آزمایش آنلاین
1396-07-11
آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین

آزمایشگاه آرمین

آزمایشگاه آرمین آزمایشگاه پاتوبیولوژی آرمین در سال 1330 تاسیس شده است و اولین آزمایشگاه خصوصی آسیب شناسی در ایران نیز بوده است. این آزمایشگاه از زمان تاسیس خود تا کنون […]