اختلالات کروموزومی | آزمایش آنلاین

اختلالات کروموزومی

4 خرداد 1396
مشاوره-ژنتیک

تست ژنتیک

تست ژنتیک علم ژنتیک از زیر شاخه های علوم زیستی است که به بررسی انتقال ژن ها به نسل بعد می پردازد. در اواخر قرن نوزدم پدر علم ژنتیک، کشیش […]