افسردگی در زنان + تست افسردگی در زنان

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 29 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

زنان نقش‌های زیادی در زندگی دارند، آنها ممکن است مادر، همسر، کارمند، دوست، مراقب و غیره باشند. پیچیدگی همه این نقش‌ها می‌تواند باعث فراز و نشیب‌های زیادی در طول زندگی زنان شود. برخی از این تغییرات خلقی ممکن است به دلیل رویدادهای زندگی باشند (مانند مشاجره با همسر) یا به دلیل هورمون‌ها باشند (مانند بارداری، چرخه قاعدگی) که در نهایت ممکن است منجر به «افسردگی در زنان» شوند.

پس اگر از افسردگی رنج می‌برید، این احساس  ممکن است پس از چند روز از بین نرود. این مشکل شاید در فعالیت‌ها و روابط روزمره زندگی‌تان اختلال ایجاد کند. افسردگی می‌تواند یک چرخه ناتوان کننده باشد و ممکن است به دلایل مختلفی رخ دهد. علائم می‌توانند هفته‌ها، ماه‌ها یا سال‌ها طول بکشند و می‌توانند متناوب یا یکباره اتفاق بیفتند. احتمال ابتلای زنان به افسردگی تقریباً دو برابر بیشتر از مردان است و در زنان علل متفاوتی نسبت به مردان دارد. در این بررسی به طور کامل در مورد علت و درمان افسردگی در زنان صحبت می‌کنیم.

علل افسردگی در زنان

بسیاری از عوامل ژنتیکی، هورمونی، روانی و اجتماعی وجود دارند که در هنگام ذکر علت افسردگی در زنان نقش خواهند داشت. در ادامه به هر یک از علل می‌پردازیم:

 

زیست شناسی و هورمونی

برخی از ترکیبات ژنتیکی بیشتر مستعد افسردگی هستند، در حالی که برخی از ترکیبات ژنتیکی در برابر آن مقاوم‌تر می‌باشند. اگرچه تصور می‌شود که عوامل محیطی با استعدادهای ژنتیکی در تعامل هستند. یعنی فقط به این دلیل که ممکن است به دلیل ژن‌های خود بیشتر در معرض افسردگی باشید، روابط خانوادگی و اجتماعی سالم می‌توانند تاب آوری را افزایش دهند.

سایر عوامل بیولوژیکی و هورمونی نیز احتمال ابتلا به افسردگی در زنان را افزایش می‌دهند. مسائل مربوط به بارداری، باروری، پیش از یائسگی، یائسگی و چرخه‌های قاعدگی، عوامل خطر ابتلا به افسردگی را در زنان افزایش می‌دهند. بیشتر این موارد به دلیل عدم تعادل هورمونی و نوسانات سریع هورمون‌های تولید مثل هستند. مشکلات مربوط به سلامتی، به ‌ویژه بیماری‌های مزمن یا ناتوانی می‌توانند باعث افسردگی در زنان شوند.

بسیاری از اختلالات هورمونی را می‌توان با «آزمایش هورمونی زنان» تشخیص داد.

علل روانی

زنان بیشتر از مردان در معرض علل روانی افسردگی هستند. به دلیل احساساتی بودن، زنان بیشتر احتمال دارد که افکار منفی را در طول دوره‌های افسردگی تکرار کنند. در حالی که گریه کردن، صحبت کردن با دوستان و تکرار اینکه چرا در حالت افسردگی هستید یک واکنش طبیعی است، تحقیقات نشان داده‌اند که نشخوار فکری در مورد افسردگی می‌تواند باعث طولانی‌تر شدن آن و حتی بدتر شدنش شود.

در مقابل، مردان تمایل دارند خود را از حالت افسردگیشان منحرف کنند که این مورد طول مدت علائم آنها را کاهش می‌دهد. عوامل روان ‌شناختی دیگری که بر زنان بیش از مردان تأثیر می‌گذارند، تنفر از شکل ظاهر و افسردگی ناشی از استرس است. زنان بیشتر از مردان مستعد استرس هستند زیرا افزایش سطح پروژسترون از کاهش سطح هورمون‌های استرس جلوگیری می‌کند. مسائل مربوط به چهره و بدن معمولاً از نوجوانی شروع می‌شوند و به نظر می‌رسد با شروع بلوغ در زنان مرتبط باشند.

برای راحتی و صرفه جویی در هزینه های خود می‌توانید از خدمات «مشاوره روانشناسی آنلاین و تلفنی» آزمایش آنلاین بهره مند شوید.

علل اجتماعی

مهارت‌های مقابله، انتخاب روابط و انتخاب سبک زندگی زنان را متفاوت از مردان تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عنوان یک زن، احتمال ابتلا به افسردگی ناشی از مشکلات زناشویی یا روابط، مسائل مربوط به تعادل بین کار و زندگی، مشکلات مالی و رویدادهای استرس زا در زندگی، از جمله از دست دادن یکی از عزیزان، بیشتر است. علاوه بر علل بیولوژیکی، روانی و اجتماعی افسردگی که در بالا ذکر شدند، مؤسسه ملی بهداشت نشان می‌دهد که عوامل زیر نیز افزایش دهنده خطر افسردگی در زنان هستند:

 • فوت والدین قبل از 10 سالگی
 • از دست دادن شغل، مشکلات مربوط به روابط و طلاق
 • آزار جسمی یا جنسی در دوران کودکی
 • سابقه اختلالات خلقی
 • استفاده از داروهای خاص

انواع افسردگی در زنان

در ادامه به مدل‌های مختلف افسردگی در زنان می‌پردازیم:

افسردگی شدید در زنان

افسردگی شدید شکل پیچیده‌تر افسردگی است که در آن زن توانایی خود را برای لذت بردن از فعالیت‌هایی که زمانی لذت بخش تلقی می‌شدند از دست می‌دهد. علاوه بر این، این افسردگی بر توانایی زنان برای کار، خواب خوب و غذا خوردن به شیوه‌های طبیعی و مؤثر تأثیر می‌گذارد و معمولاً بر روابط بین فردی و اجتماعی اثر منفی دارد. افسردگی شدید که به عنوان «اختلال افسردگی شدید» نیز شناخته می‌شود، حالت افسردگی فرد ممکن است برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و اغلب با عزت نفس پایین همراه است.

افسردگی پس از بارداری در زنان

این افسردگی شکل خاصی از این مشکل است که پس از تولد نوزاد رخ می‌دهد و اغلب به عنوان «بیبی بلوز» شناخته می‌شود. علائم معمول افسردگی پس از بارداری در ماه‌های بعد از تولد شروع می‌شوند، در حالی که در برخی از زنان ممکن است در دوران بارداری نیز دچار افسردگی شوند.

افسردگی یائسگی در زنان

زمان منتهی به یائسگی (به نام پیش یائسگی) برای برخی از زنان منجر به افسردگی می‌شود. یائستگی با مجموعه‌ای از علائم ناشی از تغییرات هورمونی همراه است که شامل گرگرفتگی، بی‌خوابی، نوسانات خلقی و در نهایت افسردگی همراه است. وقتی زنان دچار تغییرات هورمونی در دوران قبل از یائسگی می‌شوند، در معرض خطر بیشتری برای ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند.

 

یائسگی معمولا زمانی اتفاق میفتد که زنان در دهه 50 زندگی خود هستند. جدای از هورمون‌های آشفته، یائستگی می‌تواند مرحله‌ای پر از استرس از زندگی باشد که بر سلامت عاطفی تأثیر می‌گذارد. فشارهای بیرونی مانند والدین سالخورده، فشار شغلی، مشکلات سلامتی و زندگی مستقل فرزندان می‌توانند نوسانات خلقی را بدتر کند و باعث تحریک یا افزایش افسردگی شوند.

افسردگی پیش از قاعدگی در زنان

افسردگی که با چرخه قاعدگی زنان مرتبط است. در این شکل از افسردگی، نوسانات شدید خلق و خو، اضطراب و افکار منفی در هفته قبل از شروع قاعدگی ظاهر می‌شود و با شروع دوره قاعدگی از بین می‌رود. علائم افسردگی به حدی شدید است که بر روابط بین فردی تأثیر منفی می‌گذارد و در فعالیت‌های روزانه تداخل ایجاد می‌کند.

برخی از عوامل متمایز کننده در تفاوت افسردگی بین زنان و مردان عبارتند از:

 • زنان احساس اضطراب و ترس می‌کنند. مردان احساس محافظت می‌نمایند.
 • زنان خود را مقصر افسردگی می‌دانند. مردان دیگران را مقصر می‌دانند.
 • زنان معمولاً هنگام افسردگی احساس غمگینی، بی‌ارزشی و بی‌تفاوتی می‌کنند. مردان تمایل به احساس تحریک پذیری و عصبانیت دارند.
 • زنان در هنگام افسردگی بیشتر از درگیری اجتناب می‌کنند. مردان بیشتر احتمال دارد که درگیری ایجاد کنند.
 • زنان به غذا و دوستان برای خوددرمانی روی می‌آورند. مردان برای خوددرمانی به الکل، تلویزیون، رابطه جنسی یا ورزش روی می‌آورند.
 • زنان احساس بی‌حالی و عصبی می‌کنند. مردان احساس آشفتگی و بی‌قراری می‌کنند.
 • زنان به راحتی در مورد احساس، شک و ناامیدی خود صحبت می‌کنند. مردان احساس شک و ناامیدی را پنهان می‌کنند و آن را نشانه ضعف می‌دانند.

این امکان را دارید از خدمات «ویزیت پزشک در منزل» برای راحتی بیشتر استفاده کنید.

علائم افسردگی در زنان

علائم و نشانه‌های افسردگی در زنان متفاوت هستند. برخی از شایع‌ترین علائم و نشانه‌ها در زیر ذکر شده‌اند:

 • احساس پوچی، ناامیدی و اندوه
 • تحریک پذیری، اضطراب و احساس گناه
 • احساس خستگی یا خستگی شدید
 • از دست دادن علاقه به فعالیت‌های لذت بخش قبلی
 • ناتوانی در تمرکز یا به خاطر سپردن جزئیات
 • افکار خودکشی یا اقدام به خودکشی
 • اختلالات خواب، کم یا زیاد خوابیدن و بی‌خوابی
 • تغییر در اشتها، خوردن بیش از حد یا خیلی کم
 • علائم فیزیکی، درد، گرفتگی عضلات، سردرد، مشکلات گوارشی، حساسیت سینه، نفخ
 • کمبود انرژی
 • احساس خارج شدن از کنترل
 • نوسانات خلقی و احساس گریه
 • موارد وحشت زدگی
 • احساس تنش
 • بی‌علاقگی به فعالیت‌ها و روابط روزمره

تست افسردگی در زنان

پس از بحث در مورد خلق و خوی و روشی که بر زندگی شما تاثیر می‌گذارد، پزشک ممکن است از شما سوالاتی بپرسد که به طور خاص برای غربالگری افسردگی استفاده می‌شود. مهم است که به خاطر داشته باشید که فهرست‌ها و پرسشنامه‌هایی که پزشک ممکن است از آنها استفاده کند تنها بخشی از فرآیند پزشکی تشخیص افسردگی است.

با این حال، این آزمایش‌ها گاهی اوقات می‌توانند بینش بهتری را در مورد خلق و خوی شما به پزشک ارائه دهند. پزشک شما ممکن است از سایر ابزارهای غربالگری افسردگی استفاده کند که وجود و شدت علائم افسردگی را اندازه گیری می‌کند. این ابزارها شامل موارد زیر هستند:

 • پرسشنامه سلامت بیمار-9 (PHQ-9)
 • پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
 • مقیاس افسردگی زونگ
 • مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک – مقیاس افسردگی (CES-D)
 • مقیاس درجه بندی افسردگی همیلتون (HRSD

 

درمان علائم افسردگی در زنان

اگر شما یک زن هستید و از افسردگی رنج می‌برید، بهتر است برای بهبود کیفیت زندگی خود فورا به دنبال درمان باشید. اولین اقدام شما باید مراجعه به روانشناس یا متخصص سلامت روان باشد. پزشک از شما یک سری سوالات می‌پرسد و آزمایش‌هایی را برای رد یک بیماری زمینه‌ای که باعث افسردگی شما می‌شود انجام می‌دهد. پزشک ممکن است تعیین می‌کند که آیا برخی داروها ممکن است مقصر وضعیت روانی افسرده شما باشند یا خیر.

پزشک در مورد مدت زمانی که علائم شما طول کشیده‌اند، زمانی که شروع شده‌اند، شدت علائمتان، اینکه چقدر پایدار هستند (میزان بروز مجدد) و سابقه خانوادگی افسردگی شما را می‌پرسد. اگر پزشک مشکوک باشد که شما ممکن است از افسردگی رنج ببرید، شما را به یک متخصص سلامت روان ارجاع می‌دهد که می‌تواند به طور رسمی وضعیت شما را تشخیص داده و توصیه‌هایی برای درمان ارائه دهد.

انواع درمان افسردگی در زنان

رایج‌ترین گزینه‌های درمانی برای زنان مبتلا به افسردگی شامل دارودرمانی و روان درمانی هستند. اگر باردار هستید یا ممکن است در طول درمان باردار شوید، ضروری است که به پزشک خود اطلاع دهید زیرا داروهای خاصی برای درمان افسردگی ممکن است روی کودک در حال رشد شما تأثیر بگذارند. اگر افسرده هستید، پزشک ممکن است برای شما داروهای ضد افسردگی تجویز کند تا به شما در مقابله و کاهش علائم افسردگی کمک نماید.

اگر شروع به مصرف داروهای ضد افسردگی برای حالت خلقی افسرده خود می‌کنید، مهم است که علائم خود را تحت نظر داشته باشید و عوارض جانبی را یادداشت کنید. برخی از عوارض جانبی داروهای ضد افسردگی می‌توانند افسردگی را در درصد کمی از افراد بدتر کنند. به طور خاص، افزایش خطر افکار خودکشی، اقدام به خودکشی و تحریک پذیری با استفاده از داروهای ضد افسردگی در برخی افراد مرتبط هستند. سایر عوارض جانبی رایج‌تر عبارتند از:

 • حالت تهوع
 • سردرد
 • اختلالات خواب
 • تحریک
 • مشکلات جنسی

درمان شناختی رفتاری (CBT)

اگرچه، این مشکلات معمولاً با گذشت زمان کاهش می‌یابند. اما اگر از افسردگی رنج می‌برید، درمان شناختی رفتاری (CBT) یک روش بسیار موثر است. درمان شناختی رفتاری یکی از رایج‌ترین اشکال گفتار درمانی یا روان درمانی در حل مشکل افسردگی است. این روش درمانی بر آموزش روش‌های جدید تفکر و مکانیسم‌های مقابله‌ای در هنگام بروز احساسات افسردگی تمرکز دارد.

علاوه بر این، درمان برای کمک به زنان در درک روابط دشوار و چگونگی بهبود آنها و نحوه تغییر عاداتی که ممکن است در افسردگی شان نقش داشته باشد، مفید است. علاوه بر درمان انفرادی، گروه درمانی یا خانواده درمانی روشی مفید برای درمان افسردگی است، اگر استرس خانواده، عاملی در ایجاد حالت افسردگی شما باشد. متأسفانه، میزان تشخیص نادرست افسردگی در زنان به 50 درصد می‌رسد و کمتر از نیمی از زنانی که افسردگی شدیدی را تجربه می‌کنند، هرگز به دنبال درمان نخواهند بود.

خوشبختانه، افسردگی نرخ موفقیت درمان زیادی را نشان داده است. بیش از 80 درصد از زنان مبتلا به افسردگی از طریق داروهای ضد افسردگی، درمان یا ترکیبی از هر دو با موفقیت درمان می‌شوند. اگر از افسردگی رنج می‌برید، علاوه بر داروها و درمان، تکنیک‌های خودیاری زیر می‌توانند به بهبود خلق و خوی شما کمک کنند:

 • احساسات خود را مخفی نگه ندارید. یک گروه پشتیبانی با افرادی که به آنها اعتماد دارید را پیدا کنید.
 • در فعالیت‌های اجتماعی و کارکردهای اجتماعی تعامل داشته باشید.
 • به طور منظم تمرین کنید.
 • به اندازه کافی بخوابید. 8 ساعت در شب ایده آل است.
 • مدیتیشن کنید، یوگا را امتحان نمایید یا سایر تکنیک‌های تمدد اعصاب را تمرین کنید.

 

پیشگیری از افسردگی مجدد در زنان

هیچ راه مطمئنی برای پیشگیری از افسردگی وجود ندارد اما کارهای زیر می‌توانند در بهبود این مشکل مفید باشند:

 • راه‌هایی برای کنترل استرس و بهبود عزت نفس خود بیابید.
 • به اندازه کافی بخوابید، خوب غذا بخورید و به طور منظم ورزش کنید.
 • در مواقع سختی با خانواده و دوستان تماس بگیرید.
 • معاینات پزشکی منظم را انجام دهید و اگر احساس خوبی ندارید، به پزشک مراجعه کنید.
 • از مصرف الکل و داروهای تفریحی خودداری کنید.
 • راه‌های مبارزه با استرس مانند مدیتیشن و یوگا را امتحان کنید.
 • وقت خود را با خانواده و دوستان بگذرانید.
 • در روزی که احساس ناراحتی می‌کنید، تصمیمات مهمی نگیرید.

مشاوره روانشناسی با آزمایش آنلاین

اگر از افسردگی رنج می کشید و به دنبال راهی موثر برای خلاص شدن از این وضعیت هستید، خدمات «مشاوره روانشناسی تلفنی» آزمایش آنلاین بهترین راهکار برای شماست. فقط کافی است در منزل خود بنشینید و با تماس تلفنی، برنامه درمانی کاربردی دریافت کنید. حتی اگر یکی از اعضای خانواده یا آشنایان شما دچار افسردگی است، مشاوره روانشناسی آنلاین می‌تواند به شما در رفع مشکلات فردی که دوستش دارید، کمک زیادی کند. از مزایای مشاوره پزشکی تلفنی می‌توان به کسب راحتی بیشتر، صرف هزینه کمتر، دریافت پاسخ‌های جامع توسط متخصصین مجرب و صرفه جویی در زمان و دوری از ترافیک جاده اشاره کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *