زوج درمانی | معرفی متخصص + تکنیک‌های زوج درمانی

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 24 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

آیا به رابطه خود با همسرتان دقت کرده‌اید؟ دوست دارید ارتباطی عاطفی و عاشقانه همانند دوران اولیه ازدواجتان را دوباره تجربه کنید؟ آیا درباره اهمیت زوج درمانی و فواید آن چیزی شنیده‌اید؟ اگر متوجه شوید رابطه‌تان با همسرتان کمی دچار مشکل شده است برای حل آن زوج درمانی را انتخاب خواهید کرد؟

بسیاری از زوج‌های جوان و میانسال اینطور احساس می‌کنند که از تمامی مهارت‌های ارتباطی با همسر خود آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که چگونه باید با همسر خود رفتار کنند. درست است که پس از گذشت زمانی از زندگی مشترک زوجین درباره خصوصیات رفتاری و اخلاقی یکدیگر آگاهی می‌یابند، اما نباید این نکته را فراموش کرد که گاهی کشف خصوصیات عمیق شخصیتی و رفتار درست ، گاهی به تنهایی غیر ممکن است.

زوج درمانی با کمک و راهنمایی زوجین کمک می‌کند تا روابط شاد و صمیمی میان زوجین شکل بگیرد و همسران درباره نحوه برخورد با یکدیگر آگاه باشند و بهترین رفتار را در برابر یکدیگر داشته باشند. بدین ترتیب بسیاری از مشکلات و اختلافات تنها با آموزش چند مهارت ارتباطی حل خواهد شد.

 

زوج درمانی و اهمیت آن در زندگی زناشویی

زوج درمانی یک روش درمانی و روانشناسی است که به زوجین کمک می‌کند تا بتوانند با چند مهارت رفتاری ساده روابط خود را بهتر کنند و بسیاری از مشکلات و اختلافات را حل نمایند. متخصص زوج درمانی فردی است که با استفاده از شیوه‌های درمانی به زوجین کمک می‌کند تا بتوانند با مسائل زناشویی بیشتر آشنا شوند و بتوانند درباره زندگی خود و روابطشان درست تصمیم بگیرند. جلسات زوج درمانی معمولا به صورت سه نفره برگزار می‌شود و متخصص زوج درمانی تاکید دارد که هر دو زوجین در جلسات حضور داشته باشند.

در جلسات زوج درمانی معمولا چند نکته مهم که ریشه بسیاری از مشکلات روابط زناشویی است به دقت بررسی می‌شود. از این رو روانشناس از زوجین می‌خواهد که مشکل و دغدغه اصلی خود را صراحتا بیان کنند. به عنوان مثال اگر در روابط جنسی مشکل دارند یا مشکلاتی از قبیل شک و یا حسادت دارند را به طور واضح با متخصص زوج درمانی در میان بگذارند.

متخصص زوج درمانی از زوجین می‌خواهد که همراه با یکدیگر در جلسات شرکت کنند. با استفاده از مشاوره روانشناسی تلفنی این امکان وجود دارد که زوجین بتوانند در هر ساعت از روز که در کنار یکدیگر هستند در جلسات زوج درمانی شرکت کنند.

زوج درمانی به زوج‌هایی که به تازگی ازدواج کرده‌اند و یا زوج‌هایی که سالها از زندگی مشترکشان می‌گذرد کمک می‌کند تا بتوانند روابط زناشویی خود را تقویت کنند و با درک متقابل بتوانند روابط خود را چه از لحاظ عاطفی و چه از لحاظ رفتاری بهبود بخشند. در جلسات زوج درمانی مشکلات بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرند و برای هر یک راه حل‌هایی پیشنهاد می‌شود. شایع‌ترین مشکلات زوجین عبارتند از:

 • مشکلات ارتباطی زوجین با یکدیگر
 • مشکلات موجود در برقراری روابط جنسی
 • مشکلات فرزندان
 • پرخاشگری و عصبانیت یکی از زوجین یا هر دو
 • خیانت و طلاق عاطفی زوجین

 

بهترین زمان برای زوج درمانی

توصیه می‌شود پیش از اینکه روابط به جای باریکی کشیده شود و اختلافات بیشتر نشده است در جلسات زوج درمانی شرکت کنید و مشکلات کوچک و آزار دهنده را حل کنید. شاید این موضوع برایتان سخت باشد که قبول کنید روابطتان مشکل دارد اما پس از یک یا دو جلسه متوجه خواهید شد که زوج درمانی چه میزان می‌تواند بر بهبود روابطتان تاثیر بگذارد. معمولا بسیاری از زوجین دعواها و اختلافات جزئی زندگی را نادیده می‌گیرند و از کنار آنها به راحتی عبور می‌کنند. اما گاهی همین مشکلات کوچک ممکن است علت بروز مشکلی بزرگ و جدی در آینده شود.

به همین دلیل توصیه می‌شود حتی زوجینی که در ظاهر مشکلی با هم ندارند در جلسات زوج درمانی شرکت کنند و درباره مهارت‌های ارتباطی با یکدیگر آگاهی لازم را کسب نمایند. زوجین با پاسخ دادن به سوالات زوج درمانی می‌توانند برخی از مشکلات کوچک و جزئی موجود در رابطه خود را کشف کنند و بدین ترتیب از بسیاری مشکلات و اختلافات در آینده جلوگیری خواهد شد. برای شرکت در جلسات زوج درمانی با مشاوره روانشناسی تلفنی در تماس باشید.

تکنیک‌های زوج درمانی

در جلسات زوج درمانی از چند تکنیک موثر استفاده می‌شود که این تکنیک‌ها بر اساس نیاز زوجین مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه چند تکنیک معروف و موثر در بهبود روابط زوجین را معرفی خواهیم کرد.

 • تکنیک گاتمن:

این روش گاتمن برای افزایش محبت میان زوجین و ایجاد صمیمت و احترام میان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از این روش بسیاری از درگیری‌ها و اختلافات میان روجین حل می‌شود زوجین می‌اموزند که چگونه یکدیگر را درک کنند و درباره مشکلات و ناراحتی‌های خود با یکدیگر صحبت کنند.

 

در تکنیک گاتمن زوجین می‌آموزند که چگونه با یکدیگر اوقات عاشاقانه شادی را تجربه کنند و برای گذراندن اوقات بیشتر با یکدیگر برنامه ریزی کنند. این روش به زوجین کمک می‌کند تا بتوانند نیازها عاطفی و روحی خود را به زبان بیاورند و اختلاف نظرهایشان را مدیریت کنند. در این روش به زوجین آموزش داده می‌شود تا درباره آرزوهای و علایق خود صحبت کنند.

 • تکنیک قصه درمانی:

در این روش زوج درمانی متخصص زوج درمانی از زوجین می‌خواهند تا نگرانی‌ها و دغدغه‌های خود را مانند یک داستان تعریف کنند و سپس به آنها کمک می‌کند تا جنبه‌های منفی داستان خود را مرور کنند و در جایی یادداشت کنند. با بیان مشکلات و یافتن جایگزینی بهتر برای آنها بتوانند نگرانی‌ها و مشکلات خود را حل کنند. بدین ترتیب فرد می‌آموزد تا در مواجهه با مشکلات راه حل مناسبی را برای حل آن بیابد و نگرانی‌های خود را مدیریت کند.

 • تکنیک زوج درمانی متمرکز احساسی:

این روش نه تنها برای زوجین بلکه برای بهبود روابط خانوادگی نیز موثر می‌باشد. این روش گسترش و مدیریت پارسخ‌های عاطفی مهم زندگی هر فرد را تقویت می‌کند و فرد را تشویق می‌کند تا تعامل بیشتری با اعضای خانواده و همسر داشته باشد. این روش به بهبود روابط میان زوجین و فرزندان کمک بسیاری نموده است.

 • تکنیک روانشناسی مثبت:

این روش بر تقویت نقاط مثبت شخصیتی و شادی ناشی از روابط عاطفی تمرکز دارد. بدین ترتیب لحظات شاد زندگی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و زوجین می‌آموزند که بر عوامل شادی بخش تمرکز داشته باشند و زندگی شادی را در کنار یکدیگر تجربه کنند.

 • تکنیک گفتگوی زوجین:

در این روش زوجین درباره اختلافات و تضادهای عاطفی خود صحبت می‌کنند و علت بروز مشکلات رفتاری و اخلاقی آنها ریشه یابی می‌شود و بدین ترتیب بسیاری از مشکلات حل می‌شوند. زوجین می‌آموزند که اختلافات و تضادهای روحی و عاطفی نباید مشکلی بوجود بیاورد و این یک اتفاق طبیعی است که هر فرد رفتار منحصر به فرد خود را داشته باشد. با آموزش مهارت رفتاری می‌توان با این اختلافات و تضادها کنار آمد و روابط عمیق‌تری را رقم زد.

 

فواید زوج درمانی

افرادی که از مشاوره روانشناسی تلفنی استفاده می‌کنند و در جلسات زوج درمانی شرکت می‌کنند می‌آموزند که چگونه با همسر خود صحبت کنند و اختلافات موجود در روابط خود را مدیریت کنند و اعتماد سازی کنند. مهمترین فواید زوج درمانی عبارتند از:

 • با شرکت در جلسات زوج درمانی زوجین یاد می‌گیرند که یکدیگر را بهتر درک کنند و شرایط روحی و عاطفی یکدیگر را بشناسند و برای احساسات یکدیگر احترام قائل شوند.
 • متخصص زوج درمانی به زوجین کمک می‌کند تا بسیاری از مشکلات که به طور موجب بروز اختلاف میان آنها می‌شود را بشناسند و علت آن را بیابند و آن را حل کنند.
 • زوجین یاد می‌گیرند که با یکدیگر درست رفتار کنند و در مورد نیازهایشان با یکدیگر صحبت کنند. در این صورت زوجین صحبت کردن را جایگزین قهر خواهند کرد. زوجین یاد می‌گیرند که به یکدیگر توهین نکنند و با احترام و محبت خواسته خود را بیان کنند.
 • زوجین می‌آموزند که چگونه مشکلات و اختلافات موجود در زندگی مشترک را مدیریت و حل کنند.
 • و در نهایت جلسات زوج درمانی به زوجین کمک می‌کند تا از زندگی مشترک خود رضایت داشته باشند و برای بهبود آن بیشتر تلاش کنند.

چه مسائلی در جلسات زوج درمانی مطرح می‌شود؟

مهمترین مهارت‌هایی که در جلسات زوج درمانی مطرح می‌شود مربوط به مهارت‌های ارتباط فردی است. در جلسات زوجین می‌آموزند که چگونه صحبت کنند، گوش کنند و مدیریت کنند. در جلسات زوج درمانی زوجین درباره نقاط قوت خود آگاهی می‌یابند و یاد می‌گیرند که چگونه و چه زمان باید رفتار صحیح را خود بروز دهند تا به حل مشکلات زندگی کمک کنند. زوجین باید یاد بگیرند که مشکلات را بر گردن یکدیگر نیاندازند و همدیگر را سرزنش نکنند.

مهمترین مساله‌ای که در جلسات زوج درمانی مطرح می‌شود وجود تضاد در اعتقادات و رفتارها است. این امر کاملا بدیهی است و زوجین با پذیرفتن همین موضوع یاد می‌گیرند که هر فرد شخصیت و رفتار خاص خود را دارد و نمی‌توان افراد را تغییر داد. هزینه زوج درمانی مبلغ زیادی نخواهد بود اما ارزش این را دارد که یک عمر زندگی شاد بدون استرس را در کنار شریک زندگی‌تان تحربه کنید و فرزندانی شاد و خانواده‌ای سالم داشته باشید.

بسیاری از افراد اینطور تصور می‌کنند که گفتگو با روانشناس نمی‌تواند کمکی به آنها کند و یک رابطه مشکل دار به هیچ وجه بهبود نخواهد یافت. اما باید بدانید که ریشه بسیاری از مشکلات و اختلافات زناشویی، عدم آگاهی از روابط صحیح عاطفی است. اگر به موقع برای حل مشکلاتتان اقدامی انجام ندهید این روابط کمرنگ تر خواهند شد و مشکلات زندگی چندین برابر می‌شوند. بنابراین با شرکت در جلسات مشاوره تلفنی آزمایش آنلاین روابط میان خود و همسرتان را بهبود بخشید و زندگی شاد و آرامی را در کنار یکدیگر تجربه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *