اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین | شما هم دچار اختلال شخصیت هستید اگر …

 • نوشته شده توسط فاطمه مهربان
 • 31 / 03 / 1401

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2447

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2450

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2453

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined index: title in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2484

Notice: Undefined variable: class_align in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined variable: class_align_m in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: btname in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2487

Notice: Undefined index: color_titel in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2506

Notice: Undefined index: color_bg_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2512

Notice: Undefined index: color_bt_text in /home/azonline/domains/azmayeshonline.com/public_html/wp-content/themes/azma/functions.php on line 2513

بوردرلاین یا همان اختلال شخصیت مرزی نوعی اختلال رفتاری است که فرد برای تنظیم حس هیجان، شادی و غم دچار نوعی بی‌ثباتی است و همواره اینگونه احساس می‌کند که همه چیز ناپایدار و نا مفهوم است. این اختلال در بانوان بیشتر از آقایان رواج دارد. در این نوع اختلال شخصیتی فرد همیشه بر روی یک مرز رفتاری قرار دارد و هر لحظه ممکن است به سمتی برود.

شخصی مرزی در افراد نوجوان که در دوران بلوغ قرار دارند بیشتر به چشم می‌خورد. به دلیل این اختلال شخصیتی فرد در مورد خود و افراد دیگر احساس متفاوتی خواهد داشت و به همین دلیل در زندگی خود و روابطشان با دیگران دچار مشکل می‌شوند زیرا در کنترل احساسات خود و نحوه رفتارشان با دیگران مشکل دارند و هر لحظه رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند.

در این مقاله می‌خواهیم درباره علل و علائم شخصیت مرزی یا بوردرلاین صحبت کنیم. اگر پس از مطالعه این مقاله احساس کردید خود یا اطرافیانتان نشانه‌های این اختلال رفتاری را دارید می‌توانید با استفاده از مشاوره روانشناسی تلفنی در منزل یا محل کار خود با روانشناس صحبت کنید و با استفاده از راهکارهای درمانی بتوانید رفتار خود را تحت کنترل خود قرار دهید.

 

شایع‌ترین علائم شخصیت مرزی یا بوردرلاین

اختلال رفتاری بوردرلاین معمولا از سنین نوجوانی آغاز می‌شود و در صورت عدم درمان این علائم در فرد شدت می‌یابد و در دوران جوانی و میان سالی به اوج خود می‌رسد و موجب می‌شود تا فرد رفتارهای نابجا و عصبی داشته باشد و بدون علت در طول روز خلق و خوی متغیری داشته باشد و اطرافیان خود را آزار دهد. این افراد نمی‌توانند رابطه عاشقانه پایداری داشته باشند.

شخصی که اختلال شخصیت مرزی دارد در خود این تغییرات رفتاری را احساس می‌کند و گاهی از این موضوع شدیدا احساس گناه و ناراحتی دارد. مهمترین علائم و نشانه‌های بوردرلاین عبارتند از:

 • تغییرات خلق و خوی شدید و نوسانات اخلاقی آزار دهنده‌ای دارند.
 • ناگهان خشمگین می‌شوند و به صورت انفجاری پرخاش می‌کنند.
 • احساس بی ارزشی و تهی بودن
 • احساس کسلی و بی حوصلگی بدون علت
 • به خود آسیب می‌رسانند و اعمال خطرناک انجام می‌دهند.
 • ممکن است در یک لحظه نتوانند واقعیت و شرایط موجود را درک کنند.
 • از تنها ماندن و ترد شدن می‌ترسند و همیشه دوست دارند در جمع باشند.
 • روابط اجتماعی و عاشقانه پایداری ندارند و نمی‌توانند یک رابطه را ادامه دهند.
 • هدفی ندارند و درباره هویت خودشان نیز دچار تردید هستند.
 • همیشه برای تصمیم گیری مشکل دارند و در بیشتر مواقع تصمیمات اشتباهی می‌گیرند.

علل بوجود آمدن شخصیت مرزی یا بوردرلاین

علت اصلی بروز این اختلال شخصیتی در افراد گوناگون جامعه هنوز به طور قطع مشخص نشده است. ممکن است عللی همچون آزار جنسی یا کودک آزاری موجب شود تا فرد دچار شخصیت مرزی شود اما رواشناسان علل دیگری نیز برای این اختلال شخصیتی برشمرده‌اند که عبارتند از:

 • ژنتیک: به طور کلی بیشتر اختلالات روانی و رفتاری ناشی از وراثت هستند و در افراد فامیل و نزدیکان همیشه فرد یا افرادی وجود داشته‌اند که دچار همان نوع اختلال رفتاری و شخصیتی بوده‌اند. به همین علت یکی از علل اختلال شخصیت مرزی می‌تواند وراثت باشد.
 • ناهنجاری مغزی: از دیگر علل بروز شخصیت مرزی عدم توانایی کنترل احساسات و خشم است. این عمل توسط قسمتی از مغز کنترل می‌شود که در صورت اختلال در عملکرد بخشی از مغز ممکن است تغییرات خلق و خو با شدت بیشتری در فرد بروز نماید.
 • قرار گرفتن در معرض آزار در دوران کودکی: گاهی یک ناراحتی و فشار عصبی و روانی در دوران کودکی ممکن است علت بروز این اختلال شخصیتی در فرد باشد. به عنوان مثال تحقیقات نشان داده است که برخی از افرادی که دچار این اختلال هستند در دوران کودکی در معرض آزار جنسی و روانی قرار داشته‌اند.
 • مشکلات تربیتی در دوران کودکی: از علل دیگر بزرگ شدن در خانواده‌ای بد سرپرست است. فرزندان طلاق، فرزندان والدین مصرف کننده مواد مخدر و الکل و فرزندان افرادی که مشکلات روانی دارند در بیشتر موارد در بزرگسالی دچار این نوع اختلال شخصیتی می‌شوند.

 

روش‌های تشخیص بوردرلاین یا شخصیت مرزی

این اختلال شخصیتی با استفاده از چند روش توسط روانشناس یا روانپزشک تشخیص داده می‌شود. معمولا روانشناسان برای تشخیص شخصیت مرزی از روش‌های زیر استفاده می‌نمایند تا هم علت این اختلال و هم شدت آن را تشخیص دهند.

 • طرح چند سوال شخصیتی و بررسی پاسخ‌های فرد
 • پرسش درباره سابقه خانوادگی ابتلا به این نوع اختلال در بستگان نزدیک
 • بررسی سابقه بیماری و انجام معاینات لازم
 • بررسی نشانه‌ها و علائم فردی و احساسات فرد نسبت به خود و دیگران

روش‌های درمان شخصیت مرزی

پس از اینکه اختلال شخصیتی در فرد تشخیص داده شد با توجه به سن و شرایط روحی فرد درمان مناسب آغاز می‌شود. شاید تشخیص این اختلال توسط دیگران سخت باشد و گاه حتی خود فرد نیز متوجه وجود این اختلال در خود نیست. این اختلال به طور کامل قابل درمان نیست، در جلسات درمان به فرد آموزش داده می‌شود تا بتواند احساسات و خشم خود را کنترل کند و علائم ناشی از این اختلال کاهش یابد.

برای درمان شخصیت مرزی باید کمی صبر و پشت کار داشته باشید و در تمام جلسات مشاوره روانشناسی تلفنی شرکت کنید. بدین ترتیب می‌توانید این اختلال را تا حد بسیار زیادی درمان کنید و بدون نیاز به دارو درمانی و بستری شدن بهبود یابید. رایج‌ترین روش‌های درمان که برای کنترل و بهبود شخصیت مرزی یا بوردرلاین استفاده می‌شود عبارتند از:

 • روان درمانی: در روش‌های روان درمانی به فرد مهارت‌هایی همچون کنترل خشم، مدیریت احساسات، برخورد صحیح با اطرافیان و تقویت قدرت تعامل با افراد جامعه آموزش داده می‌شود. بدین ترتیب فرد می‌تواند بر تمامی رفتارهای خود تمرکز داشته باشد و از انجام رفتارهای نا هنجار و آزار دهنده جلوگیری کنند. روانشناس به فرد کمک می‌کند تا بتواند در موقعیت‌های استرس زا و ناراحت کننده رفتار بهتری از خود بروز دهد و به خود یا دیگران آسیب نرساند.

روان درمانی اولین درمانی است که برای درمان اختلال شخصیت مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. درمان شخصیت مرزی بدون شرکت در جلسات مشاوره روانشناسی تلفنی امکان پذیر نیست و ممکن است با بی توجهی به این موضوع اختلال رفتاری در فرد تشدید شود و رفتارهای ناهنجار و آسیب زننده در فرد بروز کند که هم برای خود فرد و هم برای دیگران آسیب رسان باشد.

 • دارو درمانی: در برخی از شرایط برای تاثیر بهتر روان درمانی از دارو نیز استفاده می‌شود. بدین ترتیب فر می‌تواند آرامش بیشتری داشته باشد و در جلسات روان درمانی با تمرکز بیشتری حضور یابد. دارو درمانی برای تمام افراد و تمام سنین کاربرد ندارد و باید توسط روانشناس تجویز شود.

رفتار درست با شخصیت مرزی

در صورتیکه یکی از نزدیکان شما دچار این اختلال شده است و رفتارهای غیر قابل کنترلی از او سر می‌زند باید درباره نحوه رفتار با وی کمی تجدید نظر کنید. این افراد هیچ کنترلی بر رفتار خود ندارند و گاه این رفتارها به صورت غیر ارادی از آنها سر می‌زند. به همین دلیل در زمان صحبت کردن و تعامل با آنها باید چند نکته رفتاری مهم را در نظر داشته باشید. به یاد داشته باشید که مهمترین چیز در برخورد با افراد شخصیت مرزی این است که آنها و رفتار آنها را قضاوت نکنید و سعی کنید بپذیرید که آنها درباره رفتارشان و اختلال شخصیتی خود هیچ گونه آگاهی ندارند. بنابراین بهترین نوع رفتار با این افراد عبارت است از:

 • هنگامی که عصبانی یا ناراحت هستند با آنها زیاد صحبت نکنید. صحبت‌های جدی را برای زمانی بگذارید که هر دو از لحاظ روحی و روانی در آرامش هستید.
 • در زمان صحبت کردن سعی کنید از سرزنش کردن و قضاوت پرهیز کنید. به عنوان شنونده‌ای دلسوز و هم درد در کنارشان بنشینید و به صحبت‌هایشان گوش کنید.
 • سعی کنید احساسات وی را درک کنید و برای افکار و احساسات او ارزش قائل شوید و آنها را به سخره نگیرید.
 • سعی کنید در زمان گفتگو آرامش خود را حفظ کنید و از هر گونه پرخاش و تندی کردن بپرهیزید. هرگز عصبانیت خود را با استفاده از کلمات و توهین بروز ندهید.
 • هرگز درباره بیمار بودن فرد با وی به طور مداوم صحبت نکنید و او را تشویق کنید تا به دنبال راهی برای سرگرم کردن خود باشد و کارهایی را انجام دهد که برای او لذت بخش است.

سخن پایانی،

اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین یک مساله جدی است که شاید بسیاری از افراد با این مشکل درگیر باشند بدون اینکه متوجه وجود آن شوند. بنابراین توصیه می‌شود با انجام تست‌های روانشناسی و دقت در نشانه‌های رفتاری خود و نزدیکانتان این اختلال را زودتر از اینکه شرایط حاد شود تشخیص دهید و درمان را شروع کنید. برای انجام تست روانشناسی می‌توانید با مشاوره تلفنی روانشناسی تماس حاصل نمائید و روانشناس با پرسش چند سوال تست را برای شما انجام خواهد داد و اختلالات شخصیتی شما تا حدی مشخص خواهد شد. سپس با ادامه جلسات روانشناسی شخصیت شما کشف خواهد شد و در صورت وجود هر گونه اختلال رفتاری و شخصیتی درمان لازم آغاز خواهد شد. با ما در آزمایش آنلاین همراه باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *