درمان ضد انگل برای سگ | سگ شما در خطر است اگر … !

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 29 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azmayes2/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

شما سعی می‌کنید هر کاری که از دستتان بر می‌آید برای محافظت از سگ خود انجام دهید و حیوان خانگی خود را شاد و سالم نگه دارید. اما طبق گفته شورای انگل حیوانات (Companion Animal Parasite Council)، بسیاری از سگ‌ها در مقطعی از زندگی خود تحت تأثیر انگل‌ها قرار می‌گیرند. این ارگانیسم‌های کوچک و گاهی میکروسکوپی، ناقل بیماری هستند و در صورت عدم مراقبت سریع می‌توانند باعث بیماری‌های جدی در سگ‌ها شوند. انگل‌ها مشکلات زیادی از جمله کم خونی، ناراحتی‌های گوارشی، کاهش وزن شدید و نابینایی می‌شوند، بنابراین اگر سگ شماهم دچار انگل شده باشد در خطر است. در این بررسی به طور کامل در مورد انواع انگل‌ها و درمان ضد انگل سگ صحبت می‌کنیم تا اطلاعات لازم برای درمان هر چه سریعتر حیوان خانگی خود را داشته باشید. اگر سگ شما دچار انگل شده باشد ، انجام ندادن آزمایش های سالیانه مربوطه در عدم تشخیص به موقع بی تاثیر نبوده و نیاز است بیش از قبل مراقب حیوان خانگی باشید.

انواع انگل‌ها در سگ‌ها

دو دسته از انگل‌ها اعم از انگل‌های داخلی و انگل‌های خارجی در سگ‌ها وجود دارند که شما باید از آنها آگاه باشید. انگل‌های داخلی اغلب به شکل کرم، می‌توانند به طرق مختلفی منتقل شوند اما در داخل بدن زندگی می‌کنند و بر تعدادی از اندام‌ها تأثیر می‌گذارند. انگل‌های خارجی مانند کک و کنه روی بدن سگ می‌خزند و از خون حیوان تغذیه می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر از نوع انگل ها به مقاله ی انواع انگل‌های سگ و راه‌های درمان آنها مراجعه کنید.

1- انگل‌های روده‌ای در سگ‌ها

انگل‌های روده‌ای که به عنوان یک انگل داخلی در نظر گرفته می‌شوند، معمولاً توسط سگ‌ها بلعیده شده و دستگاه گوارش این حیوانات را تحت تاثیر قرار می‌دهند. رایج‌ترین انواع انگل‌های روده‌ای در سگ‌ها «کرم‌های گرد و قلاب‌دار» هستند. کرم‌های گرد عمدتاً از طریق مدفوع منتقل می‌شوند، به این معنی که از سگ مدفوع را می‌خورد.

 

کرم‌های قلاب‌دار اغلب از طریق شیر مادر به توله‌ها منتقل می‌شوند. کرم قلاب‌دار همچنین می‌تواند از طریق محیط آلوده یا تماس با مدفوع منتقل شود. هر دوی این انگل‌های روده‌ای در سگ‌ها می‌توانند عوارض جانبی جدی ایجاد کنند. شما نباید درمان را به تعویق بیندازید! کم خونی، نابینایی و مرگ احتمالی تنها تعدادی از پیامدهای هجوم انگل‌ها هستند. انواع دیگر انگل‌های روده‌ای در سگ‌ها عبارتند از:

 • کرم‌های شلاقی
 • کرم‌های نواری
 • ژیاردیا
 • کوکسیدیا

انگل‌های روده معمولاً زمانی منتقل می‌شوند که سگ ناخودآگاه تخم‌ها یا‌ هاگ‌های انگل را در غذای آلوده، مدفوع حیوانات، آب یا خاک بخورد. برخی از انگل‌های روده از جمله کرم‌های قلاب‌دار و کرم‌های گرد نیز می‌توانند به افراد منتقل شده و باعث بیماری در انسان شوند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری توصیه می‌کند: «پرهیز از تماس پوست با ماسه یا خاک و مراقبت‌های منظم دامپزشکی از حیوانات خانگی به اطمینان از سلامت حیوانات خانگی و افراد سالم کمک می‌کند.»

اگر احساس می‌کنید که سگ شما رفتار عادی ندارد، از خدمات «ویزیت دامپزشک در منزل» بهره مند شوید.

کرم‌های قلب (Heartworms)

کرم قلب نوع دیگری از انگل‌های داخلی هستند و از طریق نیش پشه به سگ‌ها منتقل می‌شوند. یک کرم قلب بالغ در جریان خون سگ «لارو» تولید می‌کند. این کرم‌ها رشد می‌کنند و در نهایت بر قلب و ریه‌های حیوان خانگی تأثیر می‌گذارند و به طور بالقوه منجر به نارسایی احتقانی قلب و مرگ می‌شوند. طبق گفته سازمان غذا و دارو (FDA)، کرم‌های قلب می‌توانند پنج تا هفت سال در داخل بدن سگ زندگی کنند و از 10 تا 25 سانتی‌متر طول داشته باشند.

کرم‌های گرد (Roundworms)

کرم‌های گرد از رایج‌ترین کرم‌های روده در سگ‌ها هستند. بسیاری از توله سگ‌ها با کرم‌های گرد به دنیا می‌آیند. بنابراین، بسیار مهم است که توله سگ‌های تازه متولد شده مراقبت‌های دامپزشکی مناسبی را دریافت کنند. کرم‌های گرد با نمونه مدفوع تشخیص داده شده و با داروهای کرم زدایی درمان می‌شوند.

در صورت عدم درمان، کرم‌های گرد می‌توانند منجر به رشد ضعیف و در موارد شدید‌تر مرگ شوند. یک نوع نادر از کرم گرد که می‌تواند سگ‌ها را آلوده کند، کرم گرد راکون است که در بخش‌هایی از آمریکای شمالی یافت می‌شود. سگ‌ها ممکن است از طریق بلع تخم‌های عفونی یا میزبان‌های آلوده مانند جوندگان، خرگوش‌ها و پرندگان آلوده شوند.

کرم‌های نواری (Tapeworms)

کرم‌های نواری یک انگل روده‌ای هستند که سگ‌ها با خوردن کک‌های آلوده یا مصرف حیوانات وحشی آلوده به کرم‌های نواری یا کک به آن دست می‌یابند. هنگامی که سگ کک را می‌خورد، تخم کرم نواری بیرون می‌آید و به دیواره روده سگ می‌چسبد. سگ‌های آلوده ممکن است بخش‌هایی از کرم نواری را در مدفوع خود عبور دهند. اینها ممکن است قابل مشاهده بوده و شبیه تکه‌های کوچک برنج باشند.

اگر علائمی در مدفوع سگ خود مشاهده کردید، نمونه مدفوع را برای تشخیص نزد دامپزشک ببرید. اگر دامپزشک شما تخم‌ها یا بخش‌های کرم نواری را پیدا کند، سگ شما یک رژیم درمانی برای از بین بردن کرم‌های نواری دریافت خواهد کرد. یک دارو به صورت خوراکی یا تزریقی تجویز می‌شود. درمان همچنین شامل خلاص شدن از هرگونه کک از سگ و محیط خانه‌تان است.

 

کرم‌های قلاب‌دار (Hookworms)

کرم‌های قلاب‌دار انگل‌های روده‌ای هستند که باعث کم خونی در سگ‌ها می‌شوند و در صورت عدم درمان می‌توانند در توله سگ‌ها کشنده باشند. انواع مختلفی از کرم‌های قلاب‌دار می‌توانند سگ‌ها را تحت تاثیر قرار دهند. آنها بسیار کوچک هستند اما هنگامی که به دیواره روده سگ متصل می‌شوند مقادیر زیادی خون را می‌بلعند. سگ شما می‌تواند از خوردن لارو کرم قلاب‌دار از محیط اطراف، این انگل را بگیرد. سگ‌های آلوده می‌توانند صدها تخم میکروسکوپی را در مدفوع خود عبور دهند. آنها از تخم بیرون می‌آیند و می‌توانند تا چند ماه در خاک زنده بمانند

سگ ممکن است خاک آلوده را بخورد یا آن را از پایین پنجه‌هایش لیس بزند یا مدفوع سگ آلوده را بو کند. انسان نیز می‌تواند به کرم قلاب‌دار مبتلا شود. کرم‌های قلاب‌دار با بررسی میکروسکوپی نمونه مدفوع به نام فلوتاسیون مدفوع تشخیص داده می‌شوند، زمانی که مدفوع با محلولی مخلوط شده که باعث شناور شدن تخم‌های کرم قلاب‌دار به سمت بالا می‌شود. سگ‌ها با داروهای کرم ‌زدایی درمان می‌شوند که معمولاً دو بار تجویز خواهند شد.

کرم‌های شلاقی (Whipworms)

کرم‌های شلاقی نوعی کرم در سگ‌ها هستند که در سکوم (ابتدای روده بزرگ) و کولون زندگی می‌کنند و در آنجا تخم‌های خود را به مدفوع سگ می‌رسانند. سگ‌ها از خوردن یک ماده آلوده که می‌تواند شامل خاک، غذا، آب، مدفوع یا گوشت حیوانات باشد، کرم شلاقی می‌گیرند. تخم‌ها می‌توانند تا پنج سال در محیط‌های مناسب (گرم و مرطوب) زنده بمانند که این یکی از دلایلی است که تمیز کردن بلافاصله بعد از سگ برای بهداشت عمومی و سلامتی بسیار مهم می‌باشد.

کرم‌های شلاقی لزوماً در موارد خفیف علائمی ایجاد نمی‌کنند. اما در موارد شدید، می‌توانند منجر به التهاب، کاهش وزن، اسهال و گاهی کم خونی شوند. دامپزشک شما می‌تواند با یک نمونه مدفوع، کرم شلاقی سگ شما را تشخیص دهد و یک برنامه درمانی مناسب برای نیازهای سگتان تجویز می‌کند؛ اغلب سه درمان ماهانه مورد نیاز است. تخم‌های کرم شلاقی در تمام نمونه‌های مدفوع به راحتی یافت نمی‌شوند و منفی‌های کاذب نیز غیرمعمول نیستند. به همین دلیل است که اگر سگ شما علائم خون در مدفوع خود را دارد، معاینه مجدد مدفوع توصیه می‌شود.

برای رفع هرگونه نگرانی و صرفه جویی در هزینه‌ها می‌توانید از خدمات «بیمه حیوانات خانگی» بهره مند شوید.

2- انگل‌های خارجی در سگ‌ها

کک‌ها و کنه‌ها رایج‌ترین نوع انگل‌های خارجی هستند که سگ‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. سگ‌ها وقتی به مناطق پر درخت، مناطقی با علف‌های بلند می‌روند که ممکن است به کنه‌ها مبتلا شوند. سگ‌ها می‌توانند از سایر حیوانات آسیب ‌دیده یا محیط‌هایی خاص کک دریافت کنند. کنه‌ها می‌توانند انواع بیماری‌های خطرناک و تهدید کننده زندگی را به شرح زیر منتقل کنند:

 • بیماری لایم
 • ارلیشیوز
 • تب منقوط کوه‌هاى راکى
 • بابزیوز
 • فلج کنه

کک، علاوه بر ایجاد ناراحتی و خارش سگ، می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای این حیوان ایجاد کند. آلودگی به کک می‌تواند باعث کم خونی و درماتیت شدیدی شود. اگر حیوانات خانگی کک و کنه را به خانه شما بیاورند، ممکن است این انگل‌ها بر انسان نیز تأثیر بگذارند و باعث ناراحتی و بیماری شوند. والدین حیوانات خانگی باید در مورد بررسی کک و کنه و استفاده از داروهای آفات تجویز شده توسط دامپزشک برای جلوگیری از هجوم مراقب باشند. همچنین بسیاری از داروهای بدون نسخه موثر برای کک و کنه نیز وجود دارند که نیازی به نسخه نخواهند داشت.

علائم انگل در سگ

علائم عفونت انگل در سگ‌ها به نوع انگل بستگی دارند. شما باید در تمام طول سال از کک و کنه و کرم قلب پیشگیری کنند و به طور منظم معاینات خارجی را برای جستجوی کک یا کنه انجام دهند. شما باید همیشه پس از بیرون رفتن از خانه، انگشتان خود را به صورت بصری در موهای حیوان خانگیشان بکشید تا مطمئن شوند که هیچ کنه‌ای در سگ وجود ندارد. اگر سگ شما علائم زیر را از خود نشان دادند، باید به دامپزشک مراجعه کنید:

 

 • اسهالی که بیش از 24 ساعت طول بکشد.
 • سرفه کردن
 • کاهش وزن
 • بی‌حالی
 • ریزش مو
 • لکه‌های داغ پوستی یا خارش شدید

نحوه تشخیص انگل در سگ

اگرچه کرم‌های نواری را می‌توان در مدفوع سگ مشاهده کرد اما انواع دیگر کرم‌های روده معمولاً باید با جستجوی تخم‌ها از طریق بررسی میکروسکوپی نمونه مدفوع تشخیص داده شوند. اگر سگ شما هر یک از علائم ذکر شده در بالا را در خود نشان داد، دامپزشک از شما می‌خواهد نمونه مدفوعی بیاورید تا کرم‌ها به ‌عنوان علت شناسایی یا رد شوند.

حتی زمانی که هیچ علامتی وجود ندارد، عاقلانه است که وقتی سگ شما معاینه سالانه خود را انجام می‌دهد، نمونه مدفوع را نزد دامپزشک ببرید. معمولاً با آزمایش خون می‌توان کرم‌های قلب را تشخیص داد. اگرچه در برخی موارد، رادیوگرافی، سونوگرافی یا اکوکاردیوگرام مورد نیاز هستند. انجمن کرم‌های قلب می‌گوید که در مراحل اولیه بیماری، بسیاری از سگ‌ها علائم کمی از خود نشان می‌دهند یا اصلاً علائمی ندارند.

هرچه درمان زودتر شروع شوند، میزان موفقیت بیشتر خواهد شد. به همین دلیل است که آزمایش سالانه منظم برای کرم‌های قلب ایده خوبی است. دامپزشک شما می‌تواند داروهای کرم ‌زدایی را برای درمان انواع مختلف انگل‌های روده و کرم‌های قلب و همچنین داروهای پیشگیرانه توصیه کند. از آنجایی که توله سگ‌ها مستعد دریافت کرم از مادر خود هستند، باید مدفوع را نیز به طور مرتب آزمایش کنید. به طور خلاصه، پیشگیری، آزمایش منظم، کنترل کک و بهداشت بهترین اقدام را برای جلوگیری از عواقب جدی برای سگ شما ناشی از کرم‌ها ارائه می‌دهند.

برای بررسی اینکه حیوان انگل دارد یا نه، می‌توانید از خدمات «آزمایش پزشکی حیوانات در منزل» بهره مند شوید.

درمان و پیشگیری از انگل در سگ

پیشگیری از انگل همیشه بهترین کار است. با استفاده از روشی که حیوان خانگی خود را در برابر کرم قلب، کک و کنه محافظت می‌کند، می‌توانید سگ خود را از آسیب دور نگه دارید و بعداً از بروز مشکلات بزرگتر جلوگیری کنید. درمان انگل‌ها به نوع عفونت انگل بستگی دارد و سرپرست حیوان باید با دامپزشک خود مشورت کنند تا گزینه درمانی مناسب برای سگ‌های خود را شناسایی نمایند.

درمان اولیه ضد انگل برای سگ

درمان از روز اول پس از تشخیص مثبت بیماری آغاز می‌شود. اقدامات اولیه درمانی در تلاش برای موارد زیر انجام می‌شوند:

 • تضعیف انگل
 • از بین بردن انگل
 • کاهش خطرات مرتبط با ملارسومین

قبل از تجویز ملارسومین، سگ‌های مبتلا معمولاً داکسی سایکلین مصرف می‌کنند. داکسی سایکلین آنتی‌بیوتیکی است که به تضعیف کرم‌های قلب کمک می‌کند. سگ‌هایی که علائم بیماری مانند سرفه یا عدم تحمل ورزش را از خود نشان می‌دهند، معمولاً برای کمک به کاهش التهاب استروئید دریافت می‌کنند. هزینه داکسی سایکلین و استروئیدها ممکن است بسته به جثه سگ شما متفاوت باشد.

برای انگل‌های داخلی مانند کرم‌های گرد، کرم‌های قلاب‌دار و کرم‌های نواری، دامپزشک شما ممکن است یک محصول کرم زدایی تجویز کند. بسیاری از کرم ‌کش‌ها را می‌توان به صورت خوراکی مصرف کرد و توسط دامپزشکان تجویز می‌شوند یا بدون نسخه پزشک تجویز خواهند شد. درمان کرم‌های قلب پیچیده‌تر است و اغلب شامل یک دوره تثبیت ‌کننده استروئیدها، پیشگیری‌ کننده از کرم قلب و آنتی‌بیوتیک‌ها قبل از شروع درمان واقعی برای کشتن کرم‌ها است.

براساس نوع انگل می‌توان درمان‌های زیر را تجویز کرد:

 • کرم‌های گرد و قلاب‌دار را می‌توان با یک محصول حاوی پیرانتل پاموات درمان کرد.
 • سگ‌های مبتلا به کرم نواری باید با پرازیکوانتل درمان شوند.
 • آلودگی به کرم شلاقی ممکن است با فنبندازول درمان شود. از این دارو کرم‌زا می‌توان برای درمان کرم‌های گرد و قلاب‌دار نیز استفاده کرد.

درمان ضد انگل برای سگ با ملارسومین

یک درمان تایید شده طبق گفته سازمان غذا و دارو (FDA) وجود دارد که کرم‌های قلب را از بین می‌برد و از طریق تزریق به سگ‌ها تزریق می‌شود. اغلب در طول درمان سگ‌ها، تزریق‌ها در سه دوره انجام می‌شوند که می‌توانند 30 تا 60 روز طول بکشند. این درمان شامل سه تزریق «ملارسومین» است. تزریق ملارسومین در عمق عضلانی کمر سگ شما انجام می‌شود. سگ‌هایی که برای کرم قلب تحت درمان قرار می‌گیرند باید در حین درمان در مطب یا بیمارستان دامپزشکی تحت نظر باشند.

پس از درمان، سگ‌ها به محدودیت‌های ورزشی نیاز دارند. در موارد شدید بیماری کرم قلب، جراح ممکن است توسط دامپزشک شما توصیه شود. به دلیل درمان بسیار گران و اغلب پرهزینه کرم قلب، برای شما بسیار مهم است که با دامپزشک حیوان خود در مورد روش مناسب پیشگیری از کرم قلب برای سگ خود مشورت کنند یا از خدمات «بیمه حیوانات خانگی» استفاده کنید.

داروهای پیشگیری کننده ضد انگل برای سگ

داروهای پیشگیری کننده از کک و کنه بهترین راه برای محافظت از حیوان خانگی شما هستند زیرا در درمان برخی از عفونت‌های انگل روده در سگ‌ها پس از مصرف موثر می‌باشند. این داروها را می‌توان به صورت خوراکی، به صورت موضعی یا از طریق محصولات یقه مانند تجویز کرد. با تجویز داروهای پیشگیری مداوم، می‌توانید حیوان خانگی خود را ایمن نگه دارید و همچنین از درمان‌های بالقوه بسیار پرهزینه کرم زدایی جلوگیری نمایید.

داروهای پیشگیری کننده از کک و کنه شامل موارد زیر هستند:

 • داروهای کلاس ایزوکسازولین
 • سنتینل (لفنورون)
 • تزریق آیورمكتین

معاینات منظم دامپزشکی می‌توانند انگل‌ها را زود تشخیص دهند و حتی به طور بالقوه از عفونت‌های انگلی در سگ‌ها جلوگیری کنند. خیلی مهم است که دامپزشک نمونه مدفوع سگ را یک تا دو بار در سال ارزیابی کند. آزمایش کرم قلب نیز باید به صورت سالیانه انجام شود و در صورت بروز هرگونه وقفه در پیشگیری، بیشتر اوقات انجام گردد. اگر سگ شما علائم انگل را نشان می‌دهد یا وقت آن رسیده است که معاینه سالانه‌اش را برنامه ریزی کنید، امروز با دامپزشک او مشورت کنید.

خدمات حیوان خانگی در منزل با آزمایش آنلاین

به عنوان یک سرپرست حیوان خانگی، مهم است که علائم و نشانه‌های بیماری‌های رایج سگ را بشناسید. تشخیص زودهنگام علائم و درخواست کمک دامپزشکی در اسرع وقت می‌تواند جان سگ شما را نجات دهد. به همین دلیل، «آزمایش آنلاین» با ارائه خدمات مختلف می‌تواند به شما در دریافت سریع «خدمات حیوانات خانگی در منزل» و صرفه جویی در هزینه‌ها کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *