آزمایش آنلاین

آزمایش تیروئید ناشتا

1397-09-06
آزمایش تیروئید ناشتا

آزمایش تیروئید ناشتا

آزمایش تیروئید ناشتا آزمایش تیروئید ناشتا آزمایشی می باشد که برای تشخیص کم کاری و پرکاری غده تیروئید انجام می شود. غده تیروئید، غده ای می باشد که به صورت […]