آزمایش آنلاین

ارسال نمونه ادرار به آزمایشگاه

با انتخاب این گزینه میتوانید ظرف جمع اوری ادرار را دریافت و سپس توسط پیک ما به ازمایشگاه ارسال میگردد