لاغری سریع با رژیم کانادایی | مشاوره با پزشک + دستور غذایی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 04 / 04 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

آیا لاغری سریع در 7 روز با رژیم کانادایی امکان پذیر است؟ این نوع رژیم یکی از روش های لاغری سریع بوده و هرکسی که به فکر لاغری و کاهش وزن است، حداقل یک بار نام این رژیم را شنیده و یا پیشنهاد آن را از اطرافیان دریافت کرده است. اما رژیم کانادایی چیست؟ چه عوارضی دارد و برای کاهش وزن توسط آن، باید از چه برنامه ای پیروی کرد؟

هرآنچه را که باید درباره این نوع از رژیم لاغری بدانید، در این مطلب مطالعه خواهید کرد. بنابراین در این صفحه همراه ما باشید و سپس با توجه به اطلاعاتی که به کسب کردید، در صورتی که این رژیم را برای خود مناسب دیدید، از آن پیروی نمایید. البته به یاد داشته باشید باید برای هر نوع رژیم به ویژه رژیم های لاغری سریع ابتدا با پزشکان متخصص مشورت کنید. آزمایش آنلاین امکان مشاوره رایگان با پزشک را مهیا کرده تا تمامی افراد بتوانند ازآن و تنها با یک تماس تلفنی بهره مند شوند.

رژیم کانادایی اصل

این رژیم در کشورهای مختلف با نام های متفاوتی مثل رژیم کپنهاگن، دانمارکی و Royal Danish Hospital Diet شناخته می شود و دوره های مختلف 7 روزه، 13 روزه، 15 روزه و 21 روزه دارد.

در این رژیم، از خوردن مواد غذایی بسیاری منع می شوید و به همین دلیل معمولا بدن با یک شوک کاهش منابع مواجه می شود. متخصصان و پزشکان تغذیه این رژیم را یک رژیم استاندارد نمی دانند. پس بهتر است از یک رژیم غذایی معتبر و تایید شده توسط پزشک برای کاهش وزن استفاده کنید. اما در صورتی که می خواهید به سرعت و در مدت مشخصی، به اندازه دلخواهتان وزن کم کنید، می توانید رژیم کانادایی را تنها با مشورت پزشک انتخاب و اجرا کنید.

لاغری سریع با رژیم کانادایی

توضیح دادیم که رژیم کانادایی یک روش لاغری سریع است. در واقع با این روش فرد می تواند در یک دوره رژیم حدود 8 تا 15 کیلو وزن کم کند.

اما به یاد داشته باشید تنها باید در یک دوره مشخص شده از برنامه های غذایی این رژیم استفاده کنید؛ چرا که در صورت تکرار شدن آن، ممکن است مشکلات و آسیب های جدی به بدن شما وارد شود. مشورت با پزشک و انجام آزمایشات مختلف قبل از پیروی از این برنامه غذایی می تواند از آسیب ها جلوگیری کند.

آیا رژیم کانادایی میان وعده دارد؟

نکته مهم در رژیم کانادایی این است که هیچ میان وعده ای نخواهید داشت. در واقع در همه روش های لاغری سریع، باید دقیقا طبق دستور عمل کنید. پس در این رژیم هیچ گونه میان وعده ای مصرف نخواهید کرد. اما می توانید به اندازه دلخواه (حتی بیش از پیش) آب بنوشید.

مدت زمان رژیم کانادایی

رژیم کانادایی دوره های مختلفی دارد که هر فرد می تواند یکی از آن ها را به دلخواه خود و تشخیص پزشک انتخاب و اجرا نماید. این دوره ها در مدت زمان 7، 13، 15 و 21 روز برنامه ریزی شده که در ادامه به آن ها می پردازیم.

رژیم کانادایی 7 روزه

در ابتدا دوره 7 روزه این رژیم را توضیح می دهیم. این رژیم اگرچه دشوار است، اما می تواند در مدت زمان کم، مقدار قابل توجهی از وزن شما را کم کند. مجددا تاکید می کنیم که مشورت با پزشک را قبل از تصمیم به رژیم، فراموش نکنید.

روز اول: روز اول مصرف انواع میوه به جز موز آزاد است. در واقع باید گفت تنها مجاز به مصرف میوه های مختلف هستید. اما به یاد داشته باشید که سبزیجات در دسته میوه ها نیستند و نمی توانید از سبزیجاتی مثل کاهو، کلم، هویج و… در برنامه غذایی روزانه خود استفاده کنید. در طول روز اول هر بار که احساس گرسنگی کردید، از میوه تغذیه کنید. میوه هایی مثل هندوانه و طالبی گزینه های بسیار مناسبی برای این روز می باشند.

روز دوم: سبزیجات، برنامه غذایی روز دوم هستند. در طول روز دوم می توانید هر قدر که می خواهید سبزیجات مصرف کنید. فرقی نمی کند سبزیجات پخته یا خام باشند اما اگر می خواهید از سبزیچات پخته در وعده های غذایی استفاده کنید، حتما به شکل بخارپز یا آب پز مصرف کنید. لوبیا پخته، خیار، هویج، سیب زمینی بخارپز یا آب پز و… همگی در دسته سبزیجاتی هستند که می توانید در روز دوم از آن ها استفاده کنید.

پیشنهاد می شود سیب زمینی را در ابتدای روز میل کنید تا کربوهیدرات دریافت شده آن، تا آخر روز بسوزد.

روز سوم : در روز سوم می توانید هر قدر که می خواهید سبزیجات و میوه مصرف کنید، اما توجه کنید که از بین میوه ها، موز و از بین سبزی ها، سیب زمینی را حذف کنید.

روز چهارم: در روز چهارم رژیم کانادایی، تنها باید از شیر و موز تغذیه کنید. تعداد موزهای شما در روز چهارم 8 تا 12 عدد و مقدار شیر مصرفی در این روز باید تا 3 لیوان باشد. از آنجا که به جز این دو ماده، خوردن هرگونه میوه، سبزی و غذای دیگر ممنوع است، بهتر است این مقدار را به گونه ای تقسیم کنید که در تمام طول روز گرسنه نشوید.

روز پنجم: روز پنجم از خوردن میوه و سبزیجات راحت می شوید و می توانید یک فنجان برنج برای خود پخته و میل نمایید. بهتر است برنج را برای وعده ناهار و برای بقیه روز 6 یا 7 عدد گوجه مصرف کنید. از آنجا که احتمال تولید اسید اوره در بدن شما بالا می رود، پیشنهاد می شود مصرف آب را افزایش داده و تا 15 لیوان در طول روز برسانید.

 

روز ششم: روز ششم نیز مانند روز قبل یک فنجان برنج برای ناهار میل کرده و باقی روز را مانند روز دوم با سبزیجات سپری کنید.

روز هفتم: روز آخر این دوره از رژیم شما یک فنجان برنج و به انداره دلخواه آبمیوه و سبزیجات در طول روز مصرف کنید.

در رژیم کانادایی 7 روزه، هر روز مقدار زیادی آب بنوشید. اگرچه در این برنامه غذایی غلات، حبوبات، گوشت و… هیچ جایی ندارند و عدم وجود این مواد باعث کاهش منابع بدن می شود، اما به دلیل اینکه این دوره کوتاه مدت است، آسیب چندانی به بدن شما وارد نخواهد شد. اما در هر صورت بهتر است قبل از اقدام به این رژیم، با پزشک های آزمایش آنلاین مشورت کرده و از صحیح بودن تصمیم خود مطمئن شوید.

رژیم کانادایی اصلی 15 روزه یا 13 روزه

علاوه بر دوره 7 روزه این رژیم، دوره های 13 یا 15 روزه آن هم طراحی شده است. این دوره ها بسیار شبیه یکدیگر بوده و می توانید تنها 13 روز آن را طی کنید. اما برخی افراد برای دریافت نتیجه بهتر دوره 15 روزه را انتخاب می کنند.

در ادامه برنامه ای برای رژیم کانادایی اصلی 15 روزه معرفی کرده ایم که می توانید از آن جهت کاهش وزن استفاده نمایید. اما مشورت با پزشک را فراموش نکنید.

روز اول

 • صبحانه : در روز اول رژیم کانادایی 15 روزه، در وعده صبحانه یک فنجان قهوه و یک حبه قند میل کنید.
 • ناهار: دو عدد تخم مرغ آب پز که کاملا پخته شده، مقدار کمی اسفناج آب پز یا بخار پز و یک عدد گوجه وعده ناهار شا در روز اول است.
 • شام: 300 گرم گوشت را آب پز یا کبابی کرده و با مقداری کاهو میل نمایید.

روز دوم

 • صبحانه: صبحانه روز دوم شما دقیقا همان صبحانه روز اول (یک فنجان قهوه + یک حبه قند) می باشد.
 • ناهار: 10 ورق کالباس و یک لیوان ماست کم چرب، ناهار روز دوم است.
 • شام: وعده شام این روز نیز مانند روز اول 300 گرم گوشت کبابی یا آب پز با مقداری کاهو است.

روز سوم

 • صبحانه:یک فنجان چای و دو عدد خرما به عنوان وعده صبحانه روز سوم مصرف شود.
 • ناهار: نصف سینه مرغ را آب پز یا کبابی کرده و به همراه کباب میل کنید.
 • شام: وعده شام شما در روز سوم رژیم کانادایی 15 روزه، سالادی با ترکیب کرفس، کلم و گوجه به همراه سس آبلیمو می باشد.

روز چهارم

 • صبحانه: باز هم یک فنجان قهوه و یک حبه قند برای صبحانه این روز در نظر گرفته شده است اما خبر خوب اینکه می توانید یک عدد نان تست نیز به این وعده اضافی کنید.
 • ناهار: شاید ناهار روز چهارم برای شما کمی عجیب باشد، اما در وعده ناهار روز چهارم باید یک لیتر آبمیوه (ترجیحا آب هویج یا آب سیب) استفاده کنید. یک لیوان ماست کم چرب نیز در این وعده می گنجد.
 • شام: دو عدد تخم مرغ آب پز که به طور کامل پخته شده باشد، یک هویج آب پز یا بخار پز، 200 گرم پنیر رژیمی و کمی نمک تمام آن چیزی است که باید در وعده شام روز چهارم میل نمایید.

روز پنجم

 • صبحانه: صبحانه روز پنجم رژیم کانادایی اصلی 15 روزه شامل یک فنجان قهوه، یک حبه قند و یک عدد نان تست است.
 • ناهار: برای ناهار روز پنجم یک عدد ماهی را به صورت کامل کبابی یا آب پز کنید. مقداری آب لیمو ترش و یک قاشق چای خوری کره، چاشنی این غذای این وعده هستند.
 • شام: نصف سینه مرغ کبابی یا آب پز، مقداری کاهو، مقدار کمی روغن زیتون و آب یک لیمو ترش مواد غذایی هستند که برای این وعده در نظر گرفته شده اند.

روز ششم

 • صبحانه: برای صبحانه روز ششم یک فنجان چای و دو عدد خرما میل کنید.
 • ناهار: 10 ورق کالباس مرغ و یک فنجان ماست کم چرب برای ناهار روز ششم کافی است.
 • شام: نصف سینه مرغ کبابی یا آب پز، روغن زیتون، آب لیمو ترش و چند برگ کاهو وعده شام روز ششم را تکمیل می کند.

روز هفتم

 • صبحانه: مانند بسیاری از روزهای دیگر این رژیم، یک فنجان قهوه، یک حبه قند و یک عدد نان تست برای صبحانه روز هفتم در نظر گرفته شده است.
 • ناهار: دو عدد تخم مرغ آب پز شده و یک ورق کالباس بعلاوه چند برگ کاهو، به عنوان وعده ناهار تنظیم شده است.
 • شام: برای شام این روز از رژیم کانادایی 15 روزه، سالاد کلم را با سس آبلیمو به همراه یک عدد گوجه فرنگی میل نمایید. همچنین یک عدد میوه دلخواه در این وعده جای دارد.

روز هشتم

 • صبحانه: باز هم یک فنجان قهوه و یک حبه قند برای صبحانه روز هشتم در نظر گرفته شده است.
 • ناهار: در وعده ناهار این روز باید نصف سینه مرغ کبابی یا آب پز، مقداری کاهو و آبلیمو مصرف شود.
 • شام: و در آخرین وعده 300 گرم گوشت کبابی یا آب پز، کاهو، آب لیمو و یک عدد میوه دلخواه میل نمایید.

روز نهم

 • صبحانه: بالاخره اولین صبحانه متفاوت را در روز نهم این رژیم که یک لیوان شیر است بخورید.
 • ناهار: اما ناهار این روز دقیقا مانند روز قبل شامل نصف سینه مرغ کبابی یا آب پز، مقداری کاهو و آبلیمو می باشد.
 • شام: در وعده شام می توانید سالاد کاهو به همراه خیار، گوجه و سس آبلیمو میل کنید. یک عدد میوه را نیز همراه این وعده نمایید.

روز دهم

 • صبحانه: صبحانه تکراری روزهای قبل را که شامل یک عدد نان تست، یک حبه قند و یک فنجان قهوه است، در روز دهم نیز مشاهده می کنید.
 • ناهار: ناهار روز چهارم را که شامل یک لیتر آبمیوه و یک فنجان ماست کم چرب است، تکرار کنید.
 • شام: وعده شام روز دهم نیز مانند وعده ناهار آن تکراری و مربوط به روز چهارم است. یعنی : یک عدد هویج آب پز، 200 گرم پنیر رژیمی، کمی نمک و یک عدد تخم مرغ آب پز کاملا پخته شده.

روز یازدهم

 • صبحانه: و باز هم همان صبحانه روزهای قبل که شامل یک فنجا قهوه، یک حبه قند و یک عدد نان تست است را میل فرمایید.
 • ناهار: ناهار روز یازدهم یک عدد ماهی کبابی یا بخارپز کامل، یک قاشق کره و مقداری آب لیمو است که تکرار روز پنجم می باشد.
 • شام: در وعده شام این روز نصف سینه مرغ کبابی یا بخار پز را به همراه مقداری کاهو و کرفس میل نمایید.

روز دوازدهم

 • صبحانه: یک لیوان چای و دو عدد خرما، صبحانه روز دوازدهم رژیم کانادایی 15 روزه را تشکیل می دهد.
 • ناهار: دو عدد تخم مرغ کاملا پخته شده و یک هویج بخارپز را به عنوان وعده ناهار این روز میل نمایید.
 • شام: در وعده آخر روز دوازدهم همان شام روز یازدهم را که شامل مرغ کبابی، کاهو و کرفس است را تکرار کنید.

روز سیزدهم

 • صبحانه: یک لیوان شیر تمام چیزی است که باید برای وعده صبحانه روز سیزدهم میل کنید.
 • ناهار: گوشت یا مرغ کبابی یا بخارپز به همراه سالاد کاهو، گوجه فرنگی و سس آبلیمو، وعده ناهار روز سیزدهم رژیم کانادایی را تشکیل می دهد.
 • شام: یک کاسه متوسط سوپ آب مرغ یا آب گوشت به همراه دو عدد نان تست میل کرده و دو عدد میوه دلخواه را به این برنامه اضافه کنید.

روز چهاردهم

 • صبحانه: یک فنجان چای، یک عدد نان تست و یک قاشق عسل صبحانه روز چهاردهم شماست.
 • ناهار: دو ورق نان تست و 5 ورق کالباس، یک عدد خیار شور و یک عدد گوجه فرنگی ساندویچی برای وعده ناهار این روز است.
 • شام: برای شام این روز از رژیم کانادایی، نصف سینه مرغ کبابی یا آب پز، سالاد کاهو، خیار، گوجه و یک عدد میوه دلخواه آماده کنید.

روز پانزدهم

 • صبحانه: در آخرین روز از این رژیم یک لیوان شیر برای صبحانه میل نمایید.
 • ناهار: گوشت یا مرغ کبابی یا آب پز بعلاوه سالاد خیار و گوجه برای وعده ناهار روز پانزدهم مناسب است.
 • شام: دو عدد نان تست را به همراه یک کاسه متوسط سوپ آب مرغ یا آب گوشت میل نمایید. دو عدد میوه دلخواه به این وعده اضافه نمایید.

عوارض رژیم کانادایی بدون مشورت با پزشک

توضیح دادیم که رژیم کانادایی استاندارد نیست و در آن محدودیت های فراوانی وجود دارد و بسیاری از منابع غذایی در دوره های آن حذف شده اند. در صورتی که رژِیم کانادایی را جهت کاهش وزن سریع انتخاب می کنید، باید بدانید که بدون مشورت پزشک، ممکن است دچار آسیب های زیر بشوید.

کمبود کالری

کالری در نظر گرفته شده در هر روز رژیم کانادایی، برابر با 800 کالری است که برای بسیاری از افراد مثل بیمارهای مبتلا به دیابت، یا مشکلات گوارشی و کلیوی این مقدار بسیار کم است.

در نظر نگرفتن شرایط فرد

در رژیم های استاندارد و اصولی تمام شرایط فرد مثل جنسیت، سن، وزن، مشکلات جسمی و… توسط پزشک بررسی می شود. اما رژیم کانادایی یک برنامه ثابت برای همه افراد بدون در نظر گرفتن شرایط آن ها می باشد.

صبحانه غیر اصولی

همانطور که می دانید، وعده صبحانه مهم ترین وعده روزانه است. اما متاسفانه در دوره های این رژیم به وعده صبحانه توجه نشده و در همه روزها اغلب کافئین مصرف می شود که این موضوع باعث ضعیف شدن بدن شما خواهد شد.

سردرد و سرگیجه

از آنجایی که بسیاری از منابع مثل غلات، گوشت و… از برنامه غذایی شما حذف شده و مقدار کالری دریافتی بسیار کاهش یافته، ممکن است دچار عوارضی مثل سردرد یا سرگیجه شوید.

ریزش مو

ریزش مو دیگر عوارض این رژیم بوده که به دلیل حذف برخی از مواد غذایی مثل برنج ایجاد می شود.

سنگ کیسه صفرا

یکی از خطرات احتمالی کاهش وزن سریع با هر روشی، آزاد شدن کلسترول اضافی توسط کبد در صفرا می باشد. که این موضوع باعث ایجاد سنگ ریزه هایی در کیسه صفرا از جنس کلسترول خواهد شد.

کاهش بافت عضلانی

زمانی که از رژیم کانادایی برای کاهش وزن سریع استفاده می کنید، چربی ها جهت فعالیت های بدنی در طول روز ذخیره شده و آنچه باعث کاهش وزن شماست، کاهش بافت های عضلانی خواهد بود و این موضوع یکی از آسیب هایی است که به بدن شما وارد می شود.

رژیم کانادایی با مشاوره رایگان پزشک

مشورت با پزشک جهت پیروی از هر نوع رژیم غذایی، ضروری است. با توجه به عوارضی که درباره رژیم کانادایی توضیح دادیم، رژیم کانادایی با مشاوره رایگان پزشک می تواند بسیاری از عوارض را کاهش دهد. چرا که پزشکان متخصص قبل از توصیه به پیروی از رژیم با طرح سوالات و در صورت لزوم انجام آزمایشاتی می تواند تغییراتی در این رژیم ایجاد کرده و یا داروهای مکملی برای جلوگیری از برخی عوارض مثل ریزش مو و… تجویز کند.

آزمایش آنلاین امکان مشاوره رایگان با پزشک را در اختیار کاربران قرار داده و افرادی که می خواهند از این رژیم استفاده کنند، می توانند به صورت تلفنی یا آنلاین از این خدمات استفاده نمایند.

آیا شما تا کنون از این رژیم برای کاهش وزن سریع استفاده و نتیجه دلخواهتان را دریافت کرده اید؟ آیا این رژیم را به سایر افرادی که به دنبال روشی برای لاغری سریع هستند پیشنهاد می کنید؟ چه تجربه ای درباره رژیم کانادایی اصل دارید و کدام دوره را به دیگران پیشنهاد می کنید؟ بیان تجربیات و نظرات شما می تواند به سایر کاربران در انتخاب درست برنامه لاغری کمک بسزایی کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *