درمان چروک صورت | سریع ترین راه از بین بردن چروک صورت

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 30 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

پوست صورت نسبت بیشتر از سایر قسمت‌های بدن در معرض نور خورشید و آلودگی قرار دارد و به همین دلیل چروک در نواحی صورت بیشتر از قسمت‌های دیگری مانند دست‌ها بوجود می‌آید. البته عوامل بسیاری در ایجاد چروک صورت نقش دارند که یکی از آنها ژنتیک است. قرار گرفتن در معرض نور خورشید و آلودگی‌های محیطی نیز می‌تواند علت اصلی چروک شدن صورت باشد. در این مقاله می‌خواهیم درباره انواع چروک نواحی مختلف صورت و نحوه رفع نمودن آنها صبحت کنیم. با ما همراه باشید.

دلایل ایجاد چین و چروک در صورت

با افزایش سن پوست حالت ارتجاعی خود را از دست می‌دهد. دلیل این موضوع از بین رفتن رطوبت و چربی موجود در لایه‌های زیرین پوست است. به همین دلیل پوست نازک‌تر و خشک‌تر می‌شود. پوست به مرور زمان به دلیل کاهش حالت ارتجاعی چروک می‌شود و خطوط عمیقی در نواحی مختلف صورت ایجاد می‌شود. معمولا قسمت‌هایی از صورت که به طور مرتب منقبض و منبسط می‌شوند بیشتر در معرض چروک شدن قرار دارند و دلیل آن عدم وجود رطوبت و چربی در پوست است و پوست نمی‌تواند پس از منقبض شدن به حالت اولیه خود باز گردد، بدین ترتیب چروک ایجاد می‌شود.

چروک صورت در بخش‌های مختلف آن

خطوط چروک در قسمت‌هایی از صورت که به دلیل بروز احساسات منقبض می‌شود بیشتر ایجاد می‌شود. مانند خط اخم میان دو ابرو، خطوط پیشانی و خطوط لبخند در کناره لب و گوشه چشم‌ها. این خطوط در سنین جوانی به دلیل ارتجاعی بودن پوست سریع از بین می‌روند اما با افزایش سن عمیق‌تر می‌شوند و به صورت خطوطی بر روی پوست نمایان می‌شوند.

چروک دو چشم

پوست اطراف چشم بسیار ظریف و نازک است و با افزایش سن اولین چروک‌های پوستی در این قسمت نمایان می‌شود. به خطوط ریزی که در کناره‌های چشم ایجاد می‌شود در اصطلاح خطوط پنجه غازی گفته می‌شود که بر اثر خنده یا تمرکز برای دیدن اشیاء ایجاد می‌شود. همچنین خطوط زیر چشم نیز با افزایش سن بوجود می‌آیند. استفاده از مرطوب کننده‌ها و لایه بردارهای پوستی و کرم دور چشم می‌تواند از ایجاد چروک در این نواحی صورت جلوگیری کند. البته برای از بین بردن این چین و چروک روش‌های درمانی دیگری نیز وجود دارد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

چند روش موثر برای رفع چروک دور چشم عبارتند از:

 • لایه برداری: این روش با استفاده از مواد شیمیایی انجام می‌شود و سلول‌های مرده موجود بر روی پوست را از بین می‌برد تا سلول‌های جدید جایگزین آنها شوند. با استفاده از این روش درمانی خطوط ریز ایجاد شده بر روی پوست به مرور زمان بهبود می‌یابند.
 • تزریق بوتاکس: یک روش دیگر تزریق بوتاکس دور چشم است. در این روش ماده بوتاکس به ماهیچه‌های اطراف چشم تزریق می‌شود که با از کار افتادن عصب این قسمت چین و چروک کمتر نمایان می‌شوند و از ایجاد چروک بیشتر نیز جلوگیری خواهد شد.
 • لیزر درمانی: با استفاده از تاباندن پرتو لیزر در نواحی اطراف چشم کلاژن و الاستین تولید می‌شود. این روش یکی از رایج‌ترین روش‌های رفع چروک دور چشم محسوب می‌شود.
 • میکرودرم: این روش نیز نوعی لایه برداری است که با از بین بردن سلول‌های مرده موجب می‌شود تا جریان خون در پوست اطراف چشم بیشتر شود و چروک موجود در کنارها و زیر چشم کاهش یابند.
 • میکرونیدلینگ: در این روش با استفاده از ابزار مخصوص بر روی پوست دور چشم سوراخ‌های ریزی ایجاد می‌شود و پس از آن از سرم‌ها یا کرم‌های ترمیم کننده پوست استفاده می‌شود.

چروک پیشانی

انجام حرکاتی مانند بالا انداختن ابروها و یا اخم کردن و جمع کردن ابروها از روی عادت موجب ایجاد خطوط عمیق در قسمت پیشانی می‌شود. البته عواملی مانند ژنتیک، قرار گرتن در معرض نور خورشید، مصرف کم مایعات و استفاده نکردن از کرم‌های ضد آفتاب نیز موجب پیری زود رس پوست می‌شود و چین و چروک در این قسمت بسیار زودتر از دوره میانسالی نمایان می‌شود. برای رفع چروک این نواحی از صورت از کرم‌های لایه بردار و ویتامینه استفاده می‌شود. البته روش‌های دیگری نیز برای رفع چروک پیشانی وجود دارد که به شرح زیر می‌باشند:

 • تزریق بوتاکس: یکی از رایج‌ترین روش‌های رفع چروک پیشانی استفاده از تزریق بوتاکس برای پیشانی است. در این روش ماهیچه‌های موجود در قسمت پیشانی از کار می‌افتند و عمل انقباض صورت نمی‌گیرد. این روش معمولا تا 4 الی 6 ماه ماندگار است و پس از آن باید تزریق مجدد انجام شود.
 • تزریق فیلر: فیلرها مواد ژل مانند هستند که برای پر کردن خطوط موجود در لایه‌های پوست مورد استفاده قرار می‌گیرند. ماندگاری فیلر 6 ماه تا یک سال می‌باشد و برای ادامه درمان باید مجدد تزریق انجام شود.
 • لایه برداری پوست: این روش برای از بین بردن چروک سطحی پوست مناسب است و بهتر است از سنین جوانی انجام شود. در این روش سلولهای مرده پوست از برداشته می‌شوند و کلاژن سازی بر روی پوست با سرعت بیشتری انجام می‌شود.
 • میکرونیدلینگ: در این روش با استفاده از سوزن‌های بسیار ریزی مواد تحریک کننده پوست وارد لایه‌های مختلف می‌شود و به مرور زمان کلاژن سازی در پوست را تحریک می‌کند و پس از مدتی چروک موجود بر روی پوست پیشانی از بین می‌روند.

چروک دور لب

پوست اطراف لب بسیار لطیف و حساس هستند و خیلی زود حالت افتاده پیدا می‌کنند و چروک‌هایی در اطراف لب ایجاد می‌شود. خط لبخند نیز از جمله نقاطی است که با افزایش سن عمیق می‌شوند و در برخی از نواحی افتادگی پوست نیز مشاهده می‌شود. خطوط موجود در اطراف لب نیز با افزایش سن بیشتر می‌شوند و بیشتر در قسمت‌های بالای لب و کناره‌ها مشاهده می‌شوند. رایج‌ترین روش‌های رفع چین و چروک اطراف لب عبارتند از:

 • لایه برداری: در لایه برداری با استفاده از مواد شیمیایی سلولهای مرده پوست برداشته می‌شوند و با جایگزین شدن سلولهای جدید خطوط موجود در اطراف لب کاهش می‌یابند.
 • میکرونیدلینگ: در این روش نیز سوراخ‌های بسیار ریزی با استفاده از سوزن بر روی پوست ایجاد می‌شود و مواد جوان ساز وارد پوست می‌شوند.
 • تزریق فیلر: برای پر کردن خطوط موجود در اطراف لب و خطوط لبخند از فیلر استفاده می‌شود و نواحی مورد نظر با استفاده از این ماده پر می‌شوند.
 • تزریق بوتاکس: یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای رفع خطوط چین و چروک استفاده از بوتاکس است. این روش باید توسط پزشک متخصص انجام شود تا تزریق در نواحی صحیح انجام شود.
 • لیفت صورت: این روش نوعی جراحی زیبایی محسوب می‌شود که با استفاده از نخ قسمت‌هایی از پوست کشیده می‌شود و خطوط از بین می‌روند.

 

چین و چروک چانه و گونه

چروک‌هایی که در نواحی چانه و گونه بوجود می‌آیند معمولا پس از سن 40 سالگی نمایان می‌شوند. این خطوط ابتدا خیلی عمیق نیستند و با استفاده از روش‌های درمانی می‌توان از پیشرفت آنها جلوگیری کرد. این روش‌ها روند پیری پوست را کند می‌کنند. مهمترین روش‌های رفع چین و چروک چانه و گونه عبارتند از:

 • لیفت صورت: در این روش جراح با استفاده از نخ قیمت‌های مختلفی از چانه و گونه را می‌کشد و خطوط موجود بر روی پوست از بین می‌روند. این روش یک درمان دائمی است و برای از بین بردن خطوط عمیق مناسب است.
 • لیزر درمانی: با استفاده از لیزر سلول‌های مرده پوست از بین می‌روند و پوست برای ساخت سلول‌های جدید تحریک می‌شود.
 • تزریق بوتاکس برای صورت: در این روش نیز پوست موقتا شل می‌شود و چین و چروک از بین می‌روند، البته این روش پس از 3 الی 4 ماه باید مجدد تکرار شود.
 • تزریق فیلر: فیلر توسط پزشک متخصص در نواحی مورد نیاز و در زیر خطوط عمیق تزریق می‌شود و باعث می‌شود تا خطوط پر شوند.
 • میکرونیدلینگ: پزشک متخصص با استفاده از ابزاری مخصوص داروی جوان ساز را با ایجاد سرواخ‌های بسیار ریز وارد پوست می‌کند که سبب تحریک کلاژن سازی در پوست می‌شود.

روش‌های صنعتی درمان چروک صورت

ساده‌ترین روش صنعتی برای رفع چروک صورت استفاده از کرم‌های شیمیایی است. این کرم‌ها حاوی موادی مانند آنتی اکسیدان، رتینول و پروتئین‌های ضروری هستند که برای رفع چین و چروک سطحی بسیار موثر می‌باشند. روش‌های دیگری نیز برای رفع چروک صورت وجود دارند که عبارتند از:

 • لیزر درمانی: در این روش درمانی که یکی از رایج‌ترین روش‌های درمان ناهنجاری‌های پوستی می‌باشد لایه‌ای از پوست که حاوی سلول‌های پیر یا مرده می‌باشند برداشته می‌شود. پوست برای تولید سلول‌های جدید و کلاژن با استفاده از این روش تحریک می‌شود و جوان سازی پوست انجام می‌شود.

 

 • تزریق بوتاکس: تزریق بوتاکس برای صورت یکی از روش‌های مقرون به صرفه و بدون عارضه می‌باشد. بوتاکس ماده‌ای است که از طبیعت گرفته می‌شود و برای بدن هیچ خطری ندارد. با استفاده از این روش ماهیچه‌ها به طور موقت فلج می‌شوند و همین موضوع موجب می‌شود تا چروک موجود بر روی پوست از بین برود و چروک جدید ایجاد نشود. در این روش از انواع برندهای مختلف بوتاکس استفاده می‌شود.
 • کلاژن درمانی: کلاژن یکی از پروتئین‌های ضروری پوست است که باعث جوان ماندن و شادابی پوست می‌شود.برای رساندن کلاژن به پوست از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که یکی از آنها میکرونیدلینگ است. در این روش کلاژن با استفاده از سوزن‌های بسیار ریز به پوست تزریق می‌شود. استفاده از ماسک کلاژن نیز روش دیگری برای تامین کلاژن مورد نیاز پوست می‌باشد.

سریعترین راه برای درمان چروک صورت

هنگامی که خطوطی بر روی صورت نمایان شد بهترین و سریع‌ترین راه استفاده از روش تزریق بوتاکس می‌باشد. این روش در مقایسه با روش‌های معرفی شده اثر بخشی سریع‌تری دارد و پس از 2 الی 3 روز شاهد از بین رفتن چین و چروک ناحیه مورد نظرتان خواهید بود. بوتاکس برای رفع چروک در نواحی مختلف صورت کاربرد دارد و به بهترین شکل ممکن خطوط ناشی از افزایش سن یا انقباضات پوست را از بین می‌برد.

تزریق بوتاکس برای خطوط زیر چشم، خطوط پنجه غازی یا همان خطوط کناره چشم، خطوط موجود بر روی پیشانی، خط اخم میان دو ابرو، چروک نواحی گونه و چانه و چروک‌های موجود در اطراف لب مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این روش بدون نیاز به جراحی و با کمترین هزینه می‌توانید پوست خود را جوانسازی نمائید. در صورتی که از نتیجه کار راضی بودید می‌توانید پس از اینکه تاثیر بوتاکس از بین رفت (معمولا بین 4 الی 6 ماه) برای تزریق مجدد نزد پزشک متخصص مراجعه نمائید و اگر تمایل داشتید تزریق در ناحیه دیگری انجام شود می‌توانید با مشورت پزشک ناحیه تزریق را عوض کنید تا نتیجه دلخواه را مشاهده نمائید.

روش‌های خانگی درمان چروک صورت

استفاده از مرطوب کننده‌های طبیعی می‌تواند در ایجاد چین و چروک و از بین بردن آنها نقش بسیار موثری داشته باشد. ماسک‌های طبیعی بسیاری وجود دارند که موجب جوان سازی و شاداب شدن پوست صورت می‌شوند. البته در زمان استفاده از ماسک صورت باید به جنس پوست صورت خود دقت کنید و از ماسک مناسب استفاده نمائید. به عنوان مثال استفاده از ماسک‌های مخصوص پوست چرب برای افرادی که پوست خشکی دارند تاثیر مطلوبی نخواهد داشت. برای تهیه ماسک می‌توانید از مواد طبیعی مانند آلوئه ورا یا خیار و عسل استفاده نمائید و یا از ماسک‌های آماده موجود در بازار نیز می‌توانید به راحتی استفاده کنید.

سخن آخر،

چین و چروک صورت به دلیل افزایش سن امری طبیعی است و به دلیل کاهش میزان کلاژن سازی پوست ایجاد می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود برای جلوگیری از ایجاد خطوط عمیق بر روی پوست و به تعویق انداختن آنها از مواد طبیعی یا شیمیایی مختلفی که به کلاژن سازی پوست کمک می‌کنند استفاده نمائید و همواره پوستی شاداب و با طراوت داشته باشید. اگر چین و چروکی بر روی پوست صورتتان دارید ناراحت نباشید، روش‌های درمانی مختلفی برای رفع آنها و جوان سازی پوست وجود دارد که شاید بهترین راه رفع کردن آن تزریق بوتاکس باشد. ما در آزمایش آنلاین مراقبت سلامت و زیبایی شما هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *