آزمایشگاه پارس

19 آبان 1396
آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس

آزمایشگاه پارس معرفی آزمایشگاه پارس: آزمایشگاه پارس زیر مجموعه بیمارستان پارس تهران می باشد که به مدد جمعی از پزشکان تحصیل کرده در زمینه های مختلف در سال 1338 تاسیس […]