علوم آزمایشگاهی

8 تیر 1398

کار در آزمایشگاه

کار در آزمایشگاه مستلزم دانش و تجربه كافي در رابطه با روش‎هاي آزمايش و كار با وسايل و تجهيزات آزمايشگاهي، روش‎هاي استاندارد آزمايش‎ها و… اصول اندازه‎گيري، اعتباربخشي، كاليبراسيون و روش‎هاي […]