آزمایش آنلاین

آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد

1396-07-01
آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک رصد

آزمایشگاه رصد

آزمایشگاه رصد آزمایشگاه رصد یک مجموعه پزشکی پاتوبیولوژی و ژنتیکی است که به سبب تعامل و همکاری با متخصصان آسیب شناسی به یک مرکز درمانی-آزمایشگاهی تبدیل شده است. آزمایشگاه رصد […]