چکاپ سگ خانگی و پیشگیری از بیماری ها

 • نوشته شده توسط مهدی یاری
 • 11 / 05 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

چکاپ سگ خانگی و پیشگیری از بیماری ها

چکاپ سگ خانگی با توجه به نوع و سن سگ معمولا در بازه های زمانی 1 ماهه تا 3 ماهه انجام می شود. براساس آمار 60 درصد بیماری های سگ ها واگیردار بوده و قابل انتقال به انسان است. بنابراین چکاپ های دوره ای سگ نه تنها باعث نجات سگ و سلامت بدن اوست، بلکه موجب جلوگیری بسیاری از بیماری های صاحبان آن ها نیز خواهد شد.

چکاپ های دوره ای سگ به ویژه در انواع و نژادهای خاصی از آن ها به دلایل مختلفی مثل دشواری در جابجایی، مشکلاتی به همراه دارد. مرکز آزمایش آنلاین برای حل این مسئله خدمات متنوعی را برای حیوانات خانگی در نظر گرفته که ویزیت دامپزشک در منزل یکی از آن هاست.

 

چکاپ دوره ای سگ

با انجام چکاپ سگ خانگی او را از ابتلا به انواع سرطان، بیماری مزمن، بیماری های پوستی و حرکتی دور کنید. فاصله ی بین چکاپ ها در هر سگ متفاوت است، ممکن است سگ شما به علت بیماری هایی که دارد نیاز به کنترل ماهانه داشته باشد و یا توسط پزشک تشخیص داده شود که می توانید این بازه را طولانی مدت کرده و تا سه ماه بین چکاپ ها فاصله بیندازید.

دوره های چکاپ و واکسیناسیون سگ شما باید توسط دامپزشک تعیین شود و نمی توان آن را  با تشخیص خود و به سن خاصی محدود کرد.

چکاپ سگ های خانگی به طور کلی و از لحاظ دوره ی زمانی به این دوره ها تقسیم می شود:

چکاپ سگ خانگی در دوران تولگی

 • برای جلوگیری از ابتلا به انواع انگل سگ و دیگر بیماری های خطرناک واکسیناسیون انجام شود. درباره واکسن های مورد نیاز سگ خانگی بیشتر بدانید.
 • مدفوع جهت انواع عفونت ها چک شود.
 • آزمایش خون جهت بررسی گلبول های سفید و قرمز، غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول ها انجام شود.
 • آزمایش مدفوع جهت بررسی وجود کرم های نواری، قلابی و… نیاز است.

دوران جوانی و چکاپ سگ خانگی

 • در این دوره سگ ها بالغ می شوند و نیاز است با آزمایشات ادرار و خون بیماری های اساسی مانند دیابت، کلیه، عفونت ادراری و… را چکاپ کرد.
 • کنترل فشار خون، ضربان قلب، سی تی اسکن و مشاهده ارگان های بدن همگی از مواردی است که می بایست کنترل شود.
 • آزمایش ادرار سگ چکاپی از سلامت کلیه ها، عفونت ادراری، وجود سنگ در دستگاه ادراری می باشد.

چکاپ سگ خانگی در دوران پیری

 • با بالا رفتن سن سگ مفاصل او آسیب پذیر می شود و نیاز است از این جهت آزمایش و تقویت شود.
 • عکس از ستون فقرات گرفته شود ومشکلات آن شناسایی شود.
 • با توجه به کهولت و عفونت های چشم و گوش باید معایناتی در این زمینه شکل گیرد.

معاینات ظاهری در تمام فصول زندگی

در کنار آزمایشات ادرار و خون، چکاپ سگ خانگی شامل مواردی می شود که باید همواره مورد معاینات دام پزشکان قرار گیرد:

 • معاینات پوست شامل ضخامت پوست و مرطوب بودن آن
 • معاینات مو شامل بررسی شوره، کک، ریزش مو
 • معاینات دندان پزشکی شامل رشد دندان ها، پوسیدگی، جرم گیری
 • بررسی وزن و جلوگیری از اضافه وزن و لاغری مفرط
 • چک کردن مرتب رطوبت بینی سگ

هزینه چکاپ کامل سگ

هزینه چکاپ سگ خانگی در کلینیک های مختلف نرخ ثابتی ندارد. هزینه ی آن بستگی به کلینیک، دام پزشکان، شرایط نمونه گیری و تجهیزات درمانی دارد.

نوع نژاد سگ شما نیز در در هزینه های چکاپ تاثیر گذار است. برای سهولت در رفت و آمد و کلافه نشدن سگ شما از مجموعه ما بخواهید تا چکاپ را در منزل شما انجام دهیم.

آزمایش خون حیوانات

از طریق خون حیوانات می توان به بیماری های آنان پی برد و از تشدید آن جلوگیری کرد. انجام نمونه گیری خون از حیوانات امر مهمی است زیرا پزشک باید مهارت کافی را در استفاده از سرنگ و حرکات حیوان داشته باشد. آزمایش حیوان خانگی در منزل از جمله خدماتی است که توسط مرکز آزمایش آنلاین ارائه شده و می توانید از این طریق بیماری ها و مشکلات حیوان خانگی خود را کشف کنید.

سرطان در سگ ها

حیوانات هم مانند انسان ها دچار بیماری هایی مانند سرطان می شوند. باید به علائم آن ها توجه کنید تا اگر در بدن آن ها توده های سرطانی وجود دارد سریع تر تشخیص داده و درمان شروع شود.

درمان سرطان در سگ(Dog Cancer) ها به وسیله ی برداشت عضو، شیمی درمانی و پرتو درمانی انجام می شود. اگر علائم عجیب مانند عدم تعادل و سر گیجه، مشکلات ادراری، دیر جوش خوردن زخم ها و… مشاهده کردید، می توانید از دامپزشک های آزمایش آنلاین کمک بگیرید.

چکاپ های ماهانه به شما کمک می کند تا با خیالی آسوده به سگ خود عشق بورزید و نگران بیماری های احتمالی آن ها نباشید.

معاینه سگ وحشی

برای معاینه سگ های وحشی نیاز به یک دام پزشک حرفه ای و حاذق است. دام پزشک با تکنیک های مخصوص مانند نوازش کردن، غذا دادن، استشمام بوی دام پزشک و نهایتا دوست شدن با سگ، او را معاینه کند.

استفاده از داروهای آرام بخش و پیش بیهوشی برای بعضی  معاینات لازم است. اگر سگ از نوع نژادی باشد که به هیچ عنوان همکاری نکند چاره ای جز تزریق آرام بخش نیست.

شما به عنوان صاحب سگ می بایست خلقیات و علاقه مندی های حیوان خود را با پزشک مطرح کنید و در طی معاینه او را با صحبت و نوازش آرام کنید.

چکاپ سگ خانگی در منزل

انجام چکاپ سگ خانگی موجب سلامتی و افزایش طول عمر سگ می شود. اگر حیوان شما گوشه گیر است و در ارتباط با محیط کلینیک وحشت می کند؛ کافی است با یک تلفن متخصصان ما را در منزل خود ملاقات کنید.

تحقیقات نشان داده است که محیط خانه برای سگ ها امن و سرشار از حس آرامش است و به همین دلیل انجام آزمایشات و سایر معاینات در منزل به راحتی انجام می شود.

انتخاب کلینیک مناسب برای چکاپ

یک کلینیک خوب برای چکاپ سگ خانگی شما باید دارای کادر با اخلاق و مهربان با حیوانات باشد. اگر ارتباط گیری درست صورت گیرد حیوان بی قراری نمی کند و راحت تر می توان آزمایشات را انجام داد.

وجود یک داروخانه ی مجهز به انواع داروها و واکسن های مربوط به هر نژاد سگ از عوامل انتخاب کلینیک است. با این وجود کلینیکی که بتواند در منزل به شما خدمت رسانی کند و چکاپ را با همان کیفیت ارائه دهد امتیاز برتری محسوب می شود. همچنین وجود دستگاه های پیشرفته برای آنالیز آزمایشات مانند دستگاه CBC برای چکاپ خیال شما را از صحت آزمایشات مطمئن می سازد.

 

حیوان شما قدرت گفتن مشکلات جسمی خود را ندارد بلکه شما به عنوان صاحب موظف به چکاپ های دوره ای هستید. برای تسریع این امر بهتر است هر چه زودتر با همکاران ما تماس بگیرید تا برای چکاپ سگ خانگی در منزل شما حضور یابند. شما از چه روشی برای چکاپ های دوره ای سگ استفاده می کنید؟ حضور پرسنل در محل را ترجیح می دهید یا مراجعه حضوری به کلینیک ها؟ نظرات و تجربیات خود را در این باره در قسمت دیدگاه ها به اشتراک بگذارید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *