تمام نکاتی که باید در مورد نگهداری از بچه گربه تازه متولد شده بدانید

  • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
  • 31 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

بچه گربه‌ها حیواناتی با مزه و دوست داشتنی هستند و بدن بسیار ظریف و حساسی دارند. اگر بچه گربه‌ای دارید که به تازگی متولد شده و به هر دلیلی از مادر جدا شده باید چند نکته مراقبتی مهم را در مورد بچه گربه‌ها بدانید. بسیاری از افراد در پارکینگ یا انباری منزل خود بچه گربه‌ای را پیدا می‌کنند که مادرش او را رها کرده است و تصمیم می‌گیرند از او مراقبت کنند. ما در این مقاله قصد داریم چند نکته مهم درباره نگهداری و تغذیه بچه گربه را یادآور شویم. با ما در آزمایش آنلاین همراه باشید.

مراحل زندگی بچه گربه از تولد تا یک ماهگی

اگر بچه گربه‌ای را به تازگی خریداری نموده‌اید و یا به صورت اتفاقی بچه گربه‌ای بی پناه را پیدا کرده‌اید باید درباره مراحل رشد آنها اطلاعاتی داشته باشید تا بتوانید نیازهای آنها را در هر دوره از زندگی برآورده کنید. با دانستن این اطلاعات به راحتی می‌توانید از روی رفتارهای بچه گربه حدس بزنید که چند روزه است. در این بخش مراحل مختلف رشد بچه گربه را تا یک ماه اول زندگی به طور کامل شرح خواهیم داد.

  • مرحله اول (بچه گربه تازه متولد شده تا 7 روزگی)

 

بچه گربه تازه متولد شده زیر یک هفته بسیار کوچک و آسیب پذیر است و تنها به چهار چیز مهم نیاز دارد. گرم ماندن، شیر خوردن، دستشویی کردن و خوابیدن. اگر بچه گربه به همراه مادر زندگی کند تمامی این نیازها با کمک مادر تامین می‌شوند اما اگر بچه گربه شما بدون مادر است باید مراقبت‌های لازم را انجام دهید تا بچه گربه شما کمی بزرگتر شود.

بچه گربه در ابتدای تولد چشمانی بسته دارد و کانال گوش آنها نیز بسته است. این حالت تا یک هفته ادامه دارد و در روز هشتم آرام آرام شروع به باز کردن چشمها می‌کنند. بنابراین تا دو هفته اصلا به چشمهای بچه گربه دست نزنید و سعی نکنید آنها را باز کنید. زیرا این کار ممکن است موجب کور شدن بچه گربه شود.

در هفته اول باید آنها را کاملا گرم نگه دارید. دمای طبیعی بدن بچه گربه بین 35 تا 37 درجه است. در هفته اول وزن بچه گربه کمتر از 150 گرم است و بعد از هفته اول حدود 200 گرم می‌شود. در این هفته بهتر است بچه گربه‌ها توسط دامپزشک در منزل ویزیت شوند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل کنید.

بچه گربه‌ها تا قبل از یک ماهگی نمی‌توانند به خوبی راه بروند و باید در جایی نرم نگهداری شوند.

  • مرحله دوم (7 روزگی تا دو هفتگی)

پس از هفته اول چشم گربه کمی باز می‌شود اما تا هفته دوم کمی زمان می‌برد تا به طور کامل باز شود. بچه گربه ابتدا بینایی کاملی ندارد و همه چیز را به صورت تار می‌بیند. به همین دلیل نباید در مقابل نور شدید قرار داشته باشند زیرا چشمهایشان آسیب می‌بیند.

پس از هفته اول بچه گربه به صورت روزانه 10 گرم وزن می‌گیرد و بدن آنها با گذشت زمان قوی‌تر می‌شود. در هفته دوم بچه گربه می‌تواند بوی اشیا و خواهر و برادرهای اطراف خود را متوجه شود.

  • مرحله سوم (دو هفتگی تا 21 روزگی)

در هفته سوم می‌توان جنسیت بچه گربه را از اندام تناسلی آن تشخیص داد، در این سن کانال گوش بچه گربه باز می‌شود و می‌تواند صداهای اطرافش را بشنود. رنگ چشم بچه گربه ابتدا به رنگ آبی است و از هفته سوم کم کم تغییر رنگ می‌دهد و به رنگ اصلی در می‌آید.

در هفته سوم رویش دندان‌های بچه گربه آغاز می‌شود و برای خوردن غذاهای جامد آماده می‌شوند. در این مرحله وزن آن‌ها نزدیک به 450 گرم می‌شود. بچه گربه شروع به ایستادن می‌کند و می‌تواند چند قدم حرکت کند و بازی کند. بچه گربه تا قبل از یک ماه بیشتر روز را می‌خوابند. پس از هفته دوم بچه گربه‌ها یاد می‌گیرند که بدون کمک مادر ادرار و مدفوع خود را دفع کنند.

 

  • مرحله چهارم (21 روزگی تا یک ماهگی)

در این مرحله شیطنت‌های بچه گربه کم کم شورع می‌شود. راه می‌رود، جست و خیز می‌کند و با اسباب بازی‌هایش بازی می‌کند. موهای بدنشان رشد کرده است و از حالت کرکی خارج می‌شود. در پایان این مرحله می‌توانید به بچه گربه خود غذای جامد بدهید تا آن را امتحان کند. برای شروع غذای جامد حتما در زمان ویزیت دامپزشک در منزل درباره نحوه غذا دادن به حیوان و نوع غذای بچه گربه سوالات لازم را بپرسید.

چند نکته مهم درباره نگهداری از بچه گربه

حال که از ویژگی‌های بچه گربه زیر یک ماه آشنا شدید بهتر است چند نکته مهم در مورد نگهداری از بچه گربه را بدانید. اگر از بچه گربه بدون مادر نگهداری می‌کنید باید چند مساله را برای محافظت از گربه‌تان مورد توجه قرار دهید.

  • بچه گربه تان را گرم نگه دارید. مهمترین عامل تهدید کننده برای بچه گربه افت دمای بدن است. بچه گربه اگر تنها باشد سریع دمای بدن خود را از دست می‌دهد و بی حال می‌شود. وقتی بچه گربه احساس سرما کند شروع به میو میو کردن می‌کند اگر به موقع بدن او را گرم نکنید ممکن است در اثر سرما به کما برود و سپس بمیرد.

برای بچه گربه‌تان از پتو و وسایل گرمایشی استفاده کنید. گاهی بچه گربه را در آغوش بگیرید و سعی کنید با استفاده دمای بدن خود او را گرم کنید. اگر مدتی بدن حیوان سرد بود به آرامی بدن او را ماساژ بدهید تا خون در تمام اندامهایش به جریان درآید و گرم شود.

بچه گربه را نباید در حیاط یا بالکن نگه دارید زیرا ممکن است سردش شود و در کمتر از چند ساعت بمیرد. بهتر است داخل منزل جایی را برای نگهداری از بچه گربه تان آماده کنید و پتو و پارچه‌ای را برای گرم نگه داشتن آن کنار بگذارید.

  • نکته دم غذا دادن به بچه گربه است. اگر بچه گربه شما در کنار مادر زندگی می‌کند تنها شیر مادر برای او کافی است اما اگر بچه گربه شما بدون مادر است باید در تغذیه او چند نکته مهم را رعایت کنید. هرگز به بچه گربه شیر گاو ندهید. زیرا شیر گاو موجب می‌شود تا حیوان اسهال شود. تا سن 6 هفتگی باید به بچه گربه خود شیر خشک بدهیدو پس از اینکه دندان‌های گربه رشد کرد می‌توانید از غذاهای مخصوص بچه گربه استفاده کنید. البته توصیه می‌شود تا یک ماه اول تنها از شیر خشک استفاده کنید.

برای شیر دادن به بچه گربه از شیشه شیر مخصوص گربه استفاده کنید. با توجه به دستور درج شده بر روی بسته بندی شیر خشک مقدار لازم شیر را برای بچه گربه تهیه کنید و اجازه دهید تا بچه گربه آرام آرام شیر را مک بزند و بخورد. هرگز برای شیر دادن به حیوان از سرنگ یا قطره چکان استفاده نکنید زیرا ممکن است مجاری تنفسی حیوان را پر کند و او را بکشد.

اگر نتوانستید شیر خشک مخصوص بچه گربه را پیدا کنید می‌توانید با استفاده از ترکیب پودر شیر، یک عدد زرده تخم مرغ هم زده و یک قاشق عسل استفاده کنید.م این مواد را خوب با هم مخلوط کنید و داخل شیشه شیر بریزید و به بچه گربه خود بدهید. گربه‌های زیر 10 روز معمولا هر 3 ساعت یکبار باید تغذیه شوند و پس از سه هفته این زمان به 5 ساعت یکبار تغییر می‌کند. در زمان ویزیت دامپزشک در منزل در مورد بهترین ترکیب خانگی برای غذای بچه گربه راهنمایی‌های لازم را دریافت نمائید.

  • بچه گربه به تنهایی قادر نیست عمل دفع را انجام دهد و تا قبل از 3 هفتگی باید برای دفع به او کمک کنید. برای این کار باید نیم ساعت بعد از هر وعده غذایی با استفاده از یک پنبه مرطوب ناحیه تناسلی و قسمت مقعد را ماساژ دهید تا عمل ادرار یا مدفوع انجام شود. فراموش نکنید که چند بار در روز این کار را انجام دهید. در این مورد حتما از دامپزشک بخواهید تا شما را راهنمایی کند.

 

  • مراقب بیماری‌های بچه گربه باشید. برای بررسی وضعیت جسمی بچه گربه به طور مرتب به دامپزشک اطلاع دهید تا برای ویزیت پت در منزل به محل مورد نظرتان مراجعه نماید و سلامت بچه گربه شما را بررسی کند. اگر نیاز به انجام آزمایش پزشکی باشد دامپزشک در همان لحظه آزمایشات لازم را انجام خواهد داد و نتیجه را پس از چند روز به شما اطلاع خواهند داد.

آیا نیاز است بچه گربه را حمام کنیم؟

شاید بخواهید برای تمیز کردن بچه گربه‌تان او را به حمام ببرید اما توصیه می‌شود تا قبل از سه ماهگی از حمام کردن بچه گربه اجتناب کنید و با استفاده از یک حوله خیس تنها موهای حیوان و دستها و پاهای بچه گربه را تمیز کنید و بعد او را با حوله خشک گرم کنید تا بدن حیوان به طور کامل خشک شود.

سخن آخر،

بچه گربه‌ها بسیار ظریف و حساس هستند و باید همیشه در کنارشان باشید. آنها را گرم نگه دارید و به طور مرتب غذا بدهید تا بدنشان در ماه اول رشد مطلوبی داشته باشد و بتواند راه برود. در صورت مشاهده هر گونه علائمی مانند کاهش اشتها، استفراغ، مشکل تنفسی و … حتما با آزمایش آنلاین تماس حاصل نمائید و درخواست ویزیت دامپزشک در منزل را ثبت کنید تا دامپزشکان ما در اسرع وقت بچه گربه شما را معاینه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *