3 از 3
3 . پرداخت

خدمت

آزمایش آنلاینتهران
آزمایش آنلاین-621/1/-78
آزمایش آنلاین
خدمت تومان مشاوره رایگان تلفنی پزشکی50.000 تومان تخفیف 50.000 تومان مالیات0 تومان
جمع کل تومان

پرداخت از طریق:

  • مجوز های قانونی

  • نماد الکترونیک
  • نماد الکترونیک
  • نماد الکترونیک

پشتیبانی از تمام بیمه های درمانی

کد تخفیف کد تخفیف دارید؟
اعمال