آزمایش آنلاین

آزمایش ژنتیک

1399-12-06

DFI

DFI was last modified: اسفند 6ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-06

AZF

AZF was last modified: اسفند 6ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-06

بررسی کاریوتایپ (Karyotype)

بررسی کاریوتایپ (Karyotype) was last modified: اسفند 6ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-06

آزمایش Semen Analysis

آزمایش Semen Analysis was last modified: اسفند 6ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-11-13

نقص ژنتیکی کروموزوم Y (YCMD)

نقص ژنتیکی کروموزوم Y (YCMD) was last modified: بهمن 13ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-11-13

سیستیک فیبروزیس (CFTR)

سیستیک فیبروزیس (CFTR) was last modified: بهمن 13ام, 1399 by سمانه نصیری