واکسن های مورد نیاز سگ خانگی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 21 / 02 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

واکسیناسیون برای کمک به سگ خانگی شما برای داشتن زندگی طولانی و شاد ضروری است. واکسن‌ها از سگ شما در برابر بیماری‌های جدی و کشنده محافظت می‌کنند. واکسیناسیون اغلب به صورت تزریق سالانه انجام می‌شود و ایمنی سگ خانگی شما را بالا نگه می‌دارد. واکسن سیستم ایمنی را تحریک می‌کند تا در صورت مواجهه با میکروارگانیسم در آینده، سگ یا بیمار نمی‌شود یا به صورت خفیف دچار بیماری می‌شود. در هر صورت، مهم است که با دامپزشک خود برای دریافت برنامه واکسیناسیون مناسب سگ خانگی خود مشورت بگیرید. در این بررسی ما در مورد واکسن های مورد نیاز سگ خانگی صحبت می‌کنیم.

چرا سگ‌ها به واکسیناسیون نیاز دارند؟

واکسیناسیون و واکسن‌های تقویت کننده، نقش مهمی در محافظت از سگ شما در برابر بیماری‌های خطرناک و بالقوه کشنده مانند پاروویروس، هپاتیت سگ و سرفه لانه ایفا می‌کنند. واکسن‌ها با دادن مقدار کمی از باکتری یا ویروسی که باید علیه آن واکسینه شود، به سگ شما جهت حفظ سلامتی کمک می‌کند. باکتری یا ویروسی معمولاً یک سویه اصلاح شده یا مرده است که ضرری ندارد.

 

واکسیناسیون سیستم ایمنی بدن سگ را در معرض ویروس یا باکتری قرار می‌دهد و سیستم ایمنی بدن او را برای شناسایی و حمله تقویت می‌کند. این بدان معناست که اگر سگ خانگی شما در آینده با بیماری سختی مواجه شود، سیستم ایمنی او قادر خواهد بود با بیماری مبارزه کند. پس همیشه بهتر است سگ‌ها را واکسینه کنید. این کار به محافظت از جامعه سگ‌ها کمک می‌کند و خطر عفونت را برای همه سگ‌های منطقه کاهش می‌دهد. اگر به سلامت کلی سگ خانگی خود اهمیت می‌دهید، از خدمات «ویزیت دامپزشک در منزل» بهره مند شوید.

واکسیناسیون ضروری در مقابل غیر ضروری

واکسیناسیون برای سگ خانگی به دو دسته کلی تقسیم می‌شود که شامل واکسن‌های ضروری و غیر ضروری هستند.

واکسن‌های ضروری

واکسن‌های ضروری برای همه سگ‌ها و توله‌ها لازم هستند. این واکسن‌های عبارتند از:

 • دیستمپر سگ، آدنوویروس-2 (هپاتیت)/پاروویروس/واکسن پاراآنفلوآنزا (تزریق شده به عنوان یک واکسن که معمولا به عنوان DA2PP، DHPP یا DAPP شناخته می‌شود)
 • واکسن ویروس هاری

واکسن‌های غیر ضروری

واکسن‌های غیر ضروری اختیاری در نظر گرفته می‌شوند و بر اساس عواملی مانند سبک زندگی و موقعیت جغرافیایی سگ خانگی شما به او داده می‌شوند. چندین واکسن غیر ضروری از بیماری‌های بسیار مسری یا بالقوه کشنده محافظت می‌کنند. برای تعیین اینکه کدام واکسن‌ها برای سگ خانگی شما مناسب هستند، دامپزشک به عوامل مختلف زیر توجه می‌کند:

 

 • موقعیت جغرافیایی و خطر ابتلا به بیماری در این مناطق
 • اینکه آیا سگ خانگی شما به مهدکودک سگ، پارک سگ یا نظافت می‌رود.
 • خواه سبک زندگی سگ خانگی شامل مسافرت، پیاده روی یا قرار گرفتن در معرض طبیعت وحشی یا آب باشد.
 • سلامت کلی حیوان چقدر است.

واکسن‌های غیر ضروری عبارتند از:

 • واکسن بوردتلا Bronchiseptica (سرفه لانه)
 • واکسن لپتوسپیرا (لپتوسپیروز)
 • واکسن لایم Borrelia Burgdorferi
 • واکسن H3N2/H3N8 (آنفلوانزای سگ)
 • واکسن کروتالوکس آتروکس (مار زنگی)

با «آزمایش پزشکی حیوانات در منزل» می‌توانید از سلامت کلی سگ خانگی خود و نیاز او به واکسن مطلع شوید.

توله سگ‌ها به کدام واکسن نیاز دارند؟

واکسیناسیون در توله سگ‌ها باید از 6 تا 8 هفتگی شروع شود، هر 2 تا 4 هفته ادامه یافته و تا 16 هفتگی پایان یابد. برخی از سگ‌ها در مناطق پرخطر ممکن است از دریافت آخرین واکسن‌ها در حدود 18 تا 20 هفتگی بهره مند شوید. برنامه واکسیناسیون برای توله سگ‌ها طبق جدول زیر است:

سنواکس ضروریواکسن غیر ضروری
6 تا 8 هفتگیDAPبوردتلا

پاراآنفلوآنزا (اغلب در واکسن ترکیبی DAP موجود است)

10 تا 12 هفتگیDAPلپتوسپیروز

لایم

آنفولانزای سگ

14 تا 16 هفتگیDAP (دامپزشکان ترجیح می دهند واکسن نهایی DAP را در 16 هفته یا بعد از آن تزریق کنند)

واکسن هاری (در صورت الزام قانون ممکن است زودتر تزریق شود)

لپتوسپیروز

لایم

آنفولانزای سگ

برای اینکه واکسن‌ها محافظت مورد نیاز توله سگ‌ها را فراهم کنند، هر دو تا چهار هفته یک بار تا حداقل 16 هفتگی آنها تزریق می‌شوند. دامپزشک شما به تعیین بهترین برنامه واکسن برای توله سگ خانگی شما کمک می‌کند.

سگ‌های بالغ به کدام واکسن نیاز دارند؟

سگ‌های بالغ علاوه بر واکسن‌های غیر ضروری که بین شما و دامپزشک‌تان تصمیم ‌گیری می‌شوند، به واکسن‌های ضروری خود (واکسن‌های DAP و‌ هاری) نیاز دارند. برنامه واکسیناسیون برای یک سگ بالغ ممکن است طبق جدول زیر باشد:

دورهواکس ضروریواکسن غیر ضروری
واکسن‌های سالانه برای سگ‌هاهاری (واکسن اولیه)بوردتلا (گاهی هر 6 ماه یکبار تجویز می‌شود)

لپتوسپیروز

لایم

واکسن سگ‌ها هر 3 سال یکبار تزریق می‌شود.DAP

هاری (پس از واکسن اولیه، هر 3 سال یکبار داده می‌شود)

در حال حاضر هیچ واکسن غیر ضروری 3 ساله در دسترس نیست.

اگر واکسن سگ خانگی به تاخیر افتاده باشد یا اولین بار است که واکسن دریافت می‌کند، دامپزشک شما ممکن است یک واکسن تقویت کننده یا یک برنامه سالانه را به منظور اطمینان از محافظت مناسب برای حیوان خانگی شما توصیه کند. برای این منظور می‌توانید از «ویزیت دامپزشک در منزل» بهره مند شوید.

واکسن های مورد نیاز سگ خانگی از چه بیماری‌هایی جلوگیری می‌کنند؟

در ادامه توضیحی در مورد بیماری‌ها و مشکلات سلامتی که می‌توانند برای حیوان خانگی شما ایجاد شوند، ارائه خواهد شد:

بیماری هاری

هاری ویروسی است که باعث بیماری عصبی می‌شود که برای حیوانات خانگی و انسان کشنده است. این بیماری بیشتر از طریق گاز گرفتن حیوان آلوده منتقل می‌شود و همچنین می‌تواند از طریق زخم‌های ناشی از گاز گرفتگی به صاحبش منتقل شود. واکسن هاری طبق قانون الزامی است و با وجود سیستم واکسیناسیون عالی، هنوز هم حیوانات و افرادی وجود دارند که هر ساله به هاری مبتلا می‌شوند.

با توجه به مرگ و میر و بیماری مشترک انسان و دام در ارتباط با هاری (تقریباً 100 درصد)، اگر حیوان خانگی شما از واکسن هاری خود استفاده نکرده باشد، عواقب قانونی دارد. اگر سگ خانگی واکسینه نشده یا در معرض یک حیوان هار قرار گیرد یا به طور تصادفی کسی را گاز بگیرد، ممکن است منجر به نگرانی‌های سلامتی، نیاز به قرنطینه یا اتانازی انسانی در شرایط خاص شود. اگر نگران هزینه‌های بیماری سگ خانگی خود هستید، از خدمات «بیمه حیوانات خانگی» استفاده کنید.

دیستمپر، آدنوویروس (هپاتیت)، پاروویروس  (DAP)

واکسن DAP از انواع بیماری‌هایی که می‌توانند به سرعت در بین سگ‌ها پخش شوند و پیامدهای جدی برای سگ‌ها از جمله بیماری شدید و مرگ داشته باشند، محافظت می‌کند. این واکسن از سگ‌ها در برابر بیماری‌های زیر محافظت می‌کند:

 • دیستمپر سگ: یک بیماری ویرانگر است که در سگ‌های واکسینه نشده بسیار مسری است و می‌تواند منجر به علائم شدید عصبی، ذات الریه، تب، آنسفالیت و مرگ شود.
 • آدنوویروس 1: یک بیماری ویروسی عفونی است که به عنوان هپاتیت عفونی سگ نیز شناخته می‌شود. باعث عفونت‌های دستگاه تنفسی فوقانی و همچنین تب، نارسایی کبد، نارسایی کلیه و بیماری‌های چشمی می‌شود.
 • پاروویروس: این عارضه در توله سگ‌ها به ویژه مسری است و می‌تواند باعث استفراغ شدید، اسهال، بی‌حالی، کم آبی بدن و در موارد شدید مرگ شود.

اغلب اوقات، ویروس پاراآنفلوانزای غیر ضروری نیز در این واکسن ترکیب می‌شود و نام آن را به DAPP یا DHPP تغییر می‌دهد.

 

بوردتلا و پاراآنفلوانزای سگ

بوردتلا و ویروس پاراآنفلوانزای سگ دو عامل مرتبط با سرفه بسیار مسری هستند که معمولاً به عنوان سرفه لانه یا بیماری تنفسی عفونی سگ (CIRDC) شناخته می‌شوند. بیماری‌های ناشی از این عوامل معمولاً خود به خود برطرف شده اما گاهی اوقات می‌توانند منجر به ذات الریه یا بیماری تنفسی شدیدتری شوند.

از آنجایی که بوردتلا بسیار مسری است، سگ شما باید نسبت به این بیماری ایمن باشد تا بتواند در «پانسیون حیوانات خانگی» نگهداری شود. پاراآنفلوانزا ممکن است در یک واکسن ترکیبی با بوردتلا یا DAP گنجانده شده یا نباشد.

آنفولانزای سگ

آنفولانزای سگ توسط دو سویه شناسایی شده ویروس، H3N2  و H3N8 ایجاد می‌شود. این عارضه بسیار مسری است و باعث سرفه، ترشحات بینی و تب کم در سگ خواهد شد. شیوع این بیماری توجه زیادی را به خود جلب می‌کند زیرا ویروس‌های آنفولانزا می‌توانند باعث ایجاد گونه‌های جدیدی از آنفولانزا شوند که پتانسیل تأثیرگذاری بر گونه‌های دیگر و احتمالاً مرگ را به همراه دارند. به طور معمول، واکسن آنفولانزای سگ برای سگ‌هایی که به مهد کودک، نظافت یا هر مکانی که سگ‌ها در آن حضور دارند، توصیه می‌شود.

 

بیماری لپتوسپیروز

لپتوسپیروز یک بیماری باکتریایی است که می‌تواند باعث نارسایی شدید کلیه یا کبد در سگ‌ها و افراد شود. این بیماری از طریق ادرار حیوانات آلوده منتقل شده و در مناطق روستایی و شهری یافت می‌شود. این واکسن در مکان‌های جغرافیایی که لپتوسپیروز در آنها اتفاق میفتد، ضروری در نظر گرفته می‌شود اما به طور کلی به عنوان یک واکسن غیر ضروری شناخته می‌شود. شما با «ویزیت دامپزشک در منزل» می‌توانید سگ خانگی خود را از بیماری لپتوسپیروز دور نگه دارید.

سگ‌ها می‌توانند با لیسیدن یا تماس با آب آلوده که در آن حیوان آلوده ادرار کرده است، در معرض این عارضه قرار گیرند. اگرچه به طور سنتی، واکسن لپتوسپیروز به سگ‌های مناطق روستایی با سبک زندگی در فضای باز توصیه می‌شد اما اکنون مشاهده شده است که لپتوسپیروز در محیط‌های حومه‌ای و شهری نیز رخ می‌دهد. با دامپزشک خود صحبت کنید که آیا این واکسن را برای حیوان خانگی شما توصیه می‌کنند یا خیر. این واکسن چهار مورد از شایع‌ترین سرووارهای لپتوسپیروز را پوشش می‌دهد و واکسن اولیه باید دو تا چهار هفته بعد تزریق شود.

بیماری لایم

بیماری لایم یک بیماری منتقله از کنه است که توسط باکتری Borrelia Burgdorferi ایجاد می‌شود که می‌تواند باعث تب، بی‌حالی، کاهش اشتها، لنگش پا و در موارد شدید نارسایی کلیه شود. بیماری لایم در مناطق مختلف در سراسر کشور رخ می‌دهد و واکسن در این مناطق یا برای کسانی که به آن مناطق سفر می‌کنند نیز توصیه می‌شود. اگر این واکسن برای حیوان خانگی شما توصیه شده است، با دامپزشک خود صحبت کنید.

مانند لپتوسپیروز، واکسن در ابتدا به صورت دو تزریق به فاصله سه تا چهار هفته و سپس سالیانه پس از آن تزریق می‌شود. مهم است که در مورد سبک زندگی سگ خود با دامپزشک‌تان صحبت کنید تا او بتواند توصیه‌های مناسبی را ارائه دهد. به غیر از واکسن‌های ضروری و غیر ضروری، هیچ پروتکل یکسانی برای واکسینه کردن سگ شما وجود ندارد. همکاری با دامپزشک بهترین رویکرد برای ایجاد برنامه واکسن مناسب سگ و برای سگ خانگی شماست.

عوارض جانبی و خطرات مرتبط با واکسیناسیون سگ

مزایای واکسیناسیون بسیار بیشتر از عوارض آن است. با این حال مانند هر دارو یا پروتکل ایمن سازی، واکسیناسیون توله سگ و واکسن سگ بالغ می‌تواند عوارض جانبی ایجاد کند. ما توصیه می‌کنیم که توله سگ یا سگ بالغ خود را در زمانی که می‌توانید بعد از واکسیناسیون آنها را تحت نظر داشته باشید، واکسینه کنید. اگر سگ شما واکنشی به واکسیناسیون داشته باشد، علائم ممکن است شامل موارد زیر باشند:

 • تب
 • سستی
 • از دست دادن اشتها
 • تورم صورت یا پنجه یا کهیر
 • استفراغ
 • اسهال
 • درد یا تورم در اطراف محل تزریق
 • کلاپس، مشکل در تنفس و تشنج (شوک آنافیلاکتیک)

 

درست مانند واکسن‌های انسانی، علائم خفیف را می‌توان نادیده گرفت. اکثر واکنش‌ها خفیف و کوتاه مدت هستند. اگر مشکوک به واکنش شدیدتر به واکسن توله سگ یا واکسن سگ هستید مانند تورم صورت، استفراغ یا بی‌حالی، باید فوراً با دامپزشک خود تماس بگیرید.

کلام آخر

واکسن‌ها به آماده سازی سیستم ایمنی سگ برای دفاع از خود در برابر هرگونه تهاجم ارگانیسم‌های بیماری‌زا کمک می‌کنند. واکسن‌ها حاوی آنتی ژن‌هایی هستند که از ارگانیسم‌های عامل بیماری در سیستم ایمنی سگ تقلید می‌کنند اما در واقع باعث بیماری نمی‌شوند.

هدف از واکسیناسیون توله سگ‌ها و سگ‌های بالغ تحریک خفیف سیستم ایمنی با شناسایی آنتی ژن‌های موجود است. به این ترتیب، اگر سگی در معرض بیماری واقعی قرار گیرد، سیستم ایمنی آن بیماری را تشخیص می‌دهد و بنابراین آماده مبارزه می‌شود. شما با استفاده خدمات «ویزیت دامپزشک در منزل» می‌توانید یک برنامه واکسیناسیون منظم از دامپزشک دریافت کنید.

2 دیدگاه ها

 1. نوشینی گفت:

  با عرض سلام
  چند سوال داشتم خدمتتون تا چند سالگی باید واکسن چه ضروی چه غیر ضروی به سگها تزریق شود؟و هزینه ویزیت دامپزشک در منزل چقدر هست؟
  باسپاس

  • فاطمه مهربان گفت:

   با سلام و احترام
   ویزیت دامپزشک در منزل ۳۵۰ هزار تومان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *