مشاوره روانشناسی کودک | آیا کودکم نیاز به مشاوره روانشناسی دارد ؟

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 30 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

چه زمانی باید به مشاوره روانشناسی کودک مراجعه کرد و چگونه می توان بهترین روانشناس کودک را تشخیص داد؟ باید بدانید که درصد بالایی از اختلالات شخصیتی افراد، ریشه در کودکی آن ها دارد. بنابراین با کمک گرفتن به موقع از مشاور کودک، می توانید از بسیاری از اختلالات شخصیتی و مشکلات روانی در فرزندانتان جلوگیری کنید. همچنین اگر خواهان جامعه ای با کردار سالم هستیم نیازمند آن است که در دوران کودکی توجه ویژه ای به سلامت روان کودکان داشته باشیم.

دوره ی کودکی از حساس ترین دوره های زندگی آدمی است چون در این سن نمی توانند احساسات، مشکلات، علایق خود را به راحتی بیان کنند؛ نیاز است که والدین برای شناخت و مدیریت و درمان روان کودکان به مشاوره روانشناسی کودک مراجعه کنند.

اگر منتظر ماندن برای شما و کودکتان در مطب روانشناسان یا کلینیک ها دشوار است و یا رفت و آمد به این مراکز با یک کودک را کار سختی می دانید، می توانید از خدمات مشاوره تلفنی مرکز آزمایش آنلاین استفاده نمایید. این مرکز با وجود بهترین روانشناسان کودک، آماده مشاوره به والدینی است که می خواهند از مشکلات احتمالی شخصیتی فرزندانشان در آینده جلوگیری کنند.

 

دلایل مراجعه به مشاوره روانشناسی کودک

گاهی والدین سردرگم می شوند که چه زمانی باید به مشاوره روانشناسی کودک مراجعه کنند و آیا رفتارهای کودک آن ها لزومی به استفاده از راهنمایی های مشاوره متخصص کودکان ایجاد می کند یا خیر؟

در پاسخ باید گفت حتی اگر رفتارهای فرزند شما کاملا طبیعی است برای تربیت صحیح و اصولی و برخوردهای مناسب درمواجهه با چالش های کودکی می بایست از کمک مشاوران بهره جست تا ثمره زندگی شما به بهترین نحو رشد کند. اما در صورتی که برخی از رفتارها و علائم را در کودک خود مشاهده کردید، نیاز به مداخله یک روانشناس کودک ضروری خواهد بود. این رفتارها و نشانه ها شامل موارد زیر می باشند:

 • کودکانی که از طلاق یا مرگ ومیر والدین دچار آسیب شده اند.
 • کودکانی که مورد آزار جنسی و سواستفاده های جسمی قرار گرفته اند.
 • کودکانی که دچار افسردگی و انزوا شده اند و ارتباط گیری ندارند.
 • رفتارهایی مانند جویدن ناخن، پرخاشگری، لجبازی و پرتاب شی دارند.
 • در صورتی که اعتیاد در خانواده و گاهی استفاده اجباری کودک از سیگار و مواد مخدر وجود داشته باشد.
 • نشانه های بیش فعالی یا عدم تحرک کودک مشاهده شود.
 • کودکانی که به والدین خود بیش از حد وابسته اند.
 • کودکانی که علائم انواع وسواس های فکری را دارند.
 • در صورتی که هنگام تحصیل، تمرکز کافی ندارند.
 • به دروغ گویی یا تمسخر دیگران می پردازند.

انتخاب مرکز مشاوره روانشناسی کودک و نوجوان

ممکن است بارها و بارها به مراکز مشاوره روانشناسی مراجعه کرده، اما هنوز نتیجه مطلوب را دریافت نکرده باشید. پس وقت آن رسیده که کلینیک مورد نظرتان را تغییر داده و یک مرکز معتبر انتخاب کنید.

انتخاب یک مرکز مشاوره خوب، به عوامل زیر مرتبط است:

 • پزشکان آن مرکز حاذق و با تجربه و ترجیحا از اساتید دانشگاه های معتبر یا هیئت علمی باشند.
 • پرسنل مرکز دارای اخلاق شغلی خوب ، ارتباط محترمانه ، آگاهی لازم برای راهنمایی مراجعین داشته باشند.
 • از تکنیک ها و علوم نوین در درمان استفاده کنند.
 • برای آگاهی بیشتر جامعه از کارگاه های آموزشی و تربیتی استفاده کنند.
 • به اندازه کافی زمان برای شنیدن مشکلات و حل آن صرف کنند.
 • انتظار مراجعین را به حداقل برسانند و از منتظر گذاشتن افراد به ویژه کودکان خودداری کنند.

مشاورین مرکز ما می توانند با روش های نوین و ارتباط گیری موثر با کودک به شما خدمت رسانی کنند..

 

انتخاب  مشاور روانشناسی کودک

چونکه با کودک سر و کارم فتاد / هم زبان کودکان باید گشاد

اما یک مشاور خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد، تا بتواند به بهترین نحو به حل مسائل و مشکلات شما و کودکتان بپردازد. برای انتخاب مشاور روانشناسی کودک خوب، به موارد زیر توجه کنید:

 • یک مشاور خوب در قدم اول باید بتواند با کودک به درستی ارتباط بگیرد، تا کودک کنار او احساس آرامش کند و بتوانند در کنار یکدیگر درمان را پیش ببرند.
 • می بایست همواره با رویکردهای جدید علم خود آشنا باشد و با آموزش های تخصصی سطح دانش خود را بالا ببرد.
 • ارتباط موثر و دوستانه با والدین داشته باشد ت راهبردهای سبک فرزندپروری را به آن ها بیاموزد.
 • شنونده خوبی باشد تا کودک بتواند احساسات خود را بیان کند و صرفا راهکار ارائه ندهد.
 • به بازی درمانی مسلط باشد تا بتواند به طور نامحسوس کودک را درمان کند.
 • در کنار کودک درمانی به خانواده درمانی بپردازد چون ممکن است ناهنجاری کودک در دیگر اعضای خانواده وجود داشته باشد و رفتار کودک متاثر از او باشد.
 • یک مشاور حاذق از ویژگی صبوری برخوردار است زیرا کار با کودکان، دوره های زمانی طولانی می طلبد .

سن مناسب کودک برای مراجعه به مشاوره

تا کنون با خود اندیشیده اید که از چه زمانی تربیت فرزند خود را آغاز کنید؟ از چه زمانی به جلسات تربیت فرزند نیازمند هستید؟ برخی والدین به اشتباه فکر می کنند تربیت فرزند از سن 2 سالگی به بعد یا 7 سالگی به بعد آغاز می شود. در حالی که چنین تفکراتی اشتباه است. تربیت فرزند شما قبل از انعقاد نطفه شکل می گیرد. از زمانی که شما تصمیم می گیرید فرزندی داشته باشید می بایست در جلسات مشاوره روانشناسی شرکت کنید .

تمام رفتارهای شما قبل از تولد، دوران بارداری ، نوزادی و… بر روی کودک تاثیرگذار بوده و مهم است. با کمک یک مشاور می توانید سنجیده و اصولی رفتار کنید. در صورتی که در دوران بارداری امکان مراجعه به مراکز درمانی و استفاده از خدمات حضوری درمانگران را ندارید، می توانید از خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی آزمایش آنلاین بهره مند شوید.

نقش مشاور کودک در تربیت فرزند

یکی از مهم ترین وظایف والدین، فرزندپروری به سبکی شایسته است. چگونگی تشویق و تنبیه، کنترل خشم، بیان نارضایتی، ارتباط صحیح والدین و کودک و… همگی از مواردی است که باید اصولی آموخته شود. برای اینکه در این امر موفق باشید لازم است ابتدا آموزش های لازم را ازکارگاه های فرزندپروری دریافت کرده و سپس راه و رسم زندگی را به فرزندان خود بیاموزید.

همان طور که پیش تر توضیح دادیم، گاهی با مشاهده برخی علائم نیاز به مشاور، ضروری می شود، اما در حالت کلی بهتر است از مشاوران و روانشناسان برای تربیت صحیح فرزند نیز کمک بگیرید.

ریشه رفتار کودکان

والدین نباید با مشاهده ناهنجاری های کودکان، مانند روش های مرسوم عمل کنند بلکه باید با مراجعه به روانشناسان ریشه هر ناهنجاری را بیابند و درصدد درمان برآیند. برای مثال والدین با مشاهده جویدن ناخن کودک مدام به او تذکر می دهند یا تنبیه می کنند یا با استفاده از مواد شیمیایی ناخن ها را تلخ می کنند تا کودک از انجام این عمل منزجر شود.

والدین آگاه با مراجعه به مشاوره روان شناسی کودک از علت اضطراب درونی کودک خود مطلع می شوند و در رفتار خود تجدید نظر می کنند.

به عنوان مثال بسیاری از رفتارها در کودکان نشان از وسواس فکری در آن ها دارد. با تشخیص روانشناس کودک، می توانید برای درمان وسواس فکری در کودکان اقدام کنید و پس از مدتی شاهد بهبود فرزند خود باشید.

تشخیص بیش فعالی کودک

بیش فعالی (adhd) یکی از اختلالات رایج در کودکان است که معمولا نادیده گرفته می شود. والدین این کودکان سعی می کنند بیش فعالی را با تشویق، تنبیه و… کنترل کنند. در حالی که بسیاری از رفتارهای کودکان بیش فعال ارادی نیست و واکنش آن ها نسبت به اتفاقات، استرس ها و… می باشد. بسیاری از خانواده ها وقتی از زمان درمان فرزندشان می گذرد و علائم تشدید پیدا می کند، برای مراجعه به مشاور یا روانشناس اقدام می کنند. در حالی که اگر بیش فعالی کودک در سنین پایین درمان شود، هم درمان سریع تر اتفاق میفتد هم کودک می تواند در عرصه های مختلف زندگی اش مانند تحصل و ورزش و… موفق تر عمل کند.

 

نشانه هایی که می بایست کودک حتما به مشاوره روانشناسی کودک ارجاع شود:

 • مشکل در ارتباط با هم سالان
 • اختلال یا عدم تمرکز
 • پر تحرکی بیش از حد معمول و خسته نشدن
 • صحبت بی وقفه
 • ایجاد سر و صدا و دست زدن به همه چیز

البته تشخیص این موضوع کار ساده ای نیست و نباید به بچه ها برچسب بیش فعالی زد. بهتر است تشخیص این اختلال را به متخصصین آن بسپارید.

مشاوره روانشناسی کودک تلفنی و آنلاین

با توجه به شاغل بودن والدین، ترافیک شهری، عدم دسترسی به اینترنت، هزینه های رفت و آمد و مقاومت یکی از والدین یا کودک در برابر درمان، مراجعین می توانند از طریق مشاوره کودک تلفنی یا آنلاین با کارشناسان آزمایش آنلاین در ارتباط باشند و با همان کیفیت از خدمات مشاوره روانشناسی ما بهره ببرند.

به نظر شما کدام رفتار کودکان، ضرورت استفاده از مشاوره روانشناسی کودک را افزایش می دهد؟ آیا تا کنون از این خدمات استفاده کرده اید؟ چه تاثیری بر روی فرزند شما داشته است؟ نظر و تجربه خود را در این باره جهت بهره مندی سایر کاربران در قسمت دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *