناسی دارد تا روان پریشی پس از زایمان را شامل شود، وضعیتی که در آن دوره خلقی با گیجی، توهم یا هذیان همراه است. در صورت عدم درمان، این بیماری می‌تواند تا یک سال ادامه یابد. خوشبختانه، تحقیقات نشان داده است که درمان‌هایی مانند داروهای ضد افسردگی، مشاوره و هورمون درمانی می‌توانند موثر باشند. اما استفاده خودسرانه از این روش‌های درمانی اغلب ممکن است عوارضی را به دنبال داشته باشد. بدین خاطر بهتر است با از تیم متخصص ویزیت پزشک در منزل کمک بگیرید. برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد این نوع از افسردگی، مقاله افسردگی پس از زایمان را مطالعه نمایید.

5.اختلال نارسایی پیش از قاعدگی (PMDD)

از شایع ترین علائم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) می‌توان به تحریک پذیری، خستگی، اضطراب، بدخلقی، نفخ، افزایش اشتها و میل به غذا، درد و حساسیت سینه اشاره کرد. علائم PMDD ممکن است شامل موارد زیر باشد:

 

 • خستگی مفرط
 • احساس غمگینی، ناامیدی
 • احساس شدید استرس یا اضطراب
 • نوسانات خلقی، اغلب همراه با گریه
 • تحریک پذیری
 • ناتوانی در تمرکز
 • میل به غذا یا پرخوری

6.اختلال عاطفی فصلی (SAD)

اگر در طول ماه‌های زمستان افسردگی، خواب‌آلودگی و افزایش وزن را تجربه می‌کنید، اما در بهار احساس خوبی دارید، ممکن است به بیماری معروف به اختلال عاطفی فصلی (SAD) مبتلا باشید که در حال حاضر اختلال افسردگی اساسی با الگوی فصلی نامیده می‌شود. اعتقاد بر این است که SAD توسط اختلال در ریتم شبانه روزی طبیعی بدن ایجاد می‌شود. نوری که از طریق چشم وارد می‌شود بر این ریتم تأثیر می‌گذارد و هر گونه تغییر فصلی در الگوی شبانه روزی می تواند باعث اختلال شود که منجر به افسردگی می‌شود. تعیین میزان شیوع SAD ممکن است دشوار باشد زیرا این بیماری اغلب تشخیص و گزارش داده نمی‌شود. اما به طور کلی، در مناطق دورتر از خط استوا بیشتر دیده می‌شود.

7.افسردگی غیر معمول

اگر علائم افسردگی (مانند پرخوری، خواب زیاد یا حساسیت شدید نسبت به طرد شدن) را تجربه می‌کنید، اما متوجه می‌شوید که ناگهان در مواجهه با یک رویداد مثبت هیجان زده می‌شوید، ممکن است به این نوع از افسردگی دچار باشید. بر اساس این علائم، اغلب افسردگی غیر معمول برای شما تشخیص داده می‌شود. افسردگی غیر معمول با مجموعه خاصی از علائم مربوط به موارد زیر مشخص می‌شود:

 • خوردن بیش از حد یا افزایش وزن
 • خواب زیاد
 • خستگی، ضعف و احساس “سنگین شدن”
 • حساسیت شدید نسبت به طرد شدن
 • خلق و خوی شدید واکنشی

چه چیزی باعث افسردگی می‌شود؟

عوامل مختلفی می‌توانند باعث افسردگی شوند که در ادامه به توضیح آنها پرداخته‌ایم:

 • شیمی مغز: ناهنجاری در سطوح شیمیایی مغز ممکن است منجر به افسردگی شود.
 • ژنتیک: اگر یکی از بستگان شما مبتلا به افسردگی است، ممکن است بیشتر در معرض افسردگی قرار بگیرید.
 • رویدادهای زندگی: استرس، مرگ یکی از عزیزان، حوادث ناراحت کننده (تروما)، انزوا و عدم حمایت می‌تواند باعث افسردگی شود.
 • شرایط پزشکی: درد و بیماری‌های جسمی مداوم می‌تواند باعث افسردگی شود. مردم اغلب افسردگی همراه با بیماری‌هایی مانند دیابت، سرطان و بیماری پارکینسون دارند.
 • دارو: برخی از داروها افسردگی را به عنوان یک عارضه جانبی به همراه دارند. داروهای تفریحی و الکل نیز می‌توانند باعث افسردگی یا بدتر شدن آن شوند.
 • شخصیت: افرادی که به راحتی تحت فشار قرار می‌گیرند یا در کنار آمدن با آن مشکل دارند، ممکن است مستعد افسردگی باشند.

سندرم افسردگی چگونه تشخیص داده می‌شود؟

همه افراد ممکن است گهگاه احساس غمگینی یا ناراحتی کنند. با این حال، افسردگی بالینی علائم شدیدتری دارد که دو هفته یا بیشتر طول می‌کشد. برای تعیین اینکه آیا افسردگی بالینی دارید یا خیر، ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی و یا تیم متخصص ویزیت پزشک در منزل که ازآنها خواسته‌اید برای بررسی علائم به منزل شما مراجعه کنند، از شما سؤالاتی می‌پرسند. آنها همچنین ممکن است یک معاینه انجام دهد یا آزمایش‌های آزمایشگاهی را برای بررسی اینکه آیا شما یک بیماری پزشکی دیگر دارید یا نه تجویز کنند.

افسردگی چگونه درمان می‌شود؟

افسردگی می‌تواند جدی باشد، اما با این حال باز هم قابل درمان است. درمان افسردگی شامل:

 • خودیاری: ورزش منظم، خواب کافی و گذراندن وقت با افرادی که به آنها اهمیت می‌دهید، می‌تواند علائم افسردگی را بهبود بخشد.
 • مشاوره: مشاوره یا روان درمانی شامل صحبت با یک متخصص سلامت روان است. مشاور پزشکی به شما کمک می‌کند تا به مشکلات خود رسیدگی کنید و مهارت‌های مقابله با این مشکلات را توسعه دهید. گاهی اوقات درمان کوتاه مدت تنها چیزی است که شما نیاز دارید.
 • طب جایگزین: افراد مبتلا به افسردگی خفیف یا علائم مداوم می‌توانند با درمان‌های تکمیلی و جایگزین که زیر نظر پزشک هستند، بهبود یابند. درمان ممکن است شامل ماساژ، طب سوزنی، هیپنوتیزم و بیوفیدبک باشد.

چه کسانی در معرض خطر افسردگی هستند؟

افسردگی می‌تواند هر فردی را بدون توجه به سن، جنسیت یا شرایط تحت تاثیر قرار دهد. زنان ممکن است بیشتر از مردان افسردگی را تجربه کنند و ژنتیک یا سایر شرایط سلامتی شما می‌تواند احتمال ابتلا به حداقل یک دوره افسردگی را در طول زندگی افزایش دهد. اگر احساس می‌کنید در معرض خطر هستید، با مشاوره روانشناسی آنلاین و تلفنی مجموعه ما تمای بگیرید.

 

آیا امکان بازگشت دوباره افسردگی وجود دارد؟

شما می‌توانید با خواب کافی، خوردن یک رژیم غذایی سالم و انجام فعالیت‌های منظم مراقبت از خود مانند ورزش، مدیتیشن و یوگا به پیشگیری از افسردگی و همچنین بازگشت دوباره آن کمک کنید. اگر قبلاً افسردگی داشته‌اید، احتمالاً دوباره آن را تجربه خواهید کرد. اگر علائم افسردگی دارید، بهتر است از افراد متخصص مانند مشاوره پزشکی تلفنی و همینطور مشاوره روانشناسی کمک بگیرید. مراقبت می‌تواند به شما کمک کند زودتر احساس بهتری داشته باشید. افسردگی ممکن است خفیف یا شدید باشد. اما به هر روی، دریافت کمک فوری مهم است. عدم درمان افسردگی می‌تواند منجر به بروز موارد زیر شود:

 • بدتر شدن و شدیدتر شدن افسردگی
 • افزایش احتمال ابتلا به سایر بیماری‌ها مانند زوال عقل
 • منجر به خودآزاری یا مرگ شود
 • بازگشت دوباره افسردگی

افسردگی یک بیماری شایع است که سالانه میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هر کسی ممکن است افسردگی را تجربه کند، حتی اگر دلیلی برای آن وجود نداشته باشد. علل افسردگی عبارتند از مشکلات در زندگی، ناهنجاری‌های شیمیایی مغز، برخی داروها و شرایط فیزیکی. خبر خوب این است که افسردگی قابل درمان است. اگر علائم افسردگی دارید، با ارائه دهنده مراقبت‌های بهداشتی خود صحبت کنید. هر چه زودتر کمک دریافت کنید، زودتر احساس بهتری خواهید داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *