مشاوره استرس و اضطراب | چرا شما هم نیاز به مشاوره استرس تلفنی دارید ؟

  • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
  • 29 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

شرکت در جلسات مشاوره استرس برای چه افرادی ضروری است؟ شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید طبق آخرین تحقیقات انجام شده، از هر 4 نفر ایرانی 1 نفر دچار اختلالات روانی است که مهم ترین آن ها استرس و اضطراب است. به ویژه با شرایط کنونی کشور، قشر جوان جامعه بیشتر در معرض استرس و اضطراب هستند.

منشا بسیاری از بیماری های روانی، استرس های کنترل نشده افراد است که می توان با شرکت در جلسات مشاوره استرس و اضطراب به درمان آن ها کمک کرد. بنابراین اگر شما، اطرافیان یا دوستانتان علائمی دارید که نشان از وجود این اختلال می باشد، بهتر است هرچه سریع تر برای مراجعه به یک درمانگر، اقدام کنید.

همچنین اگر فکر می کنید نشانه هایی از این بیماری در شما یا اطرافیانتان وجود دارد، اما امکان مراجعه حضوری به کلینیک ها، مراکز درمانی و یا مطب مشاور را ندارید، می توانید از خدمات مشاوره تلفنی آزمایش آنلاین استفاده نمایید.

قبل از اینکه به علائم و راه های درمان استرس بپردازیم، توضیح مختصری درباره این اختلال می دهیم که استرس چیست و چرا درمان آن اهمیت دارد.

 

استرس چیست؟

استرس نوعی فشار روانی و واکنشی است که بدن نسبت به عوامل تحریک کننده به خود وارد می کند. استرس در شرایط مختلفی رخ می دهد که باعث به هم خوردن تعادل بدن می ‌شود. البته ساختار بدن به گونه ای طراحی شده که سعی بر ایجاد مجدد تعادل دارد.

البته این واکنش در هر فرد به صورت متفاوتی خود را نشان می دهد که عوامل زیادی در آن تاثیرگذار می باشد. آموزش هایی که دیده ایم، دوران کودکی، رفتار والدین، عوامل محیطی، شرایط اقتصادی و… همگی از مواردی هستند که می توانند بر نوع رفتار بدن ما هنگام استرس تاثیرگذار باشند.

ما در طول زندگی خود چالش‌ های گوناگونی داشته ‌ایم که هریک از این چالش‌ ها می تواند یک بخش از منابع استرس در ما را شکل دهد. اما استرس همیشه برای سلامت روان بد نیست دانشمندان استراس را به دو صورت دسته بندی می‌‌کنند.

انواع استرس

ما در طول زندگی خود چالش‌ های گوناگونی داشته ‌ایم که هریک از این چالش‌ ها می تواند یک بخش از منابع استرس در ما را شکل دهد. اما استرس همیشه برای سلامت روان بد نیست دانشمندان استرس را به دو صورت دسته بندی می‌‌کنند.

استرس سالم

در بعضی مواقع استرس باعث می شود که فرد جهت انجام کاری مثبت اقدام کند. به عنوان مثال ممکن است فردی تمایلی به درس خواندن نداشته باشد؛ اما زمانی که استرس امتحان به او تحمیل ‌شود، شروع به درس خواندن خواهد کرد. این نوع استرس سالم بوده و جهت انجام کاری مثبت فرد را ترغیب می کند.

استرس ناسالم

استرس ناسالم که بسیارخطرناک و زیان بار است بسیار رایج بوده و باعث می شود فرد علاوه بر اینکه نتواند کار خود را به درستی انجام دهد مشکلات بدنی و روانی هم داشته باشد. برای کنترل این نوع استرس، نیاز به مشاوره استرس وجود دارد. همکاران ما در آزمایش آنلاین به مشاوره روانشناسی تلفنی، تصویری و حضوری برای افرادی که استرس و اضطراب کنترل نشده دارند، می پردازند. تیم روانشناسی آزمایش آنلاین قادر خواهند بود با ارائه راه کارهای مناسب فرد شما کمک کنند تا بر استرس خود غلبه نمایید.

استرس ناسالم عموماً براثر عوامل بیرونی و درونی ایجاد می شود. در ادامه این مقاله قصد داریم که منابع ایجاد استرس را معرفی و مشاوره استرس را بیان کنیم.

عوامل استرس

مسلما شناخت کارها و عواملی که موجب افزایش و یا ایجاد استرس می شود، می تواند در درمان سریع آن به شما کمک کنید ، به عنوان مثال اگر علت استرس شما ارثی است، بهتر است با کمک مشاور و به پیشنهاد او در صورت نیاز با روانپزشک آن را درمان کنید چرا که برخی مواقع تنها تلاش شما برای بهبود کافی نیست و باید نیروی خارجی نیز در این درمان وجود داشته باشد. به همین خاطر در ادامه با عوامل مختلف استرس آشنا می شوید ، پیشنهاد میکنیم بعد از کسب اطلاعات مورد نیاز و جمع بندی آن با یک مشاور صحبت کنید حتی اگر عوامل روزانه ای وجود دارد که شما را برای مدت طولانی یا تعداد دفعات زیاد به استرس می کشاند ، راهی برای مقابله با آن وجود دارد که با آموختن آن زندگی متفاوتی را تجربه خواهید کرد.

عوامل درونی استرس

عوامل درونی عواملی هستند که ما برای خود ایجاد می کنیم، این عوامل به طورکلی بر اساس شخصیت افراد و نوع زندگی آن ها شکل می گیرد. ممکن است از کسی به ما منتقل شود و یا به طور مادرزادی روی ما باشد.

استرس مادرزادی از همان دوران تولد تا آخر عمر با برخی انسان هاست که اگر نتوانند آن را کنترل کنند باعث ایجاد مشکلاتی در زندگی می شود. به یاد داشته باشید این نوع استرس ممکن است نسل به نسل ادامه داشته باشد؛ بنابراین برای کنترل این مشکل در نسل های بعدی، باید با یک مشاور یا روانشناس صحبت کرده و برای درمان آن اقدام نمایید.

کنترل این نوع استرس بسیار سخت است و در بیشتر مواقع باعث ایجاد بیماری های گوارشی و قلبی در افراد می شود. این اشخاص می توانند با مراجعه به پزشک متخصص و تجویز دارو این حس را در خود کنترل کنند. برای تشخیص این نوع استرس در فرزندان خود حتماً از یک فرد متخصص مشاوره روانشناسی کودک بگیرید.

عوامل بیرونی استرس

علاوه بر عوامل درونی که به آن ها اشاره کردیم، عوامل محیطی و بیرونی نیز در میزان استرس و اضطراب افراد تاثیرگذار می باشد. در واقع این موارد از عوامل درونی، رایج تر بوده و بیشتر از آن ها منجر به استرس خواهد شد. این عوامل زمانی ایجاد می شود که دگرگونی هایی در زندگی رخ می دهد یا زندگی دچار ناکامی و گرفتاری هایی می شود. مثلاً در زمان امتحانات، چالش های محل کار و … .

 

در مقابله با این عوامل همیشه باید طوری رفتار کنیم که که مشکلات زندگی را ساده ببینیم و با آن ها ساده برخورد کنیم. عموماً انسان هایی که به خود سخت می گیرند استرس بیشتری دارند. بهترین راه برای شناخت روش های مقابله با استرس، شرکت در جلسات مشاوره استرس می باشد. با این کار، فردی متخصص و با تجربه با آموزش تکنیک هایی متناسب با مشکل و شخصیت شما این معضل را حل خواهد کرد.

عوامل روزانه استرس

گاهی ممکن است در زندگی روزمره خود با عواملی روبرو شویم که باعث ایجاد استرس در ما خواهد شد. برخی از این موارد به شرح زیر است:

  • مسائل جسمانی، سلامتی و بیماری هایی که به آن مبتلا هستیم یا ممکن هست با آن روبه رو شویم. از این نوع نگرانی و استرس می توان به ویروس کرونا اشاره کرد که باعث ایجاد ترس و استرس میان مردم شد.
  • مشکلات زیاد، کار، مسئولیت و کمبود وقت در بعضی مواقع باعث ایجاد استرس موقت می شود.
  • مسائل شخصی مانند ترس از تنهایی، تاریکی و… که استرس و اضطراب را در افراد ایجاد می کند.
  • موقعیت های محیطی نامناسب مانند جنایت در یک محله، سرقت در همسایگی فرد و… نیز یکی از مواردی است که در فرد باعث ایجاد استرس و اضطراب می شود.
  • مسائل مالی، اقتصادی و کمبود درآمدها نیز باعث می شود افراد درباره آینده خود استرس هایی داشته باشند که کنترل آن بسیار دشوار است.
  • مشکلات شغلی و مسائلی مربوط به محیط کار، مثل رفتار نامناسی همکاران، کارفرما و… نیز استرس و اضطراب هایی را در پی خواهد داشت.
  • گرفتاری هایی مانند بازنشستگی و تغییر قیمت ها که موجب استرس در بلند مدت می شود از دیگر مواردی است که به شرایط جامعه بستگی دارد.

تا این جای کار توانستیم بفهمیم استرس چگونه درون ما ایجاد می شود اما مهم تر از آن مشاوره استرس است. در ابتدا راهکارهای ساده ای را عنوان خواهیم کرد که به کنترل و کاهش استرس کمک می‌کنند. این موارد تأثیر خوبی دارند اما درمان استرس نیستند. با مشاوره استرس توسط تراپیست متخصص و با تجربه می توانید به صورت قطعی این اختلال را درمان کنید.

چرا شما هم نیاز به مشاوره استرس تلفنی دارید؟

همه افراد در زندگی خود با موقعیت‌های استرس زای بسیاری مواجه می‌شوند، شرایطی که ممکن است برای دیگران عادی به نظر بیاید اما ممکن است برای شما استرس زیادی به همراه داشته باشد. برخی از افراد برای اتفاقات بسیار کوچک زندگی نیز دچار استرس می‌شوند و از فکر کردن به آن وحشت دارند. این اتفاق‌ها ممکن است اتفاقات روزمره زندگی باشند. به عنوان مثال رانندگی کردن در ترافیک، ترس از تصادف و مشکلات ناشی از آن می‌توانید یکی از استرس‌های زندگی شما نیز باشد.

برخی از افراد استرس از دست دادن عزیزانشان را دارند بدون اینکه هیچ تهدیدی برای آنها وجود داشته باشد یا بیمار باشند. ترس از بارداری و سقط جنین، ترس از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، استرس بیمار شدن و کمبود پول یا وقت نیز از دیگر استرس‌هایی است که بسیاری از افراد در طول روز با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و ممکن است موجب سلب آرامش آنها شود. اگر شما نیز به صورت مداوم در مورد مساله‌ای دچار استرس می‌شوید و نمی‌توانید ذهن خود را برای کار و درس متمرکز نمائید بهتر است از مشاوره استرس تلفنی استفاده نمائید و راهکارهای مناسب برای مدیریت و کنترل آن را بیاموزید.

6 روش برای کاهش استرس

علاوه بر اینکه درمان استرس و کنترل آن بسیار مهم است، باید روش های کاهش آن را نیز بدانید تا در مواقع ضروری که دسترسی به روانشناس مقدور نیست، با راهکارهای ساده آن را کاهش دهید.

نفس عمیق کشیدن

استرس باعث می شود که ضربان قلب افزایش یابد و تنفس ما تندتر شود به همین دلیل برای کاهش آن باید نفس عمیق کشید تا سرعت تنفس متعادل شود.

شنیدن موسیقی

چند موسیقی آرام بخش در موبایل یا رم هدفون خود داشته باشید و در هر مکان و زمانی که دچار استرس و اضطراب شدید، به آن ها گوش بسپارید. این کار باعث آرام شدن ذهن شما و در نتیجه کاهش استرس خواهد شد.

خندیدن

یادآوری یک خاطره، یک جمله خنده دار، بخشی از یک فیلم کمدی و هرچیزی که باعث خندان شما شود، کاهش استرس را موجب می شود.

جویدن آدامس

شاید عجیب به نظر برسد، اما تحقیقات نشان می دهد که جویدن آدامس باعث می شود که انسان آرامش ذهنی پیدا کند و استرسش کمتر شود.

کاهش کافئین مصرفی

کافئین موجود در قهوه، چای، شکلات و نوشیدنی های انرژی زا چ می توانند یکی از عوامل استرس باشند که بیشتر انسان ها آن را در شب های امتحان برای بیدار ماندن مصرف می کنند.

ورزش کردن

یکی از بهترین روش های موجود برای آرامش مغز و حواس پرتی از عامل استرس ورزش کردن است. این کار علاوه بر تغییر روحیات باعث آمادگی جسمی بهتر و اعتماد به نفس بالاتر می شود.

بهترین دکتر برای درمان اضطراب

بهترین دکتر برای درمان اضطراب باید تمامی صحبت های مراجعه را به خوبی شنیده و بهترین راه درمانی را به او پیشنهاد کند. در صورتی که نیاز است چند جلسه مشاوره با او داشته باشد و یا دارو درمانی را در پیش بگیرد. در مجموعه آزمایش آنلاین بهترین پزشکان و روانشناسان آماده خدمت رسانی به همه مراجعین می باشد. همچنین مشاوره استرس تلفنی توسط این مرکز انجام می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *