آزمایشگاه عماد | آزمایش آنلاین

آزمایشگاه عماد

14 مهر 1396
آزمایشگاه پاتوبیولوژی عماد

آزمایشگاه عماد

آزمایشگاه عماد یکی از آزمایشگاه های تخصصی و فوق تخصصی فعال در تهران، آزمیشگاه پاتوبیولوژی عماد است که از سال 1388 با تلاش های بی پایان آقای دکتر پورشفیع تاسیس […]