آزمایش آنلاین

غربالگری جنین

پارامتر های مورد ارزیابی
تعداد پارامتر
33
-
0
دسته بندی چکاپ ها
روش نمونه گیری
حدود قیمت
محدوده ی قیمت به تومان
950000
-
21000