آزمایش آنلاین

مرکز پاتوبیولوژی وآزمایشگاهی سعادت آباد

1396-06-30
مرکز پاتوبیولوژی و آزمایشگاهی سعادت آباد

آزمایشگاه سعادت آباد

آزمایشگاه سعادت آباد آزمایشگاه سعادت آباد در ابتدا بصورت مرکز جراحی محدود در سال 1383، شروع به کار نمود. این مرکز در سال 1388 بر آن شد که با توجه […]