چکاپ آزمایش انلاین
چکاپ آزمایش انلاین

آزمایش ژنتیک مردان

چکاپ ها نمونه خون
چکاپ ها
چکاپ ها روز تا نتیجه ی آزمایش
onlin

  اطلاعات چکاپ ها

  چرا باید این تست را انجام دهیم؟
  این چکاپ شامل چه آزمایش هایی می شود؟

  نشانگرهای زیستی

  آزمایش ژنتیک
  نقص ژنتیکی کروموزوم Y (YCMD)
  سیستیک فیبروزیس (CFTR)