آزمایش آنلاین

اعزام پزشک به منزل شما

با انتخاب این گزینه پزشک ما به منزل شما اعزام میشوند و ویزیت و نمونه گیری در محل سکونت شما انجام میگردد