11 آذر 1397
11 آذر 1397

درخواست آزمایش در محل


نمی دونم چرا، ولی بعد فوت پدرم با توجه به بعضی حرفای فامیل شک داشتم پدر و مادرم، پدر و مادر حقیقیم باشن. اینقدر فکرو درگیر کرده بود که آخر آزمایش DNA دادم و خیال خودمو راحت کردم.