آزمایش آنلاین

آزمایش ژنتیک

1399-12-06

DFI

1399-12-06

AZF

1399-12-06

بررسی کاریوتایپ (Karyotype)

1399-12-06

آزمایش Semen Analysis

1399-11-13

نقص ژنتیکی کروموزوم Y (YCMD)

1399-11-13

سیستیک فیبروزیس (CFTR)