مشاوره افسردگی | مشاوره آنلاین افسردگی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 28 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

افسردگی یکی از شایع‌ترین اختلالات روانی است که ممکن است به دلایل مختلف در افراد بروز کند. افسردگی بر فعالیت‌های روزمره افراد و عواطف و احساسات آنها تاثیر می‌گذارد و در صورتی که درمان نشود مشکلات جسمی و روحی بسیاری برای فرد بوجود خواهد آورد. اما این بیماری قابل درمان است و در صورت اقدام به موقع در مدت زمان کوتاهی فرد با استفاده از روش‌های روان درمانی به طور کامل درمان می‌شود و نیازی به دارو نخواهد داشت. با استفاده از مشاوره افسردگی می‌توان بسیاری از انواع افسردگی را با استفاده از تکنیک‌های روانشناسی درمان کرد.

تفاوت افسردگی و احساس غم

غمگین بودن به دلیل اتفاقی دردناک و ناراحت کننده با افسردگی تفاوت دارد. به عنوان مثال اگر فردی شغلش را از دست داده باشد یا شاهد مرگ عزیزان خود باشد امری طبیعی است که مدتی ناراحت و غمگین باشد تا با گذشت زمان بتواند با این اتفاق کنار بیاید و به زندگی عادی خود ادامه دهد. این احساس ممکن است در طول زندگی بارها و بارها و به دلایل تجربه شود و نحوه برخورد هر فرد با حوادث ناراحت کننده یا یکدیگر متفاوت خواهد بود. اما شاید علائم آن با علائم افسردگی مشترک باشد ولی مدت زمان آن با یکدیگر تفاوت دارد. مهمترین تفاوت‌های افسردگی و غم عبارتند از:

 

 • در زمان غم احساسات و ناراحتی‌ها دائمی نیستند و به صورت نوسانی یا لحظه‌ای در فرد ایجاد می‌شوند، به عنوان مثال با تجدید خاطره یا قرار گرفتن در یک موقعیت خاص ممکن است یادآور اتفاق تلخ گذشته باشد. اما افسردگی احساس لذت از زندگی و کارهای مورد علاقه به مرور زمان از بین می‌رود و فرد همیشه کسل است.
 • فرد غمگین و ناراحت اعتماد به نفس خود را حفظ می‌کند و کارهای خود را مثل همیشه انجام می‌دهد اما فرد افسرده همیشه احساس بی فایده بودن می‌کند و اعتماد به نفس خود را از دست می‌دهد.
 • گاهی ممکن است احساس غم در فرد شدت پیدا کند و ادامه داشته باشد و با گذشت زمان به افسردگی تبدیل شود. اگر فرد اندوهگین حمایت نشود ممکن است افسرده شود و تغییرات روحی در وی همیشگی شود.

علائم افسردگی

بیماری افسردگی ممکن است با توجه به شدت بیماری علائم مختلفی داشته باشد. معمولا افسردگی خفیف علائم واضحی ندارد و به همین دلیل نادیده گرفته می‌شود. در جلسات مشاوره روانشناسی تلفنی  ابتدا با انجام تست افسردگی میزان شدت افسردگی توسط روانشناس تشخیص داده می‌شود. اما در مراحل پیشرفته‌تر علائم بیشتری در فرد بروز می‌کند که عبارتند از:

 • احساس غم و اندوه همیشگی
 • از دست دادن شوق و اشتیاق برای انجام کارهای لذت بخش و هیجان انگیز گذشته
 • بر هم خوردن تعادل خواب، برخی افراد خیلی می‌خوابند و برخی از افراد دچار کم خوابی می‌شوند
 • کاهش وزن شدید یا افزایش وزن به دلیل پر خوری عصبی
 • احساس خستگی و کسلی به طور مداوم
 • کند شدن حرکات بدن یا لحن صحبت کردن و یا افزایش بی دلیل تحرک بدنی
 • احساس گناه و عذاب وجدان برای اتفاق‌های ساده و پیش پا افتاده
 • عدم توانایی برای تمرکز و یادگیری و از دست دادن قدرت تصمیم گیری
 • فکر کردن به خودکشی و برنامه ریزی برای انجام آن

اگر این علائم تنها یک هفته یا چند روز در فرد بوجود آید و پس از آن از بین برود نشانه افسردگی نیست و ممکن است به دلیل بر اختلال در سطح هورمون‌ها یا عوارض دارویی پیش آمده باشد. به همین دلیل اگر این علائم را در خود یا نزدیکان خود مشاهده نمودید ابتدا به فکر انجام آزمایش هورمونی زنان یا آزمایش بررسی هورمون‌های مردانه باشید.

دلیل بوجود آمدن بیماری افسردگی

افسردگی ممکن است به دلایل مختلف در افراد بوجود بیاید. حتی افرادی که از نظر موقعیت شغلی یا اجتماعی فردی در جایگاه بالایی قرار دارند و فرد موفقی هستند نیز ممکن است به افسردگی مبتلا شوند. مهمترین دلایل افسردگی در افراد عبارت است از :

 • اختلالات شیمیایی در مغز یا بر هم ریختن نظم هورمون‌های بدن
 • عامل وراثتی و وجود فردی مبتلا به افسردگی در اقوام نزدیک
 • اختلالات شخصیتی و تفکرات منفی فرد نسبت به دیگران و جامعه
 • زندگی کردن در محیطی پر تنش و پر استرس

 

انواع افسردگی

در علوم روانشناسی هشت نوع افسردگی تعریف شده است هر نوع افسردگی مدت زمان مشخصی دارد و شدت افسردگی در انواع مختلف با دیگری متفاوت می‌باشد. همچنین تغییرات خلق و خو و رفتاری در هر نوع افسردگی متفاوت خواهد بود. انواع افسردگی به شرح زیر می‌باشد:

 • نوسانات اخلاقی: این نوع افسردگی بیشتر در کودکان و نوجوانان 6 تا 18 سال مشاهده می‌شود و به صورت نوسانات اخلاقی شدید بروز می‌کند. این موضوع موجب آزرده خاطر شدن خانواده‌ها و خود فرد خواهد شد.
 • افسردگی شدید: در این نوع افسردگی فرد شدیدترین علائم افسردگی را تجربه می‌کند و برای انجام فعالیت‌های روزانه نیز دچار مشکل می‌شود.
 • دیستیمیا یا افسردگی مداوم: علائم افسردگی و حالات روحی ناساعد که بیش از 2 سال ادامه داشته باشد.
 • افسردگی قبل از قاعدگی: این نوع از افسردگی چند روز پیش از قاعدگی شروع می‌شود و با پایان یافتن دوره قاعدگی از بین می‌رود.
 • عوارض دارویی و افسردگی ناشی از مصرف دارو: برخی از داروهای عوارضی همچون افسردگی به همراه دارند و گاهی نیز ممکن است به دلیل قطع مصرف دارو فرد مدتی دچار افسردگی شود.
 • افسردگی ناشی از بیماری یا زایمان: برخی از بیماری‌ها ممکن است باعث افسردگی فرد بیمار شود. سختی بیماری و درد ناشی از آن ممکن است فرد را دچار افسردگی کند. این نوع افسردگی گذرا است و با روان درمانی بهبود می‌یابد.
 • افسردگی به دلیلی نامشخص: گاهی ممکن است پزشکان علائم افسردگی را در فردی مشاهده کنند اما دلیلی برای بوجود آمدن پیدا نکنند.
 • افسردگی پنهان: در این حالت از افسردگی ممکن است فرد علامت خاصی نداشته باشد و یا خود به گونه‌ای تظاهر کند که هیچ فردی نتواند تشخیص دهد که او افسرده است. در این حالت تشخیص افسردگی برای پزشکان نیز دشوار خواهد بود. گاهی تنها با استفاده از تست افسردگی می‌توان وجود افسردگی در این افراد را تشخیص داد.

عوارض افسردگی

افسردگی نیاز به درمان دارد در غیر این صورت زندگی عادی فرد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است شدت یابد. از مهمترین عوارض افسردگی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • پرخوری یا کم خوری به دلیل فشارهای روانی و افسردگی و افزایش یا کاهش شدید وزن.
 • ابتلا به بیماری‌های قلب و عروق به دلیل افزایش وزن و عدم رعایت پرهیز غذایی و پرخوری عصبی.
 • ابتلا به برخی از بیماری‌های خود ایمنی مانند سندروم روده تحریک پذیر، ورم مفاصل، دیابت نوع دو و برخی از بیماری‌های عصبی.
 • کاهش میل جنسی و عدم تمایل به برقراری رابطه جنسی
 • مشکلات دستگاه گوارش مانند یبوست یا اسهال مزمن و درد معده
 • وجود دردهای مزمن در قسمت‌های مختلف بدن مانند سردردهای عصبی و مزمن، درد مفاصل، احساس خستگی و کوفتگی که دلیل خاصی ندارد.

چه زمان به مشاوره افسردگی نیاز داریم؟

دلیل بروز افسردگی در هر فرد ممکن است با دیگری متفاوت باشد به همین دلیل نمی‌توان علت افسردگی را در تمامی افراد یک موضوع مشخص دانست. گاهی ممکن است به دلیل وقوع اتفاقی سخت و دردناک در زندگی افسردگی بوجود آمده باشد و گاهی افسردگی ریشه در کودکی فرد دارد. بنابراین دلیل اصلی استفاده از مشاوره افسردگی یافتن علت افسردگی است. در جلسات مشاوره افسردگی روان درمانگر کمک می‌کند تا ریشه افسردگی در فرد کشف شود و درمان با توجه به آن صورت گیرد.

بهترین زمان برای استفاده از مشاوره افسردگی عبارت است از:

 • زمانی که یکی از نزدیکان خود را از دست داده‌اید و احساس غم شدیدی دارید. بروز ندادن غم و پنهان کردن آن موجب افسردگی خواهد شد.
 • مبتلا شدن به بیماری نیز می‌تواند موجب بروز افسردگی در فرد شود، بنابراین اگر بیماری خاصی دارید، مانند انواع سرطان‌ها، اختلالات تیروئیدی، بیماری‌های التهاب مفاصل و …
 • روبرو شدن با اتفاقی ناگوار در زندگی مانند ورشکستگی، طلاق، شکست عشقی و … برای کنار آمدن با این اتفاقات می‌توانید از کمک‌های مشاور استفاده نمائید.

 

 • وجود خشمی درونی و بدون علت می‌تواند به علت وجود افسردگی باشد. اگر احساس می‌کنید که همیشه بدون دلیل عصبانی هستید یا آستانه تحملتان کم است و زود عصبانی می‌شوید باید علت آن را بیابید، شاید به دلیل افسردگی نهفته‌ای باشد که درون شما وجود دارد.
 • وجود اتفاقاتی ناگوار در کودکی مانند سوء استفاده جنسی و عاطفی نیز ممکن است سبب بروز افسردگی در فرد شود. معمولا افراد این اتفاقات را به کسی نمی‌گویند و این اتفاق همیشه ذهن آنها را آزار می‌دهد و موجب افسردگی و کاهش اعتماد به نفس این افراد می‌شود. در این شرایط بهتر است شرایط و اتفاقات دوران کودکی را با مشاور در میان بگذارید و راهکاری برای کنار آمدن با آن بیابید.

اهمیت مشاوره افسردگی در درمان آن

افسردگی می‌تواند در فرد به صورت پنهان باقی بماند اما گاهی به صورت رفتارهای عصبی و واکنش‌های رفتاری شدید بروز می‌کند. به همین دلیل اگر افسردگی زندگی روزمره شما را تحت تاثیر قرار نداده است بهتر است آن را درمان کنید در غیر اینصورت علائم با گذشت زمان شدیدتر خواهند شد و بیماری‌های روانی و جسمی دیگری نیز به سراغتان خواهد آمد. به همین دلیل در صورتی که احساس می‌کنید چند علائم افسردگی را دارید حتما از مشاوره روانشناسی تلفنی  استفاده کنید و در جلسات مشاوره افسردگی شرکت کنید.

صحبت کردن با فردی که در زمینه مشکلات و اختلالات روحی و روانی آگاهی کامل دارد می‌تواند به بهبود حال روحی شما و کیفیت زندگی‌تان کمک بزرگی نماید. روانشناس با کشف نیمه‌های پنهان شخصیت شما می‌تواند به شما کمک کند تا بتوانید با انواع اختلالات رفتاری و اخلاقی خود کنار بیایید و بپذیرید که افسرده هستید و باید درمان شوید. یکی از مهمترین قدم‌ها در درمان افسردگی این است که فرد بپذیرد که افسرده است و سپس با بیان دغدغه‌های فکری خود و با استفاده از راهنمایی مشاور آنها را حل کند.

مشاوره افسردگی آنلاین

بسیاری از افراد به دلیل مشغله کاری زمان کافی برای مراجعه نزد روانشناس را ندارند، مشاوره افسردگی آنلاین این امکان را برای افراد جامعه فراهم می‌نماید تا بتوانند در محل کار خود یا از منزل با مشاور تماس حاصل نمایند و در جلسات آنلاین مشاوره روانشناسی تلفنی شرکت کنند. مشاوره افسردگی آنلاین محیطی امن و آرام را فراهم نموده است تا افراد بتوانند در کمال آرامش و در محلی که احساس آرامش و امنیت دارند با مشاور صحبت کنند.

انواع روش‌های درمان افسردگی

پیش از شروع هر گونه درمان برای افسردگی فرد مراجعه کننده باید از نظر جسمی مورد بررسی قرار گیرد و به همین دلیل روانشناس توصیه می‌کند که حتما آزمایش چکاپ کامل انجام شود. سپس با تشخیص علت افسردگی درمان‌های لازم انجام می‌شوند. روش درمان افسردگی به شرح زیر می‌باشد:

 • دارو درمانی: در این روش درمان روانشناس با تجویز داروهای ضد افسردگی به فرد کمک می‌کند تا علائم کمتری را تجربه کند و با بهبود روحیه روش‌های درمانی دیگر را آغاز می‌کند.
 • روان درمانی: در کنار دارو درمانی استفاده از روش وان درمانی نیز موجب می‌شود تا فرد مهارت‌های لازم برای رویارویی با حالات ناخوشآیند افسردگی را بیاموزد و افسردگی خود را درمان کند. روان درمانی ممکن است به صورت گروهی یا انفرادی انجام شود. مدت زمان درمان بسته به شدت افسردگی افراد متفاوت خواهد بود.
 • استفاده از شوک الکتریکی: این روش برای افرادی کاربرد دارد که با استفاده از دارو درمانی و روان درمانی بهبود نیافته باشند و علائم بسیار شدیدی را تجربه می‌کنند. این روش باید تحت نظر پزشک متخصص انجام شود.

مشاوره افسردگی پس از زایمان

یکی از شایع‌ترین دلایل افسردگی در بانوان افسردگی پس از بارداری است که به دلیل بارداری در سن کم، اختلالات تیروئید، سابقه افسردگی، سقط جنین، عدم حمایت همسر و … بوجود می‌آید. بنابراین انجام آزمایش تیروئید و سایر آزمایش‌ها می‌تواند علت اصلی افسردگی را مشخص نماید. آزمایشهای مربوطه مهمترین نشانه‌های افسردگی پس از بارداری عبارتند از:

 

 • احساس اضطراب و نگرانی بیش از حد
 • بی خوابی طولانی مدت
 • عدم توانایی برای تمرکز کردن
 • عصبانیت بدون دلیل از اطرافیان و نوزاد
 • از دست دادن اعتماد به نفس

افسردگی پس از زایمان ممکن است دو الی سه هفته پس از زایمان رخ دهد و در صورتیکه درمان به موقع انجام شود و مادر با مشاور افسردگی در ارتباط باشد این علائم خیلی زود از بین خواهند رفت. مادر می‌آموزد که چگونه با نوزاد خود رفتار کند و روابط خود و نوزادش را بهبود بخشد و احساسات منفی را کنار بگذارد. بدین ترتیب در جلسات مشاوره افسردگی به مادر تکنیک‌های مناسب برای سلامت روان آموزش داده می‌شود.

به منظور استفاده از خدمات مشاوره روانشناسی تلفنی می‌توانید از طریق سایت آزمایش آنلاین با کارشناسان ما در تماس باشید و در زمان مورد نظر با روانشناسان ما تماس حاصل نمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *