انواع انگل در سگ و راه‌های درمان انگل سگ

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 23 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

انگل‌ها موجوداتی هستند که در بدن جانواران و گیاهان دیگر زندگی کرده و از بدن آنها تغذیه می‌کنند. در این صورت جانور یا گیاهی که انگل در آن زندگی می‌کند میزبان نام دارد و هر جانور انگل‌های مخصوص خود را دارد و در قسمت مشخصی از بدن حیوان زندگی می‌کند. برخی از انگل‌ها نیز نه تنها از بدن حیوان تغذیه می‌کنند بلکه بدن حیوان را به عنوان مکانی برای زندگی برمی‌گزینند و بدن جانور را به عنوان پناهگاه انتخاب می‌کنند.

در این مقاله قصد داریم انواع انگل‌های سگ و راه‌های درمان آنها را مورد بررسی قرار دهیم. انگل‌های بدن سگ ممکن است در قسمت‌های مختلفی از بدن حیوان لانه بگزینند و موجب بیماری آنها شوند. در صورتی که بیماری‌های ناشی از انگل‌ها به موقع درمان نشوند ممکن است موجب مرگ حیوان شوند. با انجام واکسیناسیون سگ‌های خانگی می‌توان از بسیاری از بیماری‌ها جلوگیری کرد.

انواع انگل در سگ

انگل‌هایی که موجب بیماری سگ می‌شوند به سه دسته انگل‌های داخلی، انگل‌های گوارشی و انگل‌های خارجی تقسیم می‌گردند. در ادامه هر یک از انواع انگل‌ها و راه‌های پیشگیری و درمان آنها را شرح خواهیم داد.

انگل‌های داخلی

از مهمترین انگل‌های داخلی سگ که ممکن است به دلیل نیش آلوده پشه وارد جریان خون حیوان شود و در قلب او زندگی می‌کند و بزرگتر می‌شود. این انگل نظم جریان خون حیوان را به هم می‌ریزد و عملکرد قلب سگ را مختل می‌کند و موجب می‌شود تا قلب تندتر بزند و در نهایت به دلیل رشد بیش از حد انگل و آسیب به بافت داخلی قلب، وضعیت بیماری در بیمار حاد می‌شود و قلب حیوان از کار می‌افتد.

وجود انگل در قلب سگ ممکن است دارای علائم باشد که در زمان ویزیت دامپزشک در منزل این علائم مورد بررسی قرار می‌گیرند و درمان آغاز می‌شود. اما گاهی وجود انگل در قلب هیچ گونه علائمی ندارد و تنها از طرق انجام آزمایش پزشکی حیوانات خانگی قابل تشخیص است.

 

مهمترین علائم وجود انگل در قلب حیوان عبارتند از:

 • خستگی زیاد سگ پس از بازی و دویدن
 • بی اشتها شدن حیوان
 • سرفه مداوم و بدون دلیل

درمان کرم قلب کمی طولانی است و در طول درمان سگ نباید تحرک زیادی داشته باشد. درمان با استفاده از تزریق دارو انجام می‌شود و در بیشتر موارد با استفاده از دارو درمان تکمیل می‌شود، جراحی تنها در برخی شرایط مورد نیاز خواهد بود و بنا به تشخیص پزشک انجام می‌شود.

انگل‌های گوارشی

انگل‌های موجود در دستگاه گوارش به چند دسته تقسیم می‌شوند که معمولا در روده حیوان لانه گزینی می‌کنند و موجب بیمار شدن حیوان می‌شوند. شایع‌ترین انواع انگل روده‌ای عبارتند از:

 • کرم‌های قلابدار:

این انگل که به شکل کرم هستند در دستگاه گوارش سگ قرار می‌گیرند و ممکن است به دلیل خوردن تخم کرم، انتقال از سگ مادر به توله و یا از طریق پوست حیوان وارد دستگاه گوارش حیوان شود و به دیواره روده بچسبد. این کرم از خون بدن سگ تغذیه می‌کند و اگر وارد بدن توله شود بدن او را بسیار ضعیف می‌کند و علائم به وضوح قابل مشاهده خواهد بود.

مهمترین علائم وجود کرم قلابدار در روده حیوان کاهش شدید اشتها و اسهال می‌باشد.

برای درمان این نوع انگل بایستی ابتدا حیوان توسط دامپزشک در منزل ویزیت شود. سپس داروهای لازم برای سگ تجویز می‌شوند. اما برای درمان کامل ممکن است کمی زمان نیاز بیشتری نیاز باشد زیرا داروهای بر روی کرم‌های بالغ تاثیر دارند و آنها را از بین می‌برند و لاروها و تخم‌ها را از بین نمی‌برند. باید مدتی صبر کرد تا لاروها به کرم بالغ تبدیل شوند و با مصرف دارو از بین بروند.

 • کرم‌های لوله‌ای:

این نوع انگل از جمله شایع‌ترین انواع کرم‌های روده‌ای در سگ است و توله سگ‌ها در برابر این نوع انگل آسیب پذیری بیشتری دارند. این انگل خیلی سریع از سگی به سگ‌های دیگر منتقل می‌شود و در صورت ابتلای یکی از توله‌ها ممکن است سایر توله‌ها را نیز درگیر کند.

مهمترین علائم وجود کرم لوله‌ای در روده حیوان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

اسهال، سوء تغذیه، استفراغ و سرفه

روش درمان این نوع کرم روده‌ای درست مانند روش درمان کرم قلابدار است و برای تکمیل دوره درمان باید کمی صبر داشته باشید.

 • کرم‌های نواری:

این نوع انگل گوارشی به راحتی قابل تشخیص است و در داخل مدفوع حیوان یا روی مقعد قابل مشاهده است. این نوع کرم روده‌ای شاید در ظاهر مشکلی برای حیوان ایجاد نکند اما موجب می‌شود تا سگ در ناحیه دچار خارش شود و باسن خود را روی زمین بکشد یا به طور مداوم مقعد خود را لیس بزند.

کرم نواری ممکن است به دلیل وجود کک در بدن سگ یا مصرف گوشت خام در روده حیوان لانه گزینی کند و با استفاده از دارو قابل درمان است.

برای جلوگیری از ابتلای سگ به این نوع کرم اجازه ندهید سگ شما حیوانی را شکار کند و بخورد، همچنین در صورت وجود کک در بدن حیوان سریعا آن را درمان کنید.

 

 • کرم‌های شلاقی:

این نوع انگل از راه دهان و بینی وارد بدن حیوان می‌شود و وارد روده حیوان می‌شود. در صورتیکه مشاهده نمودید که مدفوع سگ حالت مخاطی دارد بهتر است سریعا با دامپزشک تماس حاصل نمائید و آزمایش پزشکی لازم را برای حیوان خانگی خود انجام دهید.

مهمترین علامت ابتلای سگ به کرم‌های شلاقی کم خون شدن حیوان و کاهش شدید وزن اشاره کرد. روش درمان در مواجهخ با این نوع انگل کمی دشوارتر است زیرا این انگل در برابر دارو مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهد و کمی سخت درمان می‌شود.

 • انگل‌های تک یاخته‌ای:

این نوع انگل روده‌ای علائم خاصی ندارند و در دستگاه گوارش حیوان زندگی می‌کنند. اما به مرور زمان سیستم ایمنی سگ را ضعیف می‌کند و تغییراتی در رفتار سگ بوجود می‌آورد. از شایع‌ترین انواع انگل‌های تک یاخته‌ای عبارتند از ژیاردیا و کوکسیدیا.

انگل‌های خارجی

انگل‌های خارجی بدن سگ موجوداتی هستند که بر روی بدن حیوان زندگی کرده و از خون حیوان برای تغذیه استفاده می‌کنند. وجود این انگل در بدن در بیشتر موارد به راحتی قابل مشاهده است و سریعا از حیوانی به حیوان دیگر منتقل می‌شود. مهمترین انگل‌های خارجی در بدن سگ عبارتند از:

 • گال یا جرب گوش:

این نوع انگل در داخل گوش سگ زندگی می‌کنند و بدن حیوان را زخم می‌کنند. انگل‌ها از خون حیوان تغذیه می‌کنند و ناراحتی‌های بسیاری برای حیوان بوجود می‌آورند. مهمترین علائم وجود جرب گوش در سگ می‌توان به موارد زیر اشاره کرد. اگر دیدید که سگ به طور ناگهانی سرش را به سمتی می‌گرداند یا به طور مداوم سعی دارد گوش خود را بخاراند و یا اگر ترشحات قهوه‌ای رنگی داخل گوش سگ مشاهده کردید باید به دامپزشک اطلاع دهید.

 • کنه:

کنه از بدن تمامی موجودات زنده تغذیه می‌کند و به پوست می‌چسبد. وجود کنه در بدن سگ علاوه بر ایجاد ناراحتی جسمی موجب بروز برخی از بیماری‌ها نیز خواهد شد. از جمله بیماری‌هایی که توسط کنه به سگ منتقل می‌شوند عبارتند از: لایم، تب کوه‌های راکی، بابزیا، بارتونلا و …

کنه با ایجاد زخم بر روی بدن حیوان موجب می‌شود تا احتمال بروز عفونت پوستی در حیوان افزایش یابد و مشکلات بیشتری برای حیوان بوجود آورد. به همین دلیل درمان به موقع می‌تواند از مشکلات دیگر جلوگیری کند.

برای درمان کنه و از بین بردن آنها از پودر یا اسپری‌های مخصوصی استفاده می‌شود. برای تشخیص وجود کنه در بدن حیوان تنها کافی است بدن حیوان را به دقت نگاه کنید اگر زخم‌های ریزی بر روی پوست بدن سگ وجود داشت نشانه وجود کنه است.

 

 • کک:

کک از جمله انگل‌های شایع در میان حیوانات می‌باشد و از خون حیوان تغذیه می‌کنند. کک در بدن حیوان موجب بروز خارش پوستی شدید و عفونت پوستی می‌شود. در صورتیکه تعداد کک‌های موجود در بدن حیوان زیاد باشند ممکن است مشکلاتی نظیر کم خونی برای حیوان ایجاد کنند. برای درمان کک ساده‌ترین راه استفاده از شامپوهای درمانی مخصوص است. لاروها ممکن است در برابر درمان مقاوم باشند و باید کمی صبر کنید تا تبدیل به کک بالغ شوند و سپس مجدد از شامپو استفاده کنید.

 • شپش:

این نوع انگل در میان موها لانه گزینی می‌کنند و موجب خارش و ناراحتی حیوان می‌شوند. شپش‌ها با استفاده از شامپو قابل درمان نیستند زیرا به ریشه مو می‌چسبند. اگر در سگتان علائمی مانند گاز گرفتن بدن خود، خارش زیاد بدن و ضخیم شدن موها را مشاهده نمودید می‌توانید حدس بزنید که در بدن حیوان شپش وجود دارد. در صورتی که شپش در سگ درمان نشود بر روی پوست حیوان زخم‌هایی ایجاد می‌شود و موهای سگ حالتی نمدی و به هم چسبیده پیدا می‌کند.

برای درمان شپش بایستی از شانه مخصوص استفاده کنید و موهای سگ را به طور مرتب شانه کنید تا شپش‌ها و تخم‌ها را جمع کنید. همچنین استفاده از قلاده مخصوص و اسپری ضد شپش هم راه حل موثری برای درمان شپش سگ است. درمان و شانه زدن موها باید حداقل تا 3 هفته ادامه داشته باشد تا تخم‌ها و شپش‌های بالغ به طور کامل از بین بروند.

در صورت مشاهده هر گونه تغییر در رفتار سگ سریعا با دامپزشک آزمایش آنلاین تماس حاصل نمائید تا سگتان در منزل مورد معاینه قرار گیرد و از انتقال بیماری به سایر حیوانات جلوگیری شود. همچنین تشخیص و درمان به موقع از بروز آسیب‌های جدی به حیوان جلوگیری خواهد کرد. با انجام آزمایش پزشکی حیوانات خانگی به صورت مرتب می‌توان از پیشرفت و افزایش تعداد انگل‌ها جلوگیری کرد و حیوان را از مرگ نجات داد. برای جبران هزینه‌های درمان می‌توانید از خدمات بیمه پت استفاده نمائید و درمان‌های لازم را به موقع انجام دهید.

1 دیدگاه

 1. تبریزی گفت:

  مطالب مفید بود اما میبایست نوع تصاویر انگل ها بوضوح مشخص میشد در حالی مه تصویری ارائه نشده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *