آزمایش هموگلوبين گليکوزيله | HbA1c

  • نوشته شده توسط مدیر سایت
  • 01 / 06 / 1399

در بالغین حدود 98 درصد هموگلوبین موجود در RBC ها Hgb A است. حدود 7 درصد Hgb A شامل یک نوع هموگلوبین (HbA1) است که با گلوکز (با پیوندی قوی) ترکیب می شود، به این روند گلیکوزیلاسیون می گویند. گلیکوزیلاسیون به راحتی قابل بازگشت نمی باشد. در واقع HbA1 از سه جزء (HbA1a، HbA1b، HbA1C) تشکیل می شود. HbA1c قوی تر از سایر اجزاء به گلوکز متصل می شود. HbA1C اکثریت HbA1 را تشکیل می دهد. حدود 70 درصد HbA1c گلیکوزیله می گردد. تنها 20 درصد A1a و A1b گلیکوزیله می باشند. به دلیل این که HbA1c بیشتر هموگلوبین گلیکوزیله را تشکیل می دهد، اندازه گیری آن دقیق تر است.

 

دلایل افزایش
هایپرگلایسمی غیر دیابتیک (مانند سندرم کوشینگ، پاسخ استرسی حاد، گلوکاگونوما، آکرومگالی، درمان با کورتیکواستروئیدها، فئوکروموسیتوما)، بیمار دیابتیک، بارداری و اسپلنکتومی می توانند باعث افزایش سطوح HbA1c بشوند.

 

دلایل کاهش
خون ریزی مزمن، نارسایی مزمن کلیوی و آنمی همولیتیک می توانند سبب کاهش HbA1C شوند.

 

داروها و عوامل مداخله گر
اسکوربیک اسید ممکن است سبب کاهش کاذب سطوح فروکتوز آمین گلیکوزیله شوند، سطوح پایین غیر طبیعی پروتئین ها ممکن است به صورت کاذب نشانگر سطوح طبیعی فروکتوز آمین گلیکوزیله باشد، اگر عمر RBC طولانی شود، HbA1 زمان بیشتری را برای گلیکوزیله شدن دارد و مقادیر HbA1C به طور کاذب افزایش می یابند همچنین هموگلوبینوپاتی ها می توانند بر نتایج آزمایش اثر بگذارند، دلیل آن تغییر قابل توجه مقدار HbA (و در نتیجه HbA1) در این بیماری هاست.

 

مقادیر نرمال
کودکان / بالغین غیر دیابتی: 4-5/9 درصد
کنترل خوب دیابت: < 7 درصد
کنترل نسبتا خوب دیابت: 8-9 درصد
کنترل وضعیت دیابت: > 9 درصد