آزمایش آنلاین

تحقیقات علمی

22 فروردین 1395
آزمایش در ماه رمضان

آیا نمونه گیری آزمایش روزه را باطل می کند؟

در ماه رمضان چگونه آزمایش بدهم؟ آیا روزه ام باطل می شود؟
بقیه درباره " آزمایش آنلاین " چه می گویند