با وارد کردن اقلام آزمایش خود در فرم زیر می توانید، هزینۀ قابل پرداخت آزمایش خود را محاسبه نمایید. قابل ذکر است که قیمت ها طبق تعرفۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

در صورتی که دارای دفترچۀ بیمه می باشید، می توانید با ارسال تصویر نسخۀ خود از طریق روبات تلگرام، درخواست محاسبۀ قیمت آزمایش را بدهید.

* برای ارسال تصویر نسخه از طریق روبات تلگرام اینجا کلیک کنید.