14 اسفند 1396
3 مرداد 1397

درخواست آزمایش در محل


من 2 ساله ازدواج کردم و الن 8 ماهه باردارم و به شدت از محیط بیمارستان و آزمایشگاه میترسم و فوبیا دارم و از وقتی با سیستم شما آشنا شدم خیلی بهم کمک کرده.