علت غذا نخوردن سگ و دلایل بی اشتهایی

 • نوشته شده توسط مهدی یاری
 • 09 / 05 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

علت غذا نخوردن سگ و دلایل بی اشتهایی

علت غذا نخوردن سگ چیست و چرا گاهی سگ ها و حیوانات خانگی بی اشتها می شوند. سگ ها موجوداتی هستند که به غذا علاقه داشته و با اشتهای تمام به خوردن غذا مشغول می شوند، بنابراین عدم اشتها به غذا در این حیوانات دوست داشتنی باعث نگرانی صاحبان پت می شود. اگر سگ خانگی شما هم غذا نمی خورد و در پی دلیل این مشکل هستید، در این صفحه با ما همراه باشید.

علائم بی اشتهایی سگ

برای اینکه مطمئن باشید تشخیص شما درست بوده و سگ اشتها ندارد، باید به علائمی توجه کنید که در زیر به آن ها اشاره می کنیم:

 • کاهش غذا خوردن حیوان نسبت به قبل
 • عدم میل به غذا
 • عدم اشتیاق نسبت به غذاها و تشویقی های مورد علاقه
 • کاهش وزن بیش از حد و ناگهانی
 • عدم توانایی غذا خوردن علیرغم تلاش جهت انجام آن
 • ضعف و بی حالی سگ

 

اگر هریک از موارد بالا در سگ شما دیده شد، احتمال بی اشتهایی وجود داشته و بهتر است جهت حفظ سلامت برای درمان این مسئله اقدام کنید. اما اگر هنوز درباره این موضوع مطمئن نیستید، پیشنهاد می شود در این باره با یک دامپزشک حاذق و با تجربه مشورت کنید. دامپزشکان آزمایش آنلاین آماده ویزیت حیوانات خانگی در منزل می باشند تا از این طریق روند درمان را ساده تر کنند.

علت غذا نخوردن سگ

حال که با نشانه های بی اشتهایی و عدم میل به غذا در سگ ها را شناختید، باید با دلایل این مسئله آشنا شوید تا هرچه سریعتر علت یابی کرده و برای درمان تلاش نمایید.

در مطلب بی حالی سگ درباره علت غذا نخوردن سگ توضیح دادیم. اما اینجا به صورت به این دلایل می پردازیم که به شما در حل این مشکل کمک بسزایی خواهد کرد.

عدم گرسنگی

اولین موضوعی که باید به آن فکر کنید، این است که حیوان خانگی شما هنوز گرسنه نشده و این موضوع به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح جهت غذا دادن به حیوان اتفاق می افتد. به این معنی که اگر حیوان در طول روز و خارج از وعده های غذایی، مواد خوراکی مثل غذاهای انسانی و… می خورد، احتمال اینکه در وعده های غذایی احساس گرسنگی داشته باشد، کم است.

همچنین اگر در طول مسیر پیاده روی در محیط بیرون از خانه چیزی بخورد، گرسنه نشده و در وعده های اصلی خود میل به غذا نخواهد داشت.

اگر از گرسنه بودن سگ و نخوردن هرگونه مواد غذایی خارج از وعده های غذایی اصلی مطمئن هستید، اما همچنان پت میلی به غذا ندارد، به سایر دلایل غذا نخوردن سگ ها که در ادامه توضیح می دهیم، توجه کنید.

افسردگی و مشکلات روحی

شاید عجیب به نظر برسد اما حیوانات نیز به مشکلات روانی مثل افسردگی، استرس، اضطراب و… دچار می شون و ابتلا به این بیماری های روحی بر جسم آن ها نیز تاثیرگذر است. اضافه شدن یک فرد به خانواده، نگهداری از یک حیوان خانگی دیگر در کنار سگ، عدم توجه به حیوان، بیرون نرفتن از خانه، تغییرات در خانه یا اطرافیان سگ همگی از مواردی هستند که موجب افسردگی، استرس و اضطراب می شود.

گاهی این مشکلات روحی به شکل کاهش اشتها بروز کرده و به همین دلیل سگ ها از خوردن غذا امتناع می کنند. بنابراین تا حل نشدن عامل استرس زا و یا درمان نشدن سگ، این بی اشتهایی و عدم تمایل به غذا ادامه خواهد داشت.

 

مشکلات جسمی

بیماری های جسمی مثل عفونت، اسهال، بدن درد، وجود انگل، استفراغ و… از مواردی هستند که باعث بی اشتهایی و بی حالی سگ(lethargy in dogs) می شوند. بنابراین گاهی با انجام یک آزمایش می توانید از بیماری حیوان خانگی خود مطلع شده و با درمان این بیماری، مسئله بی اشتهایی و غذا نخوردن سگ نیز حل شود. در صورتی که شرایط حمل و نقل پت به مراکز دامپزشکی را ندارید، می توانید از خدمات آزمایش حیوانات خانگی در منزل که توسط مجموعه آزمایش آنلاین ارائه می شود، استفاده نماید.

تغییر در سبک زندگی

بیشتر حیوانات خانگی ثبات و عدم تغییر را دوست دارند و تمایلی به تغییراتی مثل جابجایی منزل، اضافه شدن فرد یا حیوان جدید به خانه و… ندارند. مسافرت، نقل مکان، تنهایی و… مواردی هستند که باعث آزردگی حیوان و در نتیجه غذا نخوردن آن می شود.

عوارض دارو

علت غذا نخوردن سگ می تواند مربوط به خوردن یک نوع دارو باشد. همان طور که انسان ها با خوردن برخی داروها دچار عوارضی می شوند. حیوانات نیز دچار این مسئله شده و برخی از داروها مشکلاتی مثل بی حالی سگ ، سرگیجه، تهوع، کاهش اشتها و… در آن ها ایجاد می کند.

واکسن

تزریق واکسن نیز از دیگر دلایل نخوردن غذاست. چرا که تزریق واکسن در حیوانات نیز مانند انسان ها عوارضی به همراه دارد. تب، درد بدن، بی حالی، بی اشتهایی و… نمونه هایی از این عوارض هستند.

عدم تمایل به نوع خاصی از غذا

ممکن است حیوان خانگی نوع خاصی از غذا را دوست نداشته و به همین دلیل تمایلی برای خوردن آن نداشته باشد. به ویژه در صورتی که چند روز متوالی از یک غذای تکراری برای تغذیه حیوان استفاده کنید، ممکن است دلزده شده و آن غذا را نخورد. بنابراین از وجود تنوع کافی در برنامه غذایی پت مطمئن شوید. برای اصلاح برنامه غذایی و اطمینان از وجود منابع کافی در آن با پزشکان ما تماس بگیرید.

 

مشکلات دهانی

درد دندان، شکستگی دندان، التهاب لثه، زخم دهان، التهاب گلو و… همگی عواملی هستند که غذا خوردن را برای حیوان دشوار می کند. به همین دلیل حتی در صورتی که حیوان برای خوردن غذا تلاش کند، موفق نشده و به نظر بی اشتها برسد.

به ویژه اگر این موجودات به خوردن غذاهای نرم علاقه نشان داده و از خوردن غذاهای خشک امتناع می کند، احتمال وجود مشکلات دندان و دهان افزایش می یابد.

مسدود شدن روده

انسداد روده که یکی از مشکلات رایج بین سگ هاست معمولا به دو دلیل خوردن اشیاء ریز و وجود انگل در روده اتفاق می افتد. در این حالت حیوان میل به غذا دارد و برای خوردن به سمت آن می رود اما در نهایت از خوردن امتناع می کند.

دارو برای غذا نخوردن سگ

همان طور که بارها توضیح داده ایم، برای درمان هرگونه مشکل و بیماری در حیوانات خانگی نباید از هیچ دارویی بدون مشورت پزشک استفاده کرد. بنابراین اگر سگ خانگی شما بی اشتها بوده و غذا نمی خورد، به جای درمان خودسرانه حیوان، از یک دامپزشک با تجربه کمک بگیرید. خدمات در منزل حیوانات خانگی توسط مرکز آزمایش آنلاین ارائه شده و تنها با یک تماس تیم پزشکی جهت تشخیص بیماری و درمان آن به منزل شما اعزام می شوند.

علت غذا نخوردن سگ باردار

تغییراتی که در بدن سگ باردار ایجاد می شود، مشکلاتی برای آن ایجاد می کند. معمولا از هفته چهارم بارداری نداشتن اشتها و عدم تمایل به غذا در سگ ها آغاز می شود. اما در صورتی که حالت تهوع و بالا آوردن در سگ ها شدید و طولانی شد، حتما از یک دامپزشک کمک بگیرید.

همچنین زمانی که سگ به زایمان نزدیک می شود (حدود 12 تا 24 ساعت قبل از زایمان) این حیوان میلی به خوردن غذا ندارد. خوردن آب کافی و سالم در این بازه زمانی کافی و مناسب بوده و نیازی به خوردن غذای زیاد در این مدت نمی باشد. اما بهتر است برای اطمینان خاطر از سلامت پت، با دامپزشک های آزمایش آنلاین (از طریق تماس تلفنی) مشورت نمایید.

 

علت نخوردن غذای خشک سگ

صاحبان سگ ها همیشه سعی می کنند از بهترین برندها، غذای خشکی با کیفیت، مرغوب و مقوی تهیه کنند تا به حفظ سلامت پت کمک نمایند. اما گاهی سگ ها از خوردن این نوع غذا امتناع می کنند. برای حل این مشکل ابتدا باید بدانید دلیل این مسئله چیست و سپس آن را نزد پزشک خود مطرح نمایید.

مواردی که در زیر به آن ها اشاره می کنیم، مهم ترین و اصلی ترین علت نخوردن غذای خشک سگ می باشد:

 • مشکلات دندانی (تمای به خوردن غذاهای نرم)
 • عادت به خوردن غذاهای مرطوب
 • عادت به خوردن غذاهای انسانی
 • بزرگ یا کوچک بودن اندازه تکه های غذای خشک
 • مشکلات گوارشی و عدم توانایی هضم غذا

حیوان خانگی شما چه مشکلاتی در خوردن غذا دارد؟ به نظرتان علت غذا نخوردن سگ و نداشتن اشتها در آن چیست و چگونه می توانی این مسئله را حل کرد؟ نظرات و تجربیات خود را درباره این موضوع در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید.

1 دیدگاه

 1. z گفت:

  سلام
  سگ من دیروز کم اشتها شده و با دستم بهش غذا دادم امروز غذارو بردم هر کاری کردم نخورد یکم هم بی حال شده قبل این دوروز کاملا خوب بود فعالیت داشت میپرید اینور اونور ولی یهو بی حال و بی اشتها شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *