آزمایش آنلاین

نشانگر های زیستی

1399-12-12

BT/CT

BT/CT was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

ترومبوپلاستین (PTT)

ترومبوپلاستین (PTT) was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

پروترومبین (PT)

پروترومبین (PT) was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

stool culture

stool culture was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

stool x3

stool x3 was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری
1399-12-12

H.pylori Ag Stool

H.pylori Ag Stool was last modified: اسفند 12ام, 1399 by سمانه نصیری