آزمایش آنلاین
1398-04-22
علم بیوشیمی

بیوشیمی

بیوشیمی یا زیست شیمی به مطالعه و بررسی تمام واکنش های شیمیایی و فرآیندهای زیستی که در بدن موجودات زنده اتفاق می افتد، می پردازد. با علم بیوشیمی می توان […]
1396-03-28
آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور

آزمایشگاه نور، در سال هزار و سیصد و هفتاد و شش هجری شمسی تاسیس شده و فعالیت خود را در ده طبقه و با یکصد و چهل نفر پرسنل، در […]