14 آذر 1397
14 آذر 1397

درخواست آزمایش در محل


مادرم خیلی سختش بود با آرتروز و درد زانو سوار و پیاده بشه از ماشین و اینکه پله های بیمارستان که دیگه نگو اما خداروشکر با خیال راحت تماس گرفتم و آزمایش آنلاین این مسئله رفت و آمد و برام حل کرد .